عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 189

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش آموزش با کمک شبکه های اطلاع رسانی بر پیشرفت تحصیلی درس ادبیات فارسی دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی منطقه چهارده آموزش و پرورش شهر تهران می باشد. با توجه به اهداف تحقیق، پژوهش حاضر به صورت شبه تجربی انجام گرفت. بدین صورت که 170 دانش آموز دختر پایه اول مدرسه راهنمایی تربیت که توسط دفتر تکنولوژی مجهز به سیستم کامپیوتر و شبکه های اطلاع رسانی شده بود به عنوان گروه آزمایش انتخاب گردید. همچنین 170 دانش آموز دخترپایه اول راهنمایی هاجر که از نظر سابقه تد ...

نظر به اینکه یکی از مشکلات عمده بهداشتی در سطح کشور، شیوع انگلهای روده‌ای است و با توجه به این مسئله که بیماری‌های انگلی سالانه مقادیر زیادی از انرژی نیروهای فعال را متهلک می‌کنند، اجرای طرح شناسایی انگلها و تعیین درصد آلودگی در مناطق مختلف کشورمان از اقدامات ابتدایی مبارزه با این معضل به شمار می‌رود. امید می‌رود که در آینده‌ای نزدیک با بالا رفتن سطح آگاهی مردم در امر شناخت انگلها و زیانهای ناشی از آنها و بالا رفتن سطح بهداشت و همچنین با تحقیق در امر شناخت آلودگی‌های انگلی در ...

1 - فرض اول: پژوهش مبنی بر اینکه "بین مقدار بحران هویت در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی پایه سوم راهنمایی تفاوت وجود دارد، با a 0/005 و df 58 مورد بررسی قرار گرفت . چون t بدست آمده (5/181) بزرگتر از t جدول (3/460) بود، فرض تحقیق تائید و فرض صفر رد گردید. -2 فرض دوم: پژوهش مبنی بر اینکه "بین مقدار بحران هویت در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی پایه اول دبیرستان تفاوت وجود دارد، با a 0/005 و df 58 مورد بررسی قرار گرفت . و چون t بدست آمده (3/719) بزرگتر از t جدول (3/460) بود ...

ما در این تحقیق توصیفی- کمی با هدف تعیین میانگین و حدودنرمال هموگلوبین، هماتوکریت ‏‎MCV‎‏، ‏‎MCH‎‏ و ‏‎MCHC‎‏ در پسران سنین 12، 13 و 14 سال اقدام به نمونه گیری خون از 350 نفر کردیم که افراد گروه تحقیق در هز سن حدودا 3/1 کل جمعیت ما را تشکیل می داد که خود عدد 350 را از فرمولهای آماری و با توجه به نمونه گیری که دو مرحله ای کلاستر و سیستماتیک بود به دست آمد. بر اساس همین نمونه گیری از 30 مدرسه راهنمایی خون گیری شد که از هر نفر 2 سی سی خون اخذ گردید. سپس متغیرهایمان ر از طریق دست ...

بنا به اعلام نیاز توسط رئیس مرکز بهداشتی درمانی قوچ حصار مبنی بر محاسبه میانگین شاخص DMFT تعداد دندانهای دائمی پوسیده از دست رفته به علت پوسیدگی و پر شده که از شاخص های مهم کاربردی بهداشت دهان و دندان است در طی یک طرح تحقیقاتی تصمیم به بررسی این شاخص در دانش آموزان 12 ساله این ناحیه گرفتیم. در دو مدرسه راهنمایی قوچ حصار 104 دانش آموز 12 ساله بصورت تصادفی انتخاب شدند و در جریان یک مطالعه توصیفی و مقطعی DMFT آنها و عوامل موثر بر آن شامل جنسیت ملیت تحصیلات مادر و پدر دفعات مصرف ...

در این تحقیق ازمیان شیوه‌های مختلف تربیتی که ممکن است توسط مدیران مدارس اعمال شود و بر روی رفتارهای گروهی دانش آموزان تاثیر داشته باشد، رابطه سه شیوه تربیتی تقویت ، تنبیه والگوسازی با رفتارهای گروهی دانش آموزان در مدارس راهنمایی مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته و هدف آن بررسی رابطه سه شیوه تربیتی فوق بارفتارهای گروهی دانش آموزان در امر نظافت عمومی کلاسهای مدرسه، بعنوان نمونه‌ای از فعالیتهای گروهی دانش اموزان بوده است .با عنایت به مطالب فوق در تحقیق حاضر سعی شد در راستای اهداف تعی ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر تمرکز زدایی بر رضایت شغلی مدیران و معلمان مدرسه محور و عادی مقاطع متوسطه و راهنمایی شهر تهران انجام گرفته است. طرح پژوهش توصیفی بوده و از روش زمینه یابی استفاده شده است. جامعه آماری عبارت از کلیه مدیران و معلمان مدارس دولتی تحت پوشش طرح مدرسه محوری موجود در مناطق 1، 5، 9، 12، 17، 18 آموزش و پرورش شهر تهران و مدیران و معلمان مدارس دولتی عادی موجود در مناطق مذکور که برای مقایسه انتخاب شده اند. نمونه گیری مدارس تحت پوشش طرح مدرسه محوری از نوع غیرت ...

محقق به منظور آزمون فرضیه اصلی تحقیق که عبارتست از اینکه بین خودپنداری و اضطراب مدرسه در دوره راهنمایی همبستگی وجود دارد. و فرضیه‌های فرعی تحقیق که عبارتند از: -1 میزان اضطراب مدرسه دختران بیشتر از اضطراب مدرسه پسران در دوره راهنمایی است . -2 میزان خودپنداری دختران بالاتر از میزان خودپنداری پسران در دوره راهنمایی است . با بهره‌گیری از شیوه تصادفی ساده در 4 منطقه از مناطق 20 گانه آموزش و پرورش تهران نمونه‌ای با حجم 312 نفر را انتخاب نموده، پس از اجرای آزمونهای خودپندار ...

موضوع مورد تحقیق « بررسی عوامل پیش بینی کننده مدرسه گریزی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان سنندج در سال تحصیلی 90-91» می باشد. برای انجام پژوهش حاضر پس از تصویب موضوع تحقیق به مطالعه کتب تخصصی، مجلات علمی، پژوهشی ومنابع کتابخانه ای اقدام گردید. روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی می باشد. از نظر هدف جزء تحقییقات توسعه ای – کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل: دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه یک شهرستان سنندج و با جمعیت (2161) نفرمی باشد. از این تعداد نمونه آماری 90 ...