عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 156

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی ابعاد بومی نقش رهبری آموزشی مدیران مدارس ابتدایی می باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از منظری دیگر آمیخته (کمی و کیفی) می باشد. جامعه آماری در مرحله ی کیفی خبرگان آموزشی بودند و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و در مرحله ی کمی جامعه آماری معلمان 1332 نفر بوده که حجم نمونه معلمان با استفاده از جدول مورگان 297 نفر برآورد شد، برای انتخاب نمونه ی معرف جامعه معلمان از نمونه گیری خوشه ای با رعایت نسبت ها استفاده شده است و تعداد 301 نفر به ع ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین همیاری و یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی شهر زنجان پرداخته است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات کاربرد الگوی یادگیری از طریق همیاری در مقایسه با دیگر روشهای یاددهی-یادگیری است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی مناطق دوگانه شهرستان زنجان است که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای یک کلاس با 29نفر دانش آموز پایه پنجم بعنوان گروه آ‍زمایشی تعیین شد و گروه کنترل به تعداد 30 نفر در شیفت مخالف (گردشی) از طریق معادل سازی و کنترل مت ...

پژوهش حاضر با هدف شناسايي ميزان موفقيت اجراي طرح درس پژوهي در مدارس استثنايي دوره ابتدايي شهر همدان انجام گرفت. روش پژوهش از نوع علي – مقايسه اي است و جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانش‌آموزان دختر پایه پنجم مدارس استثنايي دوره ابتدایی شهر همدان تشکيل مي دهد که تعداد آن ها 76 نفر مي باشد. روش نمونه گيري از نوع نمونه‌گيري خوشه اي است و تعداد نمونه 14 نفر مي باشد. ابزار پژوهش چک ليست محقق ساخته 27 گويه اي بود که روايي آن از منظر صاحب نظران مورد قبول گزارش شد و پايايي آن، با اس ...

هم‌اکنون حدود 18 میلیون نفر دانش‌آموز در حدود صدهزار آموزشگاه کشور به تحصیل مشغول هستند که از این تعداد حدود 7 درصد در 1961 مدرسه ابتدایی شهر تهران تحصیل می‌کنند. این بررسی در سال 1376 بر روی 101 مدرسه از مدارس منتخب مناطق نوزده گانه تهران که براساس روشهای آماری انتخاب شده بودند مورد بازدید قرار گرفتند. پس از تکمیل فرم اطلاعاتی از طریق مشاهده وضعیت کلی بهداشت محیط مدارس بررسی که هدف از بررسی تعیین وضعیت ایمنی مدارس شامل: وسایل اطفای حریق، دربهای ورودی و خروجی، وضعیت پله‌ها و ...

مکان گزینی مدارس در شهر بزرگی چون تهران همواره با مشکلات عدیده ای روبه رو بوده است. تعدد عوامل موثر در مکانیابی مدارس و افزایش روز افزون مشکلات زندگی شهری لزوم استفاده از روشهای موثر و سیستمهای رایانه ای رادر مکانیابی مدارس بیش از پیش آشکار ساخته است. هدفهای این تحقیق ارزیابی نحوه توزیع مدارس ابتدایی، مشخص کردن نواحی محروم از مدارس ابتدایی، اولویت بندی آنها در محدوده منطقه 6 تهران و ارایه پیشنهاد به مسئولان آموزش و پرورش و نهادهای متولی امر ساخت و ساز مدارس برای استفاده از ام ...

این پژوهش از نوع توصیفی و به روش مقطعی در 169 مدرسه ابتدایی شهرستان یزد به صورت سرشماری انجام گرفت روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه و به روش مشاهده و اندازه‌گیری، انجام شده است . یافته‌های بررسی نشان می‌دهد که 83/4 درصد از مدارس شهری و 16/6 درصد روستایی بوده‌اند. و از نظر وضعیت ساختمان 81/4 درصد از مدارس ساختمان جدید داشته‌اند. وضعیت جمع‌آوری زباله در 65/8 درصد از این مدارس مطلوب و 34/2 درصد آنها وضعیتی نامطلوب داشته‌اند. وضعیت آب آشامیدنی 99/3 درصد مدارس شهری مطلو ...

امروزه افراد برای مواجهه با تغییرات روز افزون قرن حاضر باید به گونه ای پرورش یابند تا بتوانند برای تصمیم گیری ها و حل مسائل پیچیده، راه حل های خلاق ارائه دهند. از آنجا که بخش اعظم پرورش افراد در مدارس صورت می گیرد و کودکان بیشترین قابلیت را در یادگیری خواهند داشت و نقش آموزش و پرورش و محیط کالبدی مدارس در این امر بسیار موثر خواهد بود. به واسطه امکانات و شرایط محیط است که معلمان و مسئولان مدرسه خواهند توانست از روش ها و راه حل های نوین استفاده نمایند. در این پژوهش تلاش شده است ...

تعداد 1786 دانش آموز در 60 مدرسه ابتدایی شهرستان اراک به منظور تعیین میزان شیوع آلودگی به شپش سر به شپش سر به روش نمونه گیری خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفت. در41 مدرسه ابتدایی شهری (92/1) درصد آلودگی وجود داشت و در 19 باب مدرسه ابتدایی روستایی (20%) آلودگی مشاهده شد و با 05/0 P< همبستگی بین آلودگی به شپش سر و محل سکونت وجود داشت. از 60 باب مدرسه مورد مطالعه آلودگی در مدارس عادی-دولتی مشاهده شد (11%) و در مدارس غیرانتفاعی و سایر مدارس آلودگی مشاهده نگردید و با P<0/05 همبستگی بی ...

فراوانی چاقی و اضافه وزن در کودکان و روند صعودی آن در دهه های اخیر شکل نگران کننده ای به خود گرفته است. با توجه به این که چاقی در این سنین زمینه ساز چاقی در بزرگسالی و عوارض مربوط به آن است. در این مطالعه به بررسی شیوع چاقی در کودکان و عوارض مرتبط به آن پرداختیم در جریان یک مطالعه مقطعی که شامل یک نمونه 1500 نفری از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر کرمان بود اندازه گیری قد، وزن و محاسبه ضریب توده بدنی صورت گرفت و فرم پرسشنامه در مورد عوامل مرتبط با آن تکمیل گردید. پس از محاس ...