عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بحث درباره مشارکت نه فقط در ادبیات توسعه اهمیت زیادی دارد بلکه اساسا می‌توان آن را فرایندی تلقی کرد که ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد و ابعاد آن در طی زمان و برحسب الزامات دوره های مختلف تاریخ دگرگون و متکامل شده است. مشارکت در امر آموزش و پرورش نیز نقش بنیادی دارد. مشارکت مردم شرط لازم برای پویندگی تعلیم و تربیت کشور به حساب می‌آید و اگر ما از این مشارکت غفلت بورزیم و کم بهره مند شویم، مسلماً بسیاری از ایده ها واهداف نظام اسلامی ما در ارتباط با آموزش و پرورش محقق نخواهد شد ...

آموزش و پرورش را می توان مهمترین و بنیادی ترین سازمان هر کشور نام برد ومدیران اثر بخش و کارآمد منابع کمیاب سازمان می باشند. سازمانهای موفق برای استخدام و ابقای آنها با هم رقابت می کنند. در این راستا همواره بدنبال شناسایی مجموعه ویژگیهایی هستند که مدیران موفق و ناموفق را از هم متمایز می سازد. برای نیل به این هدف روانشناسی در مرکز ثقل توجه سازمانها قرار گرفته است.پژوهشهای انجام گرفته در این راستا نشان می دهند که هوش هیجانی و خودکارآمدی از جمله عوامل تأثیرگزار برعملکرد هستند .بر ...

مدیریت مدارس از جمله مشاغلی است که به علت حجم انبوه وظایف و زمان محدود در انجام آن‌ها استرس شغلی بسیاری ایجاد می‌کند که این امر تحقق اهداف مدارس را با مشکلاتی رو به رو می‌سازد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین استرس شغلی مدیران و اثربخشی مدارس ابتدایی دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 91-90 انجام پذیرفت. برای تعیین رابطه بین متغیرها از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، 87 نفر شامل کلیه مدیران مدارس ابتدایی دخترانه شهر کرمان می‌باشد که با ...

براي تحقق اهداف عاليه نظام آموزش و پرورش كه همان ايجاد تغييرات پايدار در رفتار و نگرش فراگيران مي‌باشد نياز به برنامه‌ريزي‌هاي گوناگون است كه يكي از مهم‌ترين آنها برنامه‌ريزي درسي است كه ما را در تهيه و تدوين كتب درسي مطلوب ياري مي‎رساند. انتخاب يك كتاب درسي، بايد مبتني بر اصولي از جمله انتخاب و سازماندهي محتوا باشد كه ارتباط عمودي محتوا بايد در سازماندهي آن مورد توجه قرار گيرد. در اين پژوهش تلاش شده تا ارتباط عمودي محتواي كتب درسي علوم تجربی (4،5 و6 ابتدایی و 2 و 3راهنمایی) ...

سلامت به عنوان ارزش فردی و اجتماعی بر طبق اساسنامه سازمان بهداشت جهانی از دیدگاه ملتها و نزد همه مکتب ها یکی از مهمترین و ابتدایی ترین حقوق و نیازهای حیات بشری تلقی شده است. از این رو دست یافتن به بالاترین سطح سلامت جزیی از اهداف اجتماعی تمام دولت ها به حساب می آید تمامی کشورها در راستای دستیابی به سلامت به همه گروه های مختلف جامعه توجه می کنند. یکی ازمهمترین این گروه ها مدارس می باشند. ارتقای موثر بهداشت و محیط زیست در مدارس بدون آموزش صحیح افرادی که در برنامه مشارکت دارن ...
نمایه ها:
دانش | 
- | 
آموزش | 

پژوهش حاضر، با هدف بررسی موانع اجرایی مدارس هوشمند ابتدایی در استان لرستان، از دیدگاه مدیران و معلمان اجرا شده است. که با توجه به زیر ساخت های فنی، سازمانی و اجتماعی در این استان مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، ازنوع روش توصیفی-پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و معلمان مدارس هوشمند تشکیل داده که تعداد آنها در حدود 260 نفر برآورد شده است و از این جامعه آماری، بر اساس جدول مورگان،تعداد 156 نفراز آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. به وسیله پرسشنامه مح ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع وشیوه های اثربخش ونوآورانه مشارکت والدین درامور مدارس شهر سمنان انجام شده است.این پژوهش با توجه به هدف کاربردی است وبا روش ترکیبی کمی-کیفی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه والدین، معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر سمنان بود که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (قضاوتی) 30 نفر مدیر، معلم و والدین به عنوان نمونه بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی 20 نفر مدیر، 150نفر معلم و200نفر وا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رهبری توانمندساز مدیران مدارس مقطع ابتدایی حومه شهر تهران در جهت دسترسی دانش‌آموزان دختر به فرصت های برابر آموزشی انجام گردید.مطالعه از نوع کاربردی است و روش انجام آن پیمایشی می باشد.از میان 610 نفر از مدیران مدارس مقطع ابتدایی دخترانه حومه شهر تهران با استفاده از جدول مورگان، 234 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب وپرسشنامه45 ماده ای محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برابر با 869/0 اجرا گردید. که از پایایی مناسبی برخوردار می باشد. ...

تحقیق حاضر، به بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی در سه حیطه شناختی، نگرشی و مهارتی درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی استان مازندران پرداخته است. این تحقیق، شامل چهار فرضیه بوده است که شامل؛ 1- اهداف آموزشی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی درسطح دانش تحقق یافته است.2- اهداف آموزشی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی درسطح مهارت تحقق یافته است.3- اهداف آموزشی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی درسطح نگرش تحقق یافته است.4- بین تحقق اهداف درحیطه دانش، مهارت و نگرش تفاوت معناداری وجود دارد. این تحقیق توصیفی ...