عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 204

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی کارکنان در دانشگاه سیستان و بلوچستان پرداخته است.روش تحقیق پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، 302 نفر از کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 170 نفر( 77 مرد ، 93 زن )، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه معنویت در محیط کار میلمن و همکاران(2003) و پرسشنامه تعهد سازمانی مییر و آلن(1990)، می باشد که ...

این پژوهش با هدف تعیین پیامدهای بی‌نزاکتی در محیط کار با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی و رضایت شغلی، اجرا گردید. این پژوهش توصیفی و از نوع رابطه‌‌ای می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان یک شرکت بزرگ صنعتی در اصفهان شامل 2759 نفر در سال 1390 بودند که از میان آنان 200 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل مقیاس بی‌نزاکتی در محیط کار (کورتینا و دیگران، 2001) با پایایی 0/86، پرسشنامه رضایت شغلی (بدیان، 2007) با پایایی 0/88، پرسشنامه عدالت س ...

مقدمه: عوامل فیزیکی مزاحم در محیط کار موجب آزار کارکنان می شود. با توجه به نقش کارکنان در تحرک، تحول و رشد سازمان و نیز نقش پویایی سازمان ها در پیشرفت و توسعه جامعه، ضرورت بررسی میزان تاثیر این عوامل بر جنبه های مختلف فردی و سازمانی کارکنان آشکار می شود. تحقیق حاضر به بررسی محیط هایی پرداخته است که در برخی از ساعات روز دارای شرایط فیزیکی نامناسب می باشند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه ویژگی های فیزیکی محیط کار با سلامت روانی و رضایت شغلی کارکنان است. روش: این تحقیق به روش عل ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی تعارض کار- خانواده با سلامت کلی، نارسایی شناختی در محیط کار و رضایت زناشویی با توجه به نقش تعدیل کننده ی کیفیت خواب و خودکارآمدی تعارض کار- خانواده بود. شرکت کنندگان در پژوهش شامل 234 نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری بودند که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. برای جمع‌آوری داده های پژوهش از پرسشنامه تعارض کار- خانواده، فهرست کیفیت خواب پیتزبورگ، پرسشنامه خودکارآمدی تعارض کار- خانواده، فرم کوتاه پرسشنامه زمینه یابی سلامت، پرسشن ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرگذاری معنویت در محیط کار بر بهبود عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ افق زمانی، مقطعی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی-زمینه یابی پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 می باشد که بر طبق آمار تعداد آنان در حدود 470 نفر گزارش شده است. با مراجعه به جدول مورگان تعداد 212 نفر نمونه براي جامعه با استفاده از روش نمونه‌گي ...

هدف اين پژوهش بررسي رابطه ميان هوش هيجاني و معنويت در محيط کار با رفتار شهروندي سازماني در کارکنان سازمان و نواحي چهارگانه آموزش و پرورش قم بوده است. روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي بوده است. جامعه آماري شامل تمامي کارکنان (مرد، زن) سازمان و نواحي چهارگانه آموزش و پرورش قم در سال 89-1388 بود. نمونه پژوهش شامل 119 نفر (28 زن و 91 مرد) بود که از طريق روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارت بودند از؛ پرسشنامه هوش هيجاني با پايايي 0/9 ...

مسائل زنان و کاستی و بایسته‌های مربوط به آن، از دیرباز جزء مسائل مهم جوامع مختلف، از جمله جامعه ایران بوده است. این امر در سالهای پس از انقلاب اسلامی، به سبب ضرورت ایجاد بستر لازم برای مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، از امتیاز و حساسیت بیشتری برخوردار گشت. با وجود تمامی تلاش هایی که در سرتاسر دنیا برای کسب شرایط مساوی و رفع نابرابری های اجتماعی میان مردان و زنان صورت گرفته است، مشکلات زنان در اموری مانند نابرابری و بی عدالتی در محیط کار، همچنان ادامه دارد و از آ ...

استفاده از موضوع معنویت در محیط کاری درون تئوری های رهبری محققان را وارد حوزه ی جدیدی از مطالعات رهبری سازمانی کرده است. تئوری رهبر معنوی یک تئوری علی است که برای تغییر و تحول سازمانی طراحی شده است و به برانگیختن نیازهای درونی و ایجاد سازمان یادگیرنده کمک شایانی می کند. نقش رهبران معنوی بر انگیختن کارکنان، با استفاده از چشم انداز معنوی و ایجاد زمینه های فرهنگی بر اساس ارزش های انسانی می‌باشد تا کارکنانی توانمند، دارای بهر ه وری بالا، متعهد و با انگیزه را تربیت و پرورش دهند. ه ...

شهروندان به عنوان افرادی که تشکیل دهنده اجتماعات مختلف بشری هستند امروزه کانون توجه همه کسانی هستند که می‌خواهند به نحوی در زندگی انسان نقش داشته باشند . امروزه مفهوم جدیدی تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه اندیشمندان مدیریت قرار گرفته است. تعدادی از محققان به دنبال شناسایی عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی همچون رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هویت سازمانی، معنویت محیط کاری، عدالت سازمانی و ... پرداخته اند و عده ای دیگر بر پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی همچون سازمان، اثربخشی ...