عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رنگ همانندی منسوجات با هدف تعیین مقدار غلظت ماده یا مواد رنگزای بکار رفته در رنگرزی یک منسوج انجام می‌پذیرد و به طور کلی روش های رنگ همانندی کلاسیک بر مبنای دو روش انجام می پذیرد. در روش اول موسوم به رنگ‌همانندی اسپکتروفتومتری برابرساختن یا به حداقل رساندن اختلاف طیف انعکاسی نمونه هدف و نمونه استاندارد مورد نظر می باشد. روش های مشتقی بر پایه قانون کیوبلکامانک را نیز می توان جز روش های طیفی محسوب نمود، با این تفاوت که در روش های مشتقی، همانندی طیف نمونه هدف و استاندارد با استف ...