عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3148

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

1)مبانی نظری توسعه زیست محیطی -1-1 محرک‌های زیست محیطی و اجتماعی - اقتصادی در شکل‌گیری اندیشه توسعه زیست محیطی -1-2 مراحل تکویل اندیشه توسعه زیست‌محیطی -1-3 بیان مفهوم توسعه زیست محیطی -1-4 اهداف توسعه زیست محیطی -1-5 مدیریت منابع در توسعه زیست‌محیطی 2)روشهای محیط زیست در بهسازی سرزمین -2-1 حفاظت از چشم‌اندازهای طبیعی و حیات وحش -2-2 بهسازی محیطهای عشایری ، روستائی و شهری -2-3 محیط زیست در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی -2-4 محیت زیست در قعالیتهای کشاورزی -2-5محیط زیست و انرژی 3)ب ...

پروژه مطالعات جامع محیط زیست ایران وروندآتی آن درخصوص مسائل مختلف اثرات توسعه برمحیط نظیربروزآلودگیهای ریشه محیطی ،وافزایش جمعیت تخریب وانهدام زیستگاهها وازبین رفتن حیات وحش درسیرتاریخی آن پرداخته ومسائلی راکه درآینده 20( سال آینده ) شاهدآن خواهیم بودبررسی می نمایددراین خصوص مسائل مختلف دررابطه بامحیط طبیعی ، مصنوع واجتماعی موردمطالعه قرارمی گیردودرنهایت تحصیل وضعیت محیط زیست کشورروشنگر این امرخواهدبودکه درچه مقطعی ازتخریب ناشی ازتوسعه قرارگرفته ایم ...

برای دستیابی به همکاری توسعه و محیط زیست به شناسایی پیامدهای حاصل از اجرای پروژهه ای توسعه ای می باشد د رواقع ارزیابی پیامدهای زیست محیطی را باید مکانیسمی در جهت بالا بردن کارآیی تحلیل سود - هزینه بشمار آورد . توسعه صنعتی سطح استان گیلان در غالب ایجاد 17 شهرک صنعتی در طول برنامه های دوم و سوم سبب شده تا ارزیابی اثرات توسعه این طرح ، مزایا و معایب اجرای فعالیتهای این چنینی را به نقد و بررسی بکشاند . در اجرای این طرح ارزیابی از روش ترکیبی لئوپولد و تجزیه و تحلیل سیستمی استفاده ...

اقتصاد سایه شامل تمامی فعالیت های تولیدی و خدماتی است که از جنبه اقتصادی مولد و همچنین قانونی می باشد. اما بنا به دلایل مختلفی از جمله:اجتناب از پرداخت مالیات (درآمد، ارزش افزوده یا دیگر مالیات ها) و هزینه های تأمین اجتماعی، اجتناب ازرعایت اصول قانونی مشخص مانند حداقل دستمزد، حداکثر ساعات کار، معیارهای حفاظتی یا بهداشتی، اجتناب از رعایت روش های اداری معین مانند تکمیل پرسش نامههای آماری یا دیگر فرم های اداری و ... از دید م قامات عمومی پنهان نگه داشته می شود. اکثر واحدهای فعال ...

محیط زیست از ارکان توسعه پایدار می باشد و به طور کلی توسعه پایدار برای حفظ محیط زیست در پی برنامه های توسعه صرف صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شده تا محیط زیست را که امانتی نزد نسل های مختلف انسان ها می باشد صحیح و سالم به نسل های آینده انتقال دهد. در تعریف توسعه پایدار و تبیین اهداف آن صیانت از محیط زیست شاه بیت موضوع می باشد. با اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه پایدار و عملی ساختن تمامی اهداف توسعه پایدار شهری، محیط زیستی سالم، مطلوب و شاداب به وجود می آید که بهترین و مط ...

با جدی تر شدن مسئله حفظ محیط زیست در جهان امروز و لزوم توجه بیشتر به ابعاد این مسئله از دیدگاه مدیریت شهری، به نظر می رسد که شهرداری ها به عنوان نهادهای اساسی تأثیرگذار در محقق ساختن اهداف حفاظت از محیط زیست شهری، نقش عمده ای را عهده دار خواهند بود. بنابراین شناخت وظایف قانونی شهرداری ها در این زمینه، کمک شایانی به بهبود برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات رسانی در بخش محیط زیست شهری خواهد کرد. بنا به آنچه از گذشته تاکنون در مورد شهرداری ها در ایران مطرح بوده است، وظایف شهرداری ...

یکی از مسائل روز جهان مساله حفظ محیط زیست روستا است. حفاظت از محیط زیست روستا نه تنها به عنوان جزء تفکیک ناپذیر توسعه پایدار روستایی بلکه به عنوان ارزش بنیادین مورد نیاز نسل امروز و نسل های آتی مورد پذیرش و تاکید قرار گرفته است. مصادیق ناپایداری همانند استفاده نامناسب از انرژی، بهره برداری و تخریب بی رویه منابع پایه، فقر، افزایش جمعیت، افزایش آلودگی ها و ... عمدتا مشکلات محیط زیست روستا نیز محسوب می شوند و ناگزیر حفاظت محیط زیست روستا و توسعه پایدار اهمیت روزافزون می یابد. با ...

توسعه فرآیندی کمی و کیفی است که برابعاداجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه تاثیر میگذارد و سطوح مختلف زندگی را دربرمیگیرد به عبارت دیگر توسعه فرآیندی است که یک جامعه را به وضعیت مناسبی ازنظر کیفیت زندگی می رساند توسعه همه جانبه ازملزومات تحقق توسعه پایدار درآن جامعه است براین اساس حفاظت مستمر و مداوم ازمحیط زیست سبب میشود ساختارسه گانه توسعه پایدار مستحکم و ایستا باشد اهمیت این موضوع تاحدی است که تضمین پایداری محیط زیست به عنوان یکی ازاهداف هشت گانه توسعه هزاره سازمان ملل متحد برش ...

با توجه به اهمیت پهنه های آبی در کشور و کمبود آب آشامیدنی در برخی از مناطق و اهمیت روزافزون حفاظت از محیط زیست و مدیریت صحیح آن، در این تحقیق بحث مدیریت محیط زیست در رودخانه سیاهرود مورد بررسی قرار گرفته است. رودخانه سیاهرود یکی از رودهای کم آب است که در استان مازندران به دریای خزر می ریزد و در حال حاضر به عنوان محلی برای تخلیه فاضلاب کارخانجات مجاور آن مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق 10 ایستگاه نمونه برداری در طول رودخانه مذکور انتخاب شدند که بیشتر این نقاط در نزدیکی ...