عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 78

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازند زیارت به سن پالئوسن – ائوسن میانی در دامنه رشته کوه های البرزغربی و شرقی از رخنمون مناسبی برخوردار است. این سازند در برش باغ دره بامورفولوژی تپه ماهوری و ضخامتی در حدود 120متر و در برش مجن با ضخامت96 متر و بامورفولوژی صخره ای و تنوع لیتولوژی کم که عمداً سنگ آهک های متوسط تا ضخیم لایه و گاه توده ای واز تنوع زیستی گسترده ، برخوردار است.جهت بررسی رخساره ها و بازسازی محیط رسوبی دیرینه این دو سازند نمونه برداری سیستماتیک انجام گردید و رخساره های رسوبی با میکروسکوپ پلاریزان ...

در این رساله، زیست چینه نگاری، ریز رخساره ها و محیط رسوب گذاری سازند آسماری در یال جنوب شرقی تاقدیس خامی مورد مطالعه قرار گرفته است. برش مورد مطالعه در مجاورت روستای سرتیپ آباد در 35 کیلومتری شرق گچساران واقع می باشد. سازند آسماری در برش موردمطالعه 270 متر ضخامت داشته و از آهکهای ضخیم لایه تا توده ای، متوسط، آهکهای نودولار و آهکهای مارنی تشکیل شده است و براساس شواهد صحرایی (رنگ و ضخامت لایه ها) به 5 واحد سنگی قابل تفکیک است. مرز تحتانی این سازند پوشیده بوده و مرز فوقانی آن ب ...

سازند آسماری با سن الیگومیوسن، مهم‌ترین سنگ مخزن میادین نفتی جنوب غربی می‌باشد. میدان نفتی مسجد سلیمان یکی از مهم‌ترین میادین نفتی در فرو افتادگی دزفول شمالی می‌باشد با وجودی که مطالعات متعددی بر روی سازند آسماری انجام شده است، هنوز اطلاعات جامعی از شرایط حاکم بر محیط ته نشست آن نحوه تکوین حوضه رسوبی مربوطه، چگونگی تکامل آن در طول زمان و تغییرات مشخصه‌های اصلی محیطی آن در دسترس نمی‌باشد. این پژوهش بر اساس مطالعات پتروگرافی 900 عدد مقطع نازک و تفسیر لاگ‌های ژئوفیزیکی گاما، نوت ...

کوه‌های قلعه، به شکل دو قلعه مجزا و بلندی هستند که از دشت مسطح شمال غربی مرودشت(استان فارس) سر بر افراشته‌اند. بخش‌های رویه‌ای هر دو کوه پرتگاه‌های دیوارسای بلندی را می‌سازند که ناشی از ویژگی‌های ساختاری و لیتولوژیکی آنها است. از دیدگاه زمین‌ساختی کوه‌های قلعه به صورت دو ناودیس برجسته‌ای هستند که روند محوری متفاوتی را به نمایش می‌گذارند. بر طبق نقشه زمین‌شناسی 1:100000 سیوند، سازند ایلام از واحدهای کربناته گروه بنگستان به سن کرتاسه فوقانی(کنیاسین- ماستریشتین) تنها واحد لیتولو ...

سازند تیرگان از سازند های حوضه رسوبی کپه داغ به سن کرتاسه زیرین (بارمین-آپتین) است که در منطقه زاوین بیرون زدگی دارد.مطالعات صحرایی نشان می دهد که در منطقه زاوین سازند تیرگان بر روی سازند شوریجه و در زیر سازند سرچشمه قرار دارد. مرز زیرین سازند تیرگان با سازند شوریجه و مرز فوقانی آن با سازند سرچشمه به صورت غیرفرسایشی است. مطالعات آزمایشگاهی و پتروگرافی نشان داده است که لیتولوژی سازند تیرگان در منطقه مورد مطالعه به طور عمده کربناته بوده و بطور ناچیز از رسوبات آواری تشکیل شده ا ...

ناودیس چینگ‌در در نزدیکی روستای دستگرد و در فاصله 65 کیلومتری غرب شهرستان بیرجند، شرق ایران واقع شده است. توالی مورد مطالعه به ضخامت 500 متر می‌باشد که در یال شرقی ناودیس مورد نظر قرار دارد. سنگ-های کربناته مورد مطالعه متشکل از اجزای اسکلتی و غیر اسکلتی شامل فرامینی‌فرهای کف‌زی بزرگ جثه (مانند نومولیتس و آلوئولینا)، جلبک سبز، و اینتراکلست می‌باشند. بررسی رخساره‌های توالی کربناته کم عمق پالئوسن–ائوسن ناودیس چینگ‌در و تلفیق آن با اطلاعات دیرینه زیستی برای بازسازی محیط رسوبی دی ...

منطقه مورد مطالعه در جنوب شرقی شهرستان اقلید و 260 کیلومتری شمال شیراز قرار دارد. جهت نمونه برداری برشی به طول 500 متر مورد پیمایش قرار گرفت. هدف از این تحقیق اندازه‌‌‌ ‌‌‌گیری واحدهای لیتواستراتیگرافی و توصیف ویژگیهای آنها ، بررسی تغییرات عمودی و جانبی رخساره ها ، تفکیک و نامگذاری رخساره ها بر اساس مطالعه مقاطع نازک، تعبیر و تفسیر محیط رسوبگذاری و ارایه مدل رسوبی بود. سازند دولومیتی خانه کت در حوضه زاگرس، رخساره توسعه یافته کربناتی تریاس است که معادل مجموعه سازندهای کنگان ...

ایران از نظر ایالت ساختاری به چندین حوضه رسوبی- زمین ساختی تقسیم شده است که ایران مرکزی به شکل مثلث یکی از ایالت های ساختاری است که از شرق به غرب به سه واحد ساختاری به نام های بلوک لوت، طبس و یزد تقسیم شده است. بلوک طبس حاوی نهشته های فانروزئیک بوده که رسوبات کربونیفر آن بدلیل اینکه تاکنون بطور تفضیلی از دیدگاه رسوب شناسی مورد مطالعه قرار نگرفته است برای درک بهتر جغرافیای دیرینه این دوره در ایران انتخاب شده است. برای رسیدن به این اهداف از مطالعات صحرایی، میکروسکوپی، کاتدولومی ...

در این مطالعه جهت تشخیص و تحلیل رخساره ها،محیط رسوبی و مدل رسوبی نهشته های سازند قم،برش چینه شناسی افتر ( شمال غرب سمنان ) انتخاب گردید. سازند قم در برش افتر شامل حدود 500متر تناوبی از سنگ آهک ، مارن و شیل است. بررسی های گسترده صحرایی و میکروسکوپی سازند قم منجر به شناسایی گروه رخساره ای کربناته وابسته به محیط های پهنه جذر و مدی ، تالاب ، سد و دریای باز شده است. در این برش رخسـاره و زیر رخساره کلسی - توربیدایتcalciturbidite facies) ) گسترش قابل توجهی دارد .در تلفیق شواهد رسو ...