عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت سرمایه درگردش به طور سنتی با استفاده از نسبت جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی شده است. این نسبت های سنتی، به دلیل ضعف هایی که دارند، نقدینگی شرکت را به طور صحیح، اندازه گیری نمی کنند. پژوهش حاضر، به بررسی رابطه مخارج سرمایه ای شرکت ها و مدیریت سرمایه در گردش آن ها می پردازد. برای این منظور، از خالص نقد شوندگی و سرمایه در گردش مورد نیاز که نمایشگر خوبی برای مدیریت سرمایه در گردش است به عنوان مولفه هایی برای اندازه گیری سرمایه در گردش، استفاده می نماید. ...

این تحقیق در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا بعد از یک دوره استفاده از اهرمهای محافظه کارانه ، شرکتها به درجه ای از توانایی انعطاف پذیری مالی دست می یابند که آنها را قادر سازد تا بتوانند مخارج سرمایه ای مهمتر و بیشتری انجام دهند. به عبارت دیگر شرکتهایی که دارای انعطاف پذیری مالی هستند ، آیا توانایی سرمایه گذاری آنها بالا رفته است . ما در این پژوهش رابطه بین انعطاف پذیری مالی(اندازه گیری شده توسط اهرم مالی)و مخارج سرمایه ای را با استفاده از مدل مارچیکا و مورا بررسی می ...

چکیده قیمت گذاری خدمات حسابرسی، یکی از موضوع های مورد علاقه بسیاری از محققان حسابرسی است. اگر حسابرسان اعتماد بیش از حد مدیریتی را تشخیص دهند، انتظار می رود تا این عامل خطر را در برنامه ریزی حسابرسی خود وارد و حق الزحمه را برای تلاش های حسابرسی اضافی و برای کاهش خطر تشخیصی جبران کنند دلمان و همکاران (2015). این تحقیق بر اساس رویکرد پژوهش دلمان و همکاران (2015) می باشد از این روبه مشاهدات مربوط به 128 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1393 به بررسی رابطه‌ی بی ...

مسئله سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای از موارد با اهمیت در تصمیمات مدیران شرکتها می باشد . چرا که تصمیمات صحیح سرمایه گذاری منجر به سود آوری شرکت طی سالیان متمادی در آینده می گردد و بالعکس ، تصمیماتی که منجر به پروژه های زیان آور و ناموفق می گردند ، زیانهای آتی را برای شرکت به همراه خواهند داشت . با توجه به مطالب فوق بررسی عوامل موثر بر این نوع تصمیمات حائز اهمیت می باشند . در این تحقیق فاکتورهای سود آوری شرکتها ، مو قعیت بازار و اقلام تعهدی به عنوان متغیرهای اصلی تاثیر گ ...

در این پژوهش تأثیر مخارج سرمایه‌ای، مخارج عملیاتی و مخارج مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش از دو شاخص مانده نقدینگی خالص (NLB) و سرمایه در گردش مورد نیاز (WCR)، استفاده شده است. بنابراین شش فرضیه در دو گروه مختلف تد وین گردید. در گروه اول، تأثیر مخارج سرمایه‌ای، مخارج عملیاتی و مخارج مالی بر NLB و در گروه دوم تأثیر مخارج سرمایه‌ای، مخارج عملیاتی و مخارج مالی بر WCR مورد ...

در این تحقیق تأثیر مخارج سرمایه‌ای بر عملکرد مالی درون‌سازمانی و عملکرد مالی برون‌سازمانی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. عملکرد مالی درون‌سازمانی با سه متغیر رشد آتی فروش، رشد سود عملیاتی آتی و تغییرات جریان نقد عملیاتی آتی تعریف شده است. هم‌چنین عملکرد مالی برون‌سازمانی با دو متغیر بازده دوره جاری سهام و بازده دوره آتی سهام تعریف شده است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، 72 شرکت از مجموعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 لغایت 1388 ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، همچنین بررسی اینکه عدم اطمینان در جریان وجوه نقد چه تأثیری بر رابطه بین این دو تصمیم مالی مهم دارد. در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر عدم اطمینان جریان وجه نقد از دو معیار کمبود جریان وجه نقد و نوسان جریان وجه نقد استفاده شده است و تأثیر هر یک از این دو معیار بر رابطه ی بین سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای به صورت جداگانه بررسی شده است. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک ...

مدیریت سرمایه در گردش یک جزء اساسی در ارتباط با تامین مالی شرکت می باشد زیرا بر سود آوری و نقدینگی شرکت تاثیر می گذارد. مدیریت سرمایه در گردش به دلایل زیادی به عنوان یک قسمت مهم در تامین مالی شناسایی می شود. بسیاری از شرکت ها علی رغم عملیات صحیح و سوداوری به واسطه مدیریت نادرست سرمایه در گردش ور شکسته شده اند. از طرفی جزء مهم دیگری از تصمیم گیری در سطح شرکت ها مربوط به بودجه بندی سرمایه ای است که اثر طولانی مدت بر روی عملکرد آتی شرکت ها دارد. سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت با ...

هدف این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه گذاری و ساختار مالکیت بر ارتباط بین مخارج سرمایه ای و بازده سهام است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1388 تا 1392 است. نتایج تحقیق نشان داد ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر دارد. شرکتهایی که ساختار مالکیت خصوصی دارند، با ناکارایی سرمایه گذاری بیشتری بصورت سرمایه گذاری کمتر از حد مواجه نیستند. شرکتهایی که ساختار مالکیت دولتی دارند، با ناکارایی سرمایه گذاری بیشتری بصورت سر ...