عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حفظ، بهبود و ایجاد محیط زیست سالم یکی از مولفه‌های دستیابی به پایداری در توسعه می‌باشد. اکوسیستم تالاب یکی از مهمترین اکوسیستم‌های کره زمین است که نقش مهمی را از دیرباز بر توسعه جوامع پیرامونی خود در ابعاد محیطی، اقتصادی و اجتماعی داشته است. ایران دارای بیش از یک هزار زیستگاه تالابی و 83 تالاب دارای کارکرد مهم بین‌المللی است که نقش مهمی را در تأمین نیازهای جوامع انسانی پیرامون دارد. اما بی‌توجهی به مسائل زیست محیطی جوامع انسانی ساکن در این مناطق تالابهای موجود را دچار مشکل کر ...

هدف این مطالعه تحلیل عوامل موثر بر فضای سبز روستایی در مناطق روستایی شهر زابل بوده است. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و ابزار پیمایش در این تحقیق پرسشنامه بوده است. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرض‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده کردیم. به این صورت که بعد از انتخاب نمونه مورد نظر از جامعه آماری مورد مطالعه که شامل مردمان روستاهای زابل، دهیاری‌ها و مسئولان شهرداری زابل و روستاهایی که در طرح جامع و هادی بودند، پرسشنامه‌ها به تعداد مورد نظر تکثیر و با مراجعه ح ...

در دنیای در حال تحول امروزی، دیگر نمی‌توان بشکل کلیشه‌ای از استراتژیها، سیاستها و برنامه‌های توسعه‌ای استفاده نمود و گرایش قالب به بهر‌ه‌گیری موقعیتی و وضعیتی است. این قاعده در خصوص توسعه روستایی و پایدار سازی جوامع محلی کشور نیز صادق می‌باشد. محوریت‌دهی به بحث گردشگری با تاکید بر (طبیعت گردی روستایی) در برنامه‌ها و استراتژیهای مدون شده جهت توسعه روستایی یکی از چنین فعالیتهای موقعیتی است که با توجه به شرایط محیط‌های روستایی، دارای مزیت‌های نسبی و رقابتی مطلوبی می‌باشد. از طرف ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تآثیر برنامه های تلویزیونی بر تغییر رفتارهای زیست محیطی مردم روستای قودجان صورت گرفته است .جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوار بین گروه سنی 20-45 سال هستند که جز سکنه دائمی این روستا هستند .علت این بررسی تآثیراتی است که تلویزیون در چند سال اخیر بر رفتار زیست محیطی مردم روستا داشته است .رفتار زیست محیطی رفتاری است که نوع ارتباط انسان را در محیط نشان می دهد .این رفتار در روستا که یک محیط طبیعی است اهمیت زیادی دارد چون با حیات انسان در ارتباط است وتل ...

این پایان نامه بر مبنای یک رویکرد پساپارادایمی در علم جغرافیا با ترکیب سه پارادایم نئوآنارشیسم جغرافیایی، فلسفه واسازی و آینده پژوهی به بررسی و مطالعه گردشگری به عنوان یک پدیده جغرافیایی در نواحی روستایی پیرامون کلانشهر مشهد می پردازد.سه پارارادیم ذکر شده، بنیان تئوریک این رساله را فراهم آورده است که بر مبنای آن نئوآنارشیسم جغرافیایی در بعد هستی شناختی ، واسازی در بعد معرفت شناختی و آینده پژوهی در بعد روش شناختی در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته و بنیان تئوریکی را ...