عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی پسرانه آموزش و پرورش شهرستان چایپاره بود که تعداد آنها 150 نفر معلم و 22 نفر مدیر می‌باشد تحلیل‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق، آمار توصیفی و استنباطی (فراوانی، درصد، درصد تراکمی، نمودارها، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس) است نتایج حاصل از این پژوهش داد که: 1- ارتباط معناداری بین سبک‌های مدیرت تعارض مصالحه، همسازی و تشریک مساعی مدیران با ابعاد روحیه (دلبستگی، عقلانیت، همانندی) وجود دارد.2- بین س ...

در نزد علمای روانشناسی یادگیری معماری مدارس به مثابه قرارگاه آموزشی یکی از پارامترهای موثر تربیتی و آموزشی در امر یادگیری به شمارمی رود و همانگونه که صاحبان اندیشه عوامل گوناگون چون معلم ،روش تدریس ،کتب درسی، مدیریت آموزشی وغیره را به عنوا ن عوامل موثر در فرایند تحصیلی مورد تأکید قرار می دهند معماری مدرسه نیز دراین میان به عنوان یک عامل زنده و پویا درکیفیت فعالیتهای آموزشی وتربیتی دانش آموزان ایفای نقش می کند. هر چند وجود فضای آموزشی شرط لازم در امر یادگیری است اما به تنهایی ...
نمایه ها:

هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین سبکهای رهبری (ساختدهی مراعات) مدیران و میزان گرایش آنها به ایجاد تغییر بوده و 5 فرضیه شامل مقایسه بین سبک های مدیران با توجه به ویژگیهای دموگرافیک ، مقایسه میزان گرایش مدیران به ایجاد تغییر بر حسب عوامل دموگرافیک ، بررسی رابطه بین سبک‎های رهبری مدیران و میزان گرایش آنها به ایجاد تغییر ، بررسی میزان تفاوت بین سبک های رهبری مدیران و میزان گرایش آنها به ایجاد تغییر بر حسب عوامل دموگرافیک و بررسی نظرات دبیران در خصوص میزان گرایش مدیران به ایجاد تغ ...

بیان موضوع : نظم و انضباط لازمه انجام هر کاری است و بدون برقراری نظم وانضباط، جریان تعلیم و تربیت دچار اشکال می شود و حتی ممکن است متوقف گردد. هدف تحقیق : هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر بهبود مسایل تربیتی و انضباطی دانش آموزان مقطع راهنمایی از دیدگاه دبیران و مربیان پرورشی استان ایلام در سال تحصیلی 90-89 است. روش تحقیق : روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران و مربیان پرورشی مقطع راهنمایی استان ایلام که تعداد دبیران 112 ...
  
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه دوزبانه بودن دانش آموزان دوره راهنمایی شهر کرمانشاه با مهارتهای تفکر انتقادی آنان است. بیان مساله: زبان وسیله اساسی تبادل اندیشه هاست و علاوه بر آن وسیله یی است همگانی و جهانی تمامی جامعه های بشری برای خود زبانی دارند و هر کس از سطح هوش عادی و بهنجار برخوردار باشد زبان مادری خود را فرا می گیرد و بدون تلاش آن را بکار می گیرد. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر کرمانشاه تشکیل می دهد که تعداد آنان 470177 نفر می باشد که از ب ...

بیان موضوع : مطالعه ی شیوه های آموزش قانون گرایی، مشارکت و احترام به حقوق شهروندی در مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان سنندج هدف پژوهش : پژوهش حاضر به منظور مطالعه ی شیوه های آموزش قانون گرایی، مشارکت مردمی و احترام به حقوق شهروندی در مدارس راهنمایی دخترانه ی ناحیه 2 سطح شهر سنندج انجام شده است. از آنجا که حکومت های مردم سالار قدرت را از طریق قانون اعمامی می کنند، خود ملزم به اطلاعات از آن هستند، به همین دلیل مردم نیز در این حکومت ها، مشتاقانه از قانون پیروی می کنند و در نتیجه ...

هدف از اجراي اين تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلمان ورزش شهرستان کاشان در سال تحصیلی 89- 1388 می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی است و به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری پرسشنامه با نظر اساتید مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ 87٪ به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل معلمان ورزش شهرستان کاشان و نمونه آماری شامل 79 نفر از معلمان ورزش (40 نفر زن و 39 نفر مرد) است که ب ...