عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 76

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجرای این پژوهش سنجش تاثیر نوع مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بود. هوش دانش‌آموزان و وضعیت تحصیلی و شغل والدین آنها نیز مورد مقایسه واقع گردید. فرضیه‌ها: -1 بین میانگین پیشرفت تحصیلی و هوش دانش‌آموزان مدارس دولتی، غیرانتفاعی و نمونه‌مردمی اختلاف معنی‌دار وجود دارد. -2 والدین دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی نسبت به سایر مدارس دارای تحصیلات و مشاغل سطح بالاتری هستند. آزمونهای این پژوهش 214 نفر از دانش‌آموزان کلاس پنجم ابتدایی شهر تهران (100 نفر دختر و 114 نفر پسر) بودند ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر تمرکز زدایی بر رضایت شغلی مدیران و معلمان مدرسه محور و عادی مقاطع متوسطه و راهنمایی شهر تهران انجام گرفته است. طرح پژوهش توصیفی بوده و از روش زمینه یابی استفاده شده است. جامعه آماری عبارت از کلیه مدیران و معلمان مدارس دولتی تحت پوشش طرح مدرسه محوری موجود در مناطق 1، 5، 9، 12، 17، 18 آموزش و پرورش شهر تهران و مدیران و معلمان مدارس دولتی عادی موجود در مناطق مذکور که برای مقایسه انتخاب شده اند. نمونه گیری مدارس تحت پوشش طرح مدرسه محوری از نوع غیرت ...

این پژوهش جهت گسترش دانش ما درباره مدارس "غیرانتفاعی" و "نمونه مردمی" و "دولتی" و برخی تفاوتهای آنها انجام گرفته است . در این پژوهش ، نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسه خود، عملکرد تحصیلی آنان (با توجه به نوع مدرسه) و رابطه عملکرد تحصیلی با نگرش نسبت به مدرسه، بررسی شده است . جهت انجام پژوهش سه فرضیه به شرح زیر آزمون شده است : .1 بین نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسه خود، در مدارس دولتی، نمونه مردمی و غیرانتفاعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. .2 بین عملکرد تحصیلی دانش‌آمو ...

مدارس غیرانتفاعی جلوه‌گر نخستین مشارکت مردمی در آموزش و پرورش سالهای پس از انقلاب است . میزان کارآمدی (میزان دستیابی به هدف) این مدارس می‌تواند بطور مستقیم بر مشارکت مردمی در آموزش و پرورش سالهای آینده تاثیر بگذارد. ارزیابی کارآمدی مدارس غیرانتفاعی و ارائه بازخورد این ارزیابی به مسئولین می‌تواند معیاری را جهت اعمال تغییرات و اصلاحات احتمالی لازم در این مدارس فراهم آورد. از آنجا که مدارس غیرانتفاعی مانند اکثریت قریب به اتفاق سازمانها از تحقق کامل اهداف که همان وضع آرمانی و مطل ...

در این پژوهش مشخص گردئید که بیشترین میزان غیبت بین 1-9 روز (91 درصد) در گروه سنی 6-11 (سال 42/5 درصد) بوده که اکثر آنها در مقطع ابتدایی (43/9) مشغول به تحصیل می‌باشند. نکته حائز اهمیت اینکه دختران بیش از پسران غیبت کرده (51 درصد) و طبق آنالیز آماری انجام غیبت با جنس ارتباطی معنی‌دار (14 درصد) داشته است در تحقیقات انجام شده توسط برانزبی در سال 1951 هر چه سن کودک کمتر باشد کودک تمایل بیشتری به غیبت داشته و این فراوانی نزد دختران به مرات4ب بیش از پسران می‌باشد و از جهتی نتایج تح ...

دسترسی طبقات مختلف اجتماعی به فرصت های اموزشی وپیامدهای اجتماعی ان از مهمترین موضوعات موردبحث درجامعه شناسی اموزش وپرورش می باشد. تحقیق حاضر باتوحه به دو دیدگاه کارکر گرایی وستیز به تبیین نظری این موضوع پرداخته است هدف اصلی این تحقیق ان است که چگونگی دسترسی اقشار مختلف اجتماعی به مدارس دولتی وغیرانتفاعی را مشخص نماید ومعلوم داردکه از بین دومتغیر پایگاه اجتماعی اقتصادی والدین وکیفیت مدرسه کدامیک سهم بیشتری درتبیین تغییرات عملکرد تحصیلی دانش اموزان این مدارس دارد. داده های این ...

مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت‌بدنی در مدارس دولتی و غیرانتفاعی از اهمیت خاصی برخودار است ، لذا برای رسیدن به مقصود، تحقیق حاضر در مورد مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت‌بدنی از دیدگاه مدیران و دبیران ورزش مدارس راهنمایی پسرانه دولتی و غیرانتفاعی استان مازندران صورت میگیرد. این تحقیق از نوع توصیفی - و به شکل میدانی انجام گرفته است . جامعه آماری شامل تمام مدیران و دبیران ورزش مدارس راهنمایی پسرانه دولتی و غیرانتفاعی استان مازندران است که نمونه آماری بر حسب جدول تاکمن عبارتند از 80 ...

به رغم پیشرفت چشمگیری که طی 20 سال گذشته در وضع آموزشی جهانی حاصل شده در سال 1990 مورد حدود 948 میلیون نفر یعنی حدود یک چهارم جمعیت بالغ جهان هنوز بیسواد بودند و آموزش پایه برای بیش از صد میلیون کودک تحقق نیافته بود (1) تقریبا در تمام جوامع صنعتی کودکان بین 5-7 سالگی آموزش اولیه را از طریق مدرسه آغاز می‌کنند مقصود اصلی از فرستادن به مدرسه آموزش مهارتهای شناختی و اطلاعاتی مخصوصا در زمینه بهداشت به صورت منظم و فشرده می‌باشد. در واقع مدرسه نظام اجتماعی کوچکی است که کودک در آن قو ...

این طرح در نظر دارد شاخصهای اثربخشی را در خصوص مدارس دولتی و غیرانتفاعی مورد بررسی و مقایسه و تحلیل قرار دهد این شاخصها که ابعاد مختلف اثربخشی را مورد توجه قرار دهند نشان دهنده میزان توفیق مدارس دولتی و غیردولتی در عملکرد خود می‌باشد. در حال حاضر که نگرش و طرز تلقی مردم و مسئولان نسبت به این پدیده متفاوت و گاهی شاخص هم هست ، این طرح جوابگوی علمی به برخی از ابهامات و سئوالات خواهد بود. ...