عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 132

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی بررسی تأثیر آموزش فراشناخت وضعیتی بر یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه ی سوم مقطع راهنمایی بود. برای انجام این پژوهش، 240 دانش آموز (120 پسر و 120 دختر) از بین دانش آموزان 8 مدرسه (چهار مدرسه پسرانه و چهار مدرسه دخترانه) در مقطع راهنمایی ناحیه دو شیراز انتخاب شدند. در این تحقیق که به صورت آزمایشی و بر اساس طرح چهار گروهی سولومون اجراشد، مدارس گروه های آزمایش و کنترل به صورت تصادفی انتخاب شدند. بدین منظور، ابتدا معلمانی که باید بر اساس الگوی فراشناخت وض ...

هدف از این پژوهش ، تعیین رابطه بین سبک مدیریت مدیران ( بر اساس نظریه بلیک و موتون ) و انگیزش معلمان ( بر اساس نظریه سلسله مراتبی نیازهای مازلو ) مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان مسجدسلیمان بوده است . بدین منظور برای تعیین سبک مدیریت مدیران مدارس از پرسشنامه سبک مدیریت که بررسی کننده ی عوامل موثر بر روش مدیریت نسبت به زیردستان ( 1 – تصمیمات 2 – اعتقادات 3 – تضادها 4 – هیجانات (عصبانیت ها ) 5 – شوخی ها 6 – تلاش ها) می باشد و سبک مدیریت را در دو بعد رابطه مداری ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت تفکر خلاق برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پايه دوم راهنمایی منطقه 15 شهر تهران انجام گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، شاخص پیشرفت تحصیلی ( معدل نیمسال اول و دوم تحصیلی ) می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پايه دوم راهنمایی منطقه15 شهر تهران که در سال تحصیلی 90 – 89 مشغول به تحصیل می باشند. حجم نمونه شامل30 نفر از دانش آموزان پايه دوم راهنمایی مدرسه شاکرین می‌باشد، این تعداد معدل پایین 15 را در نیمسال اول تحصیلی کسب ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مهارت های سازمانی مدیریت زمان و اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی شهر همدان می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی مدیران و معلمان مدارس راهنمایی شهر همدان می باشند که تعداد آنها به ترتیب 94و 998 نفر می باشد. حجم نمونه مدیر و معلمان با استفاده از جدول برآورد کرجسی و مورگان به ترتیب )37نفرزن، 39 نفرمرد) و(154 نفر زن و125نفرمرد)نفر بوده است برای انتخاب نمونه ی تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب مناسب استفاده شده است. روش تحقیق از نوع ...

ارمغان دین برای بشر شادی، بهجت و سرور به معنای واقعی و عمیق آن می باشد. دین هم بشر را باشادی واقعی آشنا کرده و هم راه رسیدن به آن و بهره مندی کامل از آن را پیش روی او نهاده است. اما ازآنجا که بسیاری از مردم چنین می پندارند که دینداری با زندگی شاد منافات دارد و کسانی که دیندارترند از شادی کمتر در زندگی برخوردارند، لذا تحقیق حاضر به منظور شناسایی میزان تاثیر دیانت (دانش، نگرش و رفتار دینی) بر شادی دانش آموزان مدارس دخترانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان ناحیه 2 شهر کرمان صورت گرفته ...

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین رابطه ی بین مهارتهای تفکرانتقادی و مهارتهای روابط انسانی مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان بهار، در سال تحصیلی 87-88 است. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه مديران و معلمان ابتدايي و راهنمايي شهرستان بهار در سال تحصيلی1388-1387تشکيل می دهد. حجم جامعه مديران 163 نفر و حجم معلمان 857 نفر است.در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی، نمونه ای به حجم 382 نفر شامل 117 ...

در این تحقیق نرخ هاي موفقیت آموزشی مدارس راهنمایی غیر دولتی و دولتی استان بوشهر مورد مقایسه قرار می گیرد و علل گرایش والدین به ثبت نام در این مدارس مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماري مورد تحقیق همه دانش آموزان مقطع راهنمایی تحصیلی استان بوشهر می باشد. نمونه مورد بررسی که به صورت خوشه اي نمونه گیري شده، شامل 416 دانش آموز دختر و پسر مدارس راهنمایی دولتی و غیر دولتی شهر بوشهر و شهرستان دشتستان می باشد. روش تحقیق در پژوهش مذکور، روش توصیفی می باشد. جهت جمع آوري اطلاعات در ارت ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد شورای دانش آموزی مدارس راهنمایی در هشت دسته کمیته ‌‌‌‌‌ مشارکتی برحسب جنسیت، ناحیه آموزشی، نوع مدرسه و مناطق جغرافیایی می باشد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شوراهای دانش آموزی مدارس راهنمایی شهر زاهدان تشکیل می دهند که از بین آنها 260عضو شورا با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده به دو شیوه توصیفی و استنباطی تحلیل آماری شده اند. نتا ...

هدف این پژوهش ،بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران شامل ابعاد (حل مسئله ،شادمانی ،استقلال ، تحمل فشار روانی ،خودشکوفایی ،خود آگاهی ،واقع گرایی ، روابط بین فردی ، خوش بینی ، عزت نفس ،کنترل تکانش ، انعطاف پذیری ، مسئولیت پذیری ، همدلی وخود ابرازی) با پیشرفت تحصیلی و هوش سازمانی مدیران شامل (چشم انداز استراتژیک ، سرنوشت مشترک، میل به تغییر ، روحیه ، اتحاد وتوافق وکاربرد دانش وعملکرد ) با پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است . جامعه آماری این پژوش شامل مدیران مدارس راهنمایی و متو ...