عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 134

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقوله مهم تعلیم و تربیت از جمله اموری است که همواره در طول زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار بوده و دغدغه او به شمار می‎رفته است. در عصر ما این رسالت مهم برعهده آموزش وپرورش، خصوصا مدرسه می‌باشد. رسالت مدرسه تنها انتقال دانش وآگاهی نیست بلکه علاوه براین، شکوفایی استعدادهای نهفته، پرورش قدرت خلاقیت وتفکر، تقویت ایمان و باور و.... نسل آتی می‎باشد. برای این که بتواند رسالت مهم خود را به شایستگی انجام دهد نیازمند همکاری و هماهنگی باسایر نهادهای مانند خانواده، رسانه، نهادهای مذهبی ...

هدف از تحقیق حاضر تحلیل عوامل انگیزشی دانش آموزان شرکت کننده در فعالیت های ورزشی درون و بیرون مدرسه شهرستان بروجن بود. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی که به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بروجن به تعداد 5300 نفر بودند، تعداد 350 نفر به روش نمونه گیری تخصیصی طبقه ای به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ویژگی‌های فردی و پرسشنامه عوامل انگیزشی فعالیت های بدنی درون مدرسه با 35 سوال در هشت حیطه و عوامل ا ...

از مباحث دامنه‌دار در تاریخ تفکر اسلام و شیعه در باب توحید، مسأله اسما و صفات الهی است که شناخت آن، نقطه آغازین معرفت به مقام ربوبی است. در تاریخ تفکر شیعه این مسأله دارای جایگاه والایی در مباحث کلامی بوده و در مدرسه‌‌های کلامی شیعی به آن پرداخته شده است. از مهمترین مدارس کلامی شیعی، مدرسه کلامی کوفه و مدرسه بغداد است که فعالیت کلامی این دو مدرسه از قرن دوم تا قرن پنجم ادامه داشته و روش و میراث فکری این دو مدرسه بر تفکرات شیعه در ادوار بعدی سایه افکنده است. در مدرسه کوفه معار ...

دراین تحقیق نهاد مدرسه به عنوان یکی ازمهمترین پایگاه های اجتماعی شدن افراد درجامعه مورد بررسی قرارگرفته است. متغیر وابسته «اخلاق کار» است که با توجه به شاخص بین المللی «گریگوری سی .پتی » دارای چهار بعد می باشد: دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت درکار، روابط سالم و انسانی درمحل کار و روح جمعی و مشارکت درکار. متغیر مستقل نیز« نهاد مدرسه» است که با توجه به مدل سیستمی «جین بالنتاین» طراحی شده است . جامعه آماری ،دانش آموزان دختردر مدارس دولتی و غیر دولتی مقطع دبیرستان درمنطقه ...

دانش آموزان امروز تصمیم گیران و تصمیم سازان آینده این مرز و بوم هستند، بنابراین بایستی به نحو شایسته ای مورد آموزش و پرورش قرار گیرند تا بتوانند علاوه بر پذیرش نقش شهروندی، در مشاغل و جایگاه های مختلف نقش خود را به بهترین وجه ایفا نمایند. طرح شهردار مدرسه اگرچه در یک بعد زمانی و مکانی مشخص اجرا می شود، لکن می تواند زمینه ساز حرکتی زیبا و نوید بخش برای مشارکت در حفاظت از محیط زیست و مدیریت یکی از سازمان های بزرگ قرار گیرد. با اجرای این طرح آموزشی می توان مدیریت مشارکتی را با ...

به منظور بررسی میزان احساس تعلق به مدرسه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه با استفاده از نمونه گیری تصادفی نمونه ای به حجم 132 دانش آموز انتخاب شدند. برای سنجش و ارزیابی احساس تعلق به مدرسه و عملکرد تحصیلی به ترتیب از پرسشنامه تجدید نظر شده احساس تعلق به مدرسه بری و بتی (2005) و معدل ترم اول دانش آموزان بعنوان متغیر ملاک (عملکرد تحصیلی) استفاده شد. پس از آن پرسشنامه های پژوهش میان آنان توزیع، تکمیل و گردآوری شد و برای آزمون سوالات و تعیین میزان احساس ...

ریاضیات از درس های مهمی است که یادگیری آن می تواند در تمامی عرصه های زندگی تاثیر گذار باشد. این پژوهش با هدف تدوین مدلی برای تبیین و پیش بینی پیشرفت ریاضی بر اساس متغیرهای محیط خانه، جو مدرسه، پیشینه دانش آموز و فرایند تدریس انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. متغیرهای پژوهش شامل دو دسته از متغیرهای برون‌زا (محیط خانه دانش آموز، جو مدرسه) و متغیرهای درون زا (فرایند تدریس درس ریاضی، پیشینه دانش آموزو عملکرد ریاضی) می‌باشد که در قالب یک الگوی علّی به روش مدل ی ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برنامه مشاوره مدرسه بر خودآگاهی تحصیلی دانش آموزان دختر راهنمایی شهرستان زرین شهر بود. روش پژوهش نیمه تجربی بود. جامعه پژوهش حاضر کل دانش آموزان دختر سال اول، دوم و سوم راهنمایی شهرستان زرین شهر بوده است. برای به دست آوردن نمونه پژوهش با استفاده از نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای ابتدا از بین مدارس راهنمایی، دو مدرسه به تصادف انتخاب شد، سپس از بین این دو مدرسه 90 نفر دانش آموز از هر سه پایه (اول، دوم و سوم راهنمایی) انتخاب گردید، سپس از ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای رضایت از مدرسه در روابط بین خوش بینی ، سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان پسر در چارچوب یک طرح همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه، دانش آموزان پسر سال چهارم دبیر ستان شهر اورمیه بود. بدین منظور 510 نفر از دانش آموزان دبیرستان های پسرانه به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های خوش بینی (شی یر و کارور ،1985) مقیاس منبع کنترل(راتر،1966) (سبک اسناد درونی- بیرونی) و برای سنجش رضایت از ...