عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مسائل عمده در اثربخشی سازمان‌ها، اتخاذ سبک مناسب مدیریت است. هدف این پژوهش شناسایی سبک مدیریت ایرانی در مدارس ابتدایی است روش آن، بر مبنای روشی است که هنری مینتزبرگ در مطالعات خود در رابطه با نقش مدیران انجام داد. لذا در این پژوهش مدیران پنج مدرسه ابتدایی در استان مازندران از طریق مشاهده سایه به سایه مورد مطالعه قرار گرفتند. هم چنین اسناد مربوط به شرح وظایف مدیران نیز در این مدارس بررسی شد. یافته‌های پژوهش در رابطه با نقش‌های مدیران مدارس با متوسط 5 ساعت کار روزانه بدی ...

مقدمه و اهمیت موضوع: اهمیت نقش مدرسه در تربیت، پرورش و تکامل انسان ها بر کسی پوشیده نیست. در این راستا کنترل و رعایت اصول و معیارهای بهداشتی و محیطی در مدارس نقش مهمی را ایفا می کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی منطقه جوادآباد ورامین انجام گرفت.مواد و روشها: دراین مطالعه توصیفی- مقطعی، تمام مدارس ابتدایی منطقه جوادآباد ورامین(29 مدرسه) به روش سرشماری مورد بررسی قرارگرفت. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از چک لیست، گردآوری گردیده و سپس داده ها با استفا ...

مدرسه از جمله موسساتی است که بدلیل ورود و خروج جمعیت انبوهی که احتمال وجود بیمار مبتلا به بیماریهای واگیر در میان آنها وجود دارد ضرورت تهیه وسایل رفاهی همچون تأسیسات آب آشامیدنی و سرویسهای بهداشتی و فضاهای مناسب آموزشی و ورزشی را بدنبال خواهد داشت که متأسفانه افزایش مستمر تعداد دانش آموزان و کاهش امکانات و نبود فضای آموزشی کافی و غیره سبب بروز مسائل و معظلات بهداشتی متعددی در محیط مدارس گردیده است. اهداف: تعیین درصدر مدارس برخوردار از شاخصهای بهداشت محیطی استاندارد و مطلوب مر ...

مقوله مکان گزینی مدارس به عنوان یکی از مراکز خدمات رسان درسطح شهری از جمله مباحثی است که در فرآیند توسعه وسعادت هر جامعه ای دارای اهمیت است.پژوهش حاضر براساس روش توصیفی-تحلیلی و برمبنای معیارها وضوابط مکان یابی،با هدف مکان یابی مناسب مدارس ابتدایی شهر اسلامشهر(جمعیت وتراکم،شعاع پوششی،کاربردی های سازگار و ناسازگار،نزدیکی به شبکه معابرها)ارائه و الگویی بهینه پراکندگی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (AHP) وسیستم اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) مشخص شد وسپس ضریب اهمیت و محاسبه وز ...

مقدمه و اهمیت موضوع: مدرسه به عنوان مکانی مطمئن در پرورش انسان قلمداد می شود و در فراهم آوردن زندگی سالم و نشاط انگیز و تربیت افراد با رفتار سالم ، نقش بسیار ارزنده ای ایفا می کند.دانش آموزان زمان نسبتا زیادی از او قات خویش را در مدرسه می گذرانند و هرگونه کم توجهی در حفظ و تامین سلامتی آنها باعث بروز ضایعه ای جبران ناپذیر خواهد شد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی در مدارس ابتدایی شهرستان بوشهر انجام شد.مواد و روشها: این پژوهش یک پژوهش توصیفی مقطعی می با ...

سیاست های متعددی برای ارتقا سلامت دهان طراحی شده اند و سازمانهای مرتبط با سلامت از توسعه آنها حمایت می‌کنند. اطلاعاتی درباره سیاست های ارتقا دهنده سلامت دهان و فعالیت های مرتبط با سلامت دهان در مدارس ابتدایی شهر مشهد وجود نداشت هدف از انجام این مطالعه بررسی سیاست های مرتبط با ارتقا سلامت دهان در مدارس ابتدایی شهر مشهد بود ...

سابقه و هدف:از شایع ترین عفونت های انسانی کچلی است وعامل آن درماتوفیت می باشد که میزان این عفونت در نقاط مختلف ایران متفاوت گزارش شده است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی شیوع عوامل کچلی(درماتوفیت های حیوان دوست) سر و بدن در مدارس ابتدائی مازندران می باشد. مواد و روشها: روش تحقیق در مطالعه حاضر روش توصیفی – مقطعی می‌باشد. معیارهای ورود، مدارسی که در آن کچلی گزارش شده است(پرخطر). معیارهای خروج ، مدارسی که در آن هیچ موردی از کچلی گزارش نشده است(سالم). جامعه آماری این تحقیق را کلیه م ...

چکیده هدف ازاین تحقیق بررسی وضعیت اجرایی طرح های ملی ورزشی در مدارس ابتدایی ناحیه یک مشهد براساس تحلیل (swot) می باشد. جامعه این تحقیق را معلمان تربیت بدنی آموزش وپرورش ناحیه یک تشکیل دادندکه تعداد آنها160نفر بود. با توجه به محدودیت جامعه آماری تمامی افراد جامعه به روش نمونه گیری تمام شمار مورد ارزیابی قرار گرفتند. پژوهش حاضر از نظرهدف کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی پیمایشی بوده که به صورت میدانی انجام شد. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته است ...

بررسی وضعیت تربیت بدنی و ورزش در مدارس دوره ابتدائی استان گیلان و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع مشکلات موجود می‌باشد و توصیه زیر نیز پیش‌بینی گردیده 1 - واگذاری تصدی مسئولیت تربیت بدنی به نیروهای لیسانس تربیت بدنی 2 - عزل مسئولان فوق از حالت سلیقه‌ای خارج شود 3 - مطالعه حدی در زمینه برنامه‌ریزی و تدوین کتابهای درسی در این بخش 4 - امکانات و تاسیسات ورزشی مناسب 5 - ازیاد سرانه ورزشی دانش‌آموزان 6 - در ارتباط بیشتر به توسعه امکانات ورزشی و تاکید و توجیه والدین در این زمینه 7 ...