عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی این مطالعه، شناخت دو نوع واحد آموزشی متوسطه (هنرستان و دبیرستان) از لحاظ متغیرهای جو مدرسه، انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی است. این پژوهش از نوع مطالعات علی- مقایسه‌ای است که به روش توصیفی (زمینه یابی) انجام شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق را واحدهای آموزشی دخترانه‌ی دوره‌ی متوسطه‌ (هنرستان و دبیرستان) در شهر کرج تشکیل می‌دهند. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از بین مناطق آموزش و پرورش کرج، منطقه‌ی 4 و از میان دبیرستان‌ها و هنرستان‌های دخترانه‌ی این منطقه هر کدام ...

هدف از پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین جوّ مدرسه با مهارت های اجتماعی دانش آموزان ابتدایی شهر یزد بود. در این پژوهش میزان رابطه بین مولفه‌های مختلف جوّ مدرسه با میزان مهارت‌های اجتماعی بررسی شد. مولفه‌های جوّ مدرسه عبارت بودند از: رابطه معلم-دانش آموز، رابطه دانش آموز-دانش آموز، عدالت در قوانین، امنیت در مدرسه و پیوند با مدرسه. با استفاده از روش توصیفی و نمونه گیری خوشه‌ای، تعداد 259 دانش آموز دختر و پسر پایه پنجم و ششم ابتدایی از مدارس دولتی شهر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ ...