عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 594

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش شناخت عوامل استرس‌زای ناشی از محیط مدارس از دیدگاه دانش‌آموزان سوم و پنجم شهری دوره ابتدایی استان مازندران در سال تحصیلی 1372-1373 است . جامعه آماری، دانش‌آموزان مدارس ابتدایی استان مازندران در سال تحصیلی 1372-1373 است . جامعه آماری دانش‌آموزان مدارس ابتدایی استان مازندران در سال تحصیلی 1372-1373 است . روش پژوهش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد 1) اضطراب و نگرانی پسران تقریبا در تمام متغیرها بیشتر از دختران بوده است . یعنی عوامل ...

اهمیت بررسی رابطه اولیا و مربیان از آن جهت است که خانه و مدرسه به عنوان دو عنصر اساسی در تربیت بچه‌ها و آموزش آنها نقش مهمی را ایفا می‌کنند چنانکه اکثر پاسخگویان نیز موثرترین نهاد را در تربیت‌پذیری بچه‌ها در درجه اول خانواده (51 درصد) و بعد از آن مدرسه (32 درصد) می‌دانستند. در ارتباط با جلسه اولیا و مربیان یافته‌ها نشان می‌دهد که 94 درصد پاسخگویان گفته‌اند در مدارس فرزندان آنها این جلسات تشکیل می‌شود و اکثر آنها در این جلسات شرکت می‌کردند، تنها 14 درصد هیچ وقت به ا ...

رفتارهای خشونت آمیز در مدرسه بر فرآیند آموزش و پرورش تاثیر می گذارد و عواقب ناگواری دارد. با توجه به اهمیت مساله، این پژوهش به منظور بررسی نوع، فراوانی، و علل خشونت بدنی در مدارس راهنمایی شهر تهران و واکنشهای اولیای مدرسه در برابر خشونت از دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر انجام شد. در این پژوهش، شناخت رابطه یا تعامل سه راهه جنسیت، کلاس، و ابراز خشونت بدنی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد مطالعه 471 دانش آموز سالهای اول و سوم راهنمایی (227 دختر و 244 پسر) بودند. برای جمع آوری ...
نمایه ها:
خشونت | 
مدرسه | 
رفتار | 
آموزش | 

در این مقاله، ضمن تاکید بر نقش و اهمیت مدیریت دانش ودر حرکت به سوی مدرسه محوری (استقلال بیشتر مدارس) استعداد و آمادگی ماهوی نظام مدیریت مدرسه محور برای استفاده گسترده از الگوهای گوناگون مدیریت دانش را مورد توجه قرار داده ایم و وابستگی متقابل این دو را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم. ...

به منظور کنکاش درقلمرو فرهنگ مدرسه و بررسی جو روانی -اجتماعی کلاس به عنوان یکی از مولفه های آن ، 415 دانش آموز اول تا سوم راهنمایی ( 217 پسر و 198 دختر ) پرسشنامه جو روانی - اجتماعی کلاس ( فرایزر و همکاران ، 1995 ) را تکمیل کردند . این مقیاس مشتمل بر چهار مقیاس فرعی انسجام ، انضباط ، رقابت ، و اصطکاک می باشد . نمره کلی دختران در این پرسشنامه ، به طور معنی داری بیش از پسران بود . تعامل جنسیت و پایه تحصیلی ، تاثیر معنی داری بر نمره جو کلاسی نداشت . بررسی بیشتر نشان داد انسجام ...

هدف پژوهش بررسی روشهای آموزشی قبل از دبستان در خانه و مدرسه و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است . روش تحقیق توصیفی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است . جامعه آماری شامل تمامی مربیان و کودکستانهای استان لرستان است که حجم نمونه آماری از میان 4 شهر استان انتخاب شده است . براساس یافته‌های پژوهش ، کودکستانها (آموزش قبل از دبستان) در اجرای کامل برنامه‌های آموزشی خود موفق نبوده‌اند. 2) آموزش اولیاء در دوران قبل از دبستان و توجه آنها به آموزش کودک و فراهم کردن امکانات آموزشی د ...

درشرایط فعلی ایران، فضاهای باز مدارس مکانی جدا از بنای مدرسه محسوب شده و ادامه طبیعی کلاس‌های درس نمی‌باشند و به عنوان باقیمانده سایت به آن نگاه می‌شود. این بستر، فاقد انسجام و هویت لازم بوده و به ارضای کامل نیازهای آموزشی ، بازی و استراحتِ دانش‌آموزان نمی‌پردازد. این درحالیست که این بستر در معماری مدارس سنتی ایران، همگام با سیستم آموزشی دوره خود، در ارتباط با فضا‌های بسته و نیمه‌باز مدرسه طراحی شده و علاوه بر کارکرد تفریحی، کارکردی آموزشی-اجتماعی نیز داشته است. هدف اصلی ا ...

مسأله لرزه خیزی کشور ایران بر کسى پوشیده نیست. مدارس از جمله مراکزى مى باشند که به جهت عملکرد آنها و جمعیت زیادى که همه روزه در خود جاى مى دهند، جزو ساختمانهاى پراهمیت محسوب مى گردند. در این مقاله ، وضعیت آسیب پذیرى لرزه اى مدرسه ابتدایى کیانوش ، واقع در شهرک دولت آباد در شهرستان کرمانشاه که محله اى با بافت فرسوده مى باشد، از دید سازه اى و غیر سازه اى و نیز از نظر عملکردى و آمادگی مسئولین مدرسه و دانش آموزان در مواجهه با زلزله ، مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق به صورت ت ...
نمایه ها:
زلزله | 
مدرسه | 

هدف از تحقیق حاضر بررسی جایگاه مدیریت مبنی بر مدرسه در بین مدارس نواحی چهارگانه شیراز و نیز بررسی موانعی که بر سر راه اجرای آن ممکن است وجود داشته باشد، بود. مدیریت مبتنی بر مدرسه نوعی مدیریت مشارکتی و یا حرکت به سوی عدم تمرکز در نظام آموزش و پرورش و استقلال بیشتر مدرسه می باشد. بدین منظور از بین مدیران مدارس نواحی چهارگانه شیراز دو ناحیه یک و چهار بصورت تصادفی انتخاب و بعد از مدیران مدارس راهنمایی و دبیرستان دخترانه و پسرانه تعداد 37 مدرسه راهنمایی دخترانه و 55 مدرسه راهنمای ...