عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 254

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گسترش شهرنشینی و کمبود فضاهای طبیعی، و نبود امنیت در فضاهای باز شهری سبب محدودیت در مکان یابی فضاهایی برای کودکان می شود.تعامل با طبیعت و تجربه های طبیعی خیلی حیاتی می باشد. متاسفانه ،با از بین رفتن طبیعت قابل دسترس در بافت شهری ،کودکان دسترسی بسیار کمی به محیط های طبیعی دارند. این سبب کاهش آزادی بچه ها برای اکتشاف در محیط های طبیعی می شود. محیط های طبیعی پتانسیل های بالای در انواع یادگیری های بیرونی از جمله یادگیری تجربی،یادگیری محیطی و یادگیری از طریق زمین های بازی و یادگیر ...

در این پژوهش به بررسی چگونگی طراحی مدارس با نورپردازی مناسب و ارگونومیک پرداخته می شود تا آسایش بصری مورد نیاز و ضروری در مدرسه مورد نظر فراهم گردد. یکی از جنبه های مهم برای داشتن یک محیط رضایت بخش ایجاد تعادل در پخش نور است. استفاده از نور طبیعی یکی از راهکارهای مناسب نور پردازی مخصوصا در شهرهای پر تابش ایران همچون اصفهان است. اگر روشنایی نور طبیعی مناسب و قابل استفاده باشد علاوه بر فراهم آمدن محیطی سالمتر، صرفه جویی در مصرف انرژی را به میزان چشمگیری خواهیم داشت. واردکردن نو ...

هدف این پژوهش بررسی عملکرد معلمان در طرح ارزشیابی توصیفی از دروس علوم و ریاضی پایه‌ها‌ی دوم و سوم ابتدایی براساس کارپوشه دانش‌آموزان و دیدگاه مدیران شهر جوانرود در سال تحصیلی 92-91 است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 1900 کارپوشه‌ی دانش‌آموزان پایه دوم و سوم و 31 نفر مدیر مجری طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی شهر جوانرود است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش برای کارپوشه‌، تصادفی طبقه‌ای نسبی است، تعداد حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 3 ...

پژوهش حاضر به بررسی تغییرات ایجاد شده در کتب درسی اول دبستان به‎لحاظ انطباق با برنامه‎درس‎ملی می‎پردازد. در راستای تحول بنیادین تعلیم و تربیت، برنامه‎درس‎ملی سندی است که نقشه کلان برنامه‎درسی و چارچوب نظام برنامه‎ریزی درسی کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و تبیین می‎نماید. از آنجا که محتوای دروس از جایگاه محوری برخوردار است کتب درسی در راستای برنامه‎درس‎ملی مورد بازنگری و بازنویسی مولفان قرار گرفته‎است. با توجه به اهمیت موضوع و نقش مهم ...

هدف اين پژوهش، بررسي تحليلي طرح ارزش‌يابي کيفي توصيفي در مدارس ابتدايي کشور و ارائه‌ي چارچوب نظري براي اجراي مناسب آن بوده است. اين پژوهش با روش توصيفي پيمايشي به انجام رسيده و به تناسب داده‌هاي مورد نياز در بخش‌هاي مختلف پژوهش، از رويکردهاي کمي و کيفي استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش شامل: 1) سياست‌گزاران که مسئوول طراحي، تدوين و اصلاح طرح ارزش‌يابي کيفي توصيفي در سطح کشور بوده‌اند، 2) مديران استاني، منطقه‌اي و مدارس که مسئوول فراهم‌سازي مقدمات اجراي طرح بوده‌اند، 3) معلم ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیر مدرسه در ایجاد گروه‌های رشد حرفه‌ای مبتنی بر همکاری معلمان ابتدایی در استان مازندران به انجام رسیده است. در اجرای این مطالعه از رویکرد آمیخته‌ی اکتشافی استفاده شده است. در این رویکرد، از ابزار مصاحبه در روش کیفی و ابزار پرسشنامه محقّق‌ساخته در روش کمّی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش، معلمان، مدیران مدارس و سرگروه‌های آموزشی کلیه‌ی مدارس ابتدایی مازندران شامل 9926 نفر بودند که 44 نفر از آنان نمونه‌ی آماری بخش کیفی بودند و 383 نفر معلم نیز ...

هدف از این پژوهش مطالعه‌ی تطبیقی شاخص‌های مناسب انتخاب مدیران مدارس در کشورهای ایران، آلمان و ژاپن می باشد. جمع آوری اطلاعات بر اساس نظریات اثبات شده‌ی علمی و پیشینه‌ی مطالعاتی در داخل و خارج از کشور، اسناد و مدارک و شواهد موجود انجام پذیرفته است. داده‌ها بر اساس روش جرج بردی مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان دهنده‌ی وجوه تفاوت و تشابهاتی در معیارها و ملاک‌های انتخاب مدیران مدارس در ایران، آلمان و ژاپن می باشد. با مطالعه‌ی شاخص‌های مناسب انتخاب ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت برنامه های درس پژوهی در مدارس ابتدایی منطقه 13 آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه راه کار های سازنده در جهت بهبود َآن انجام شده است. در این پژوهش هفت سوال مطرح شده و کلیه معلمان مدارس ابتدایی که در درس پژوهی شرکت نموده اند، به عنوان جامعه آماری مدنظر قرار گرفته اند. به دلیل محدود بودن جامعه آماری ، کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته می شود . به عبارت دیگر، حجم نمونه در این تحقیق مطابق با جامعه آماری بوده که در آن 13 مدرسه و تعداد 71 تن از آموزگارا ...

هدف اصلی این پژوهش آزمون مدل علّی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن رسمی و قراردادی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار در سال تحصیلی 91-90 است که مشتمل بر 315 نفر می‌باشند. بدین منظور با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 175 نفر با روش سهمیه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های ...