عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع خانواده و سلامت آن از موضوعات مهمی است که نظر جامعه شناسان و روانشناسان را به خود جلب کرده است. این تحقیق در راستای بررسی سلامت خانواده و بعضی از عوامل اجتماعی موثر بر آن انجام گرفته است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مبانی نظری موجود، خانواده سالم با شش مولفه مفهوم سازی شده است، شامل: صمیمیت و همدلی، استقلال اعضای خانواده، رضایتمندی، تامین نیازاعضای خانواده، انسجام خانواد و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی- اسلامی در خانواده. با تعریف عملیاتی این مولفه ها، وضعیت سلامت خانواده مورد ...

هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر درون مدرسه‌ای در پرورش روحیه پژوهشگری دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر مشهد می‌باشد و روش اجرای آن تلفیقی از پیمایشی و علّی ـ مقایسه‌ای است. در این پژوهش از دو ابزار محقق ساخته تحت عنوان "پرسشنامه سنجش روحیه پژوهشگری" و "سیاهه عوامل درون مدرسه‌ای موثر بر روحیه پژوهشگری" استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه مذکور، توسط افراد متخصص تعیین و اعتبار آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 0/91 برآورد گردید. روایی سیاهه نیز به تأیید متخصصان علوم تربیتی و رو ...