عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

"سبک مدیریتی" مدیر عبارت از مجموعه‌ای از تفکر و عمل شخص مدیر است که در نهایت به رفتار مدیریتی منجر می‌شود و "رضایت شغلی" مجموعه‌ای از احساسهای سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن به کار خود می‌نگرند. بر این مبنا هدف این تحقیق بررسی توزیع سبک مدیریتی مدیران مدارس استثنایی شهر مشهد براساس سبکهای چهارگانه مدیریتی لیکرت و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی معلمان می‌باشد. فرض اصلی تحقیق بیان می‌دارد که میان سبک مدیریتی مدیران مدارس استثنایی شهر مشهد و میزان رضایت شغلی معلمان ارتباط ...

عنوان این تحقیق عبارت است از: (بررسی نگرش مدیران مدارس استثنایی و عادی نسبت به طرح تلفیقی دانش‌آموزان نابینا در شهر مشهد) برای رسیدن به هدف مذکور مراحلی به شرح زیر طی گردید: الف) نمونه مورد بررسی نمونه مورد بررسی در این تحقیق عبارتست از 40 نفر از مدیران مدارس استثنایی و مدیران مدارس عادی که از نواحی آموزش و پرورش شهر مشهد و مدیریت آموزش و پرورش استثنایی خراسان انتخاب شده‌اند. ب) تنظیم پرسشنامه جهت بررسی مربوط به پژوهش حاضر، یک پرسشنامه 16 سئوالی براساس طیف لیکرت تنظیم گردیده ...

در این پژوهش به بررسی اختلافات حقوقی و ساختمانی املاک مدارس استثنایی و عادی از دیدگاه مدیران و معاونین می پردازیم، به این منظور که تا چه اندازه در سطح کشور (در زمان گذشته و حال) از نظر مالکیت ساختمانهای آموزشی عدالت و جلب توافق رعایت شده است و تا چه اندازه فضاهای آموزش استثنایی جهت آموزش این عزیزان، استاندارد و قابل استفاده بوده و چه تمهیداتی می توان برای پیشبرد اهداف آموزشی و ارتقاء کیفیت فضاهای آموزشی و همچنین برنامه های آموزشی اندیشید و حتی الامکان بتوان مانع پایمال شدن حق ...
نمایه ها:
حقوق | 

تحقیق حاضر به منظور مطالعه و بررسی تأثیر فعالیتهای حرکتی بر پیشرفت قابلیتهای ادراکی- حرکتی دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر (9 سال) مدارس استثنایی استان آذربایجان غربی صورت گرفته است و سعی دارد ضمن شناسایی تأثیر متغییر مستقل, نقش آن را در تحقیق روشن سازد برای رسیدن به هدف یاد شده مجریان طرح با استفاده و بکارگیری ابزار میزان شده مقیاس توانایی حرکتی لینکلن- ازرتسکی تأثیر فعالیتهای حرکتی را بر پیشرفت قابلیتهای ادراکی- حرکتی در دانش آموزان گروه عقب مانده ذهنی 9 سال را مورد م ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد که به روش سرشماری به منظور بررسی نسبت سازگاری والدین کودکان عقب مانده ذهنی در رابطه با عوامل تنش زا در مدارس استثنایی شهر ساری در سال 1376 انجام شده است. واحدهای مورد پژوهش شامل 98 پدر و مادر کودک عقب مانده ذهنی مدارس استثنایی شهر ساری می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که این پرسشنامه در سه بخش تنظیم شده است که بخش اول مربوط به اطلاعات فردی، بخش دوم عوامل تنش زا و بخش سوم رفتارهای سازگارانه می باشد. عوامل تنش زا و رفت ...

دراین طرح که 373 نفر کودک شرکت داشتند 167 نفر کودک استثنایی و 206 نفر کودک عادی برای مقایسه پوسیدگی دندانی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که 89 % افراد حداقل یک دندان پوسیده در دهانشان دارند . در حالیکه فقط 25 % آنها دارای دندان پرکرده می باشند برطبق تحقیق معلوم شد پوسیدگی دندانی ارتباط معنی داری با جنس و معلولیت و سن ندارد اگرچه از نظر عددی افراد عادی اندکی کمتر با پوسیدگی دندانی مواجهند و در هر گروه با گذشت زمان پوسیدگی اندکی افزایش نشان می هد . برعک ...

در این تحقیق یافته های پژوهشی به صورت تحلیلی در ارتباط با علل اصلی معلولیت های جسمی و ذهنی حسی و حرکتی در کودکان و نوجوانان شهری و روستایی ارائه گردیده است . به طور کلی به ترتیب عللی 1-ژنتیکی 2- کورموزومی 3- زمان تولد 4- بعد از تولد اصلی ترین بستر معلولیت کودکان و نوجوانان استثنایی می باشد . ...

کارآیی و اثربخشی هر سازمان تا حد قابل ملاحظه‌ای به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح و موثر منابع انسانی بستگی دارد. شناخت عوامل موثر بر رضایت شغلی کمک شایانی به مدیران در زمینه شناسایی نیازهای مختلف کارکنان و در نتیجه آگاهی از رضایت یا عدم رضایت آنها می‌نماید که مقصود همان بررسی عوامل محرک درونی فرد است که به موجب آن فرد وادار به انجام کار یا رفتاری می‌گردد که جهت‌دار و در راستای افزایش کارآیی او و در نهایت اثربخشی سازمان خواهد بود. موضوع زمانی بارز می‌شود که در تشخیص این نیازها بین ...

این مطالعه به صورت مقطعی و به روش توصیفی-مشاهده ای با هدف بررسی شیوع ‏‎DMFT‎‏ در دانش آموزان عقب مانده ذهنی خفیف ‏‎(IQ=50-70)‎‏ 12-8 ساله مدارس استثنایی شهر یزد انجام شده است. تعداد 100 کودک عقب مانده ذهنی 12-8 ساله ‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏(54 پسر و 46 دختر) از مدارس استثنایی شهر یزد بطور تصادفی انتخاب و مورد معاینه قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده از طریق فرمهای پرسشنامه توسط کامپیوتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج بدست آمده به قرار زیر است. میانگین کل ‏‎DMFT‎‏ در جامعه مورد ...