عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 140

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این تحقیق مطالعه و بررسی جو سازمانی مدارس راهنمایی نوشهر براساس مدل هالپین و کرافت بود. در این مدل جو سازمانی محصول تعامل میان دو دسته رفتار(رفتار مدیر مدرسه: کناره‌گیری، تاکید بر تولید، ملاحظه‌گری و ایجاد فشار) و (رفتار معلمان: بازدارندگی، عدم جوشش ، صمیمیت و روحیه) می‌باشد. و از طریق بررسی ابعاد رفتاری فوق می‌توان شش جو مجزا و متفاوت را در مدارس شناسایی نمود. هدف اصلی تحقیق بررسی میزان باز و بسته بودن جو مدارس راهنمایی نوشهر و طبقه‌بندی انواع جو این مدارس بود. سئوالات ...

هدف کلی از اجرای این پژوهش مقایسه نگرش مدیران، دبیران تربیت بدنی و دانش‌آموزان نسبت به برنامه درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی شهرکرد بود. بدین منظور و جهت جمع‌آوری داده‌های آماری سه نوع پرسشنامه محقق ساخته ویژه مدیران، دبیران و دانش‌آموزان که شامل بخش اطلاعات فردی و هفت بخش مشترک راجع به جنبه‌های مختلف درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی بود. پس از تعیین اعتبار توسط متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی، و سپس در یک تحقیق راهنما و با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ میزان پایایی آنها به ...

طرح مذبور به منظور آگاهی از نقطه نظرات مربیان و مدیران مدارس راهنمایی در خصوص نقاط قوت و ضعف بعضی از جنبه‌های مهم‌گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان و آشنایی با پاره‌ای از مشکلات و نارسایی‌های موجود در مدارس انجام شده است . جامعه مورد تحقیق از 45 نفر مربیان ومدیران مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه که بر اساس روش نمونه گیری اتفاقی گزینش گردیده‌اند، تشکیل شده است . متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: برنامه‌های تلوزیون، سینما، تئاتر، اردو، نماز جماعت ، کتابخانه و فعالیت‌های ...

هدف : این پژوهش به بررسی و شناسایی شیوه های تعامل برازنده پلیس با مدیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران به منظور تدوین راهبرد پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی دانش آموزان می پردازد. در بررسی این موضوع از هشت مولفه شیوه های همکاری مشارکتی ، شیوه های آموزش مسائل حقوقی، شیوه های گردهمایی و مساعدت به دانش آموزان در معرض خطر، شیوه های مناسب نظارت بر دانش آموزان در معرض خطر و شناسایی آنان، شیوه های مناسب مشارکت دانش آموزان در طرح های پیشگیرانه ، شیوه های مناسب مشارکت پلیس متخصص در ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه عملکرد مدیران مدارس با سلامت سازمانی، در مدارس متوسطه شهر قزوین به روش همبستگی به اجرا گذارده ش ده اس ت. روش نمون هگیری خوش های و نمونه آمار ی 180 معلم ابزار پژوهش متشکل از دو پرسشنامه سلامت سازما نی مدرسه و پرسشنامه عملکرد مدیر بوده اس ت. پرسشنامه نخست هفت متغیر انسجام نهادی، نفوذ مدیر، مراعات، ساخ تدهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تأکیدات علم ی ر ا بررسی و نیمرخ سلامت هر مدرسه را ترسیم کرده سپس با بهر هگیری از پرسشنامه دوم، عملکرد مدیران را ...

پرورش استقلال و خودمختاری در دانش‌آموزان دارای معلولیّت جنبه مهمی از انتقال موفق آنان از مدرسه به زندگی بزرگسالی محسوب می‌گردد. برای محقق شدن این امر، آگاهی، شناخت و ایجاد فرصت های مناسب برای پرورش این مهارت از سوی معلمان، والدین و مسولان دارای اهمیّت فراوان می باشد. هدف از پ‍‍ژوهش حاضر بررسی و مقایسه ابعاد مهارت خودمختاری در بین دانش آموزان با اختلالات شنوایی، بینایی و بدون اختلال مقطع راهنمایی می‌باشد. در راستای هدف فوق، تعداد180 نفر دانش‌آموز (90دختر-90پسر) مقطع راهنمایی ا ...

‏‎Dens invagination‎‏ یک آنومالی رشدی تکاملی است که بدلیل بوجود آمدن یک ‏‎invagination‎‏ در (سطح تاج یک دندان) قبل از مرحله آهکی شدن حاصل می شود . اتیولوژی بوجود آمدن این ضایعه در جوانه دندان بطور کلی ناشناخته است و دندانی که بیشتر از بقیه دچار این انومالی می شود لترال فک بالاست که غالبا نیز درگیری آن بطور قرینه مشاهده می شود. از بین عللی که سبب ایجاد این آنومالی می گردد ، تحت فشار قرار گرفتن جوانه دندانی بیشتر مورد تاکید می باشد. بطور کلی هدف از مطالعه و بررسی ‏‎Dens invagin ...

بررسی دیدگاه دبیران شهرستان اردبیل در خصوص میزان انطباق محتوای کتابهای فارسی دوم و سوم راهنمائی تحصیلی با اهداف کلی و رفتاری مصوب دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی می‌باشد. با توجه به هدف فوق و ماهیت موضوع، از روش توصیفی استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان فارسی پایه دوم و سوم راهنمایی شهرستان اردبیل تشکیل می‌دهند. برای تعیین تعداد نمونه، بعلت آنکه تعداد کل جامعه آماری کم می‌باشد، کل جامعه آماری که تعداد آنها 187 نفر بعنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است ...