عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 58

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با موضوع بررسی رابطه میان میزان سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار و نوع سرپرستی آنان انجام گرفته است. روش این پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی می باشد و جامعه آماری کلیه زنان تحت پوشش کلینیک مددکاری اجتماعی کیمیا هستند که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش ابزار جمع آوری داده ها فرم اطلاعات بیو گرافیک افراد و پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز بوده که به صورت حضوری از زنان سرپرست خانوار پرسیده شد.در قسمت تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی، جداول یک ...

موضوع خانواده و سلامت آن از موضوعات مهمی است که نظر جامعه شناسان و روانشناسان را به خود جلب کرده است. این تحقیق در راستای بررسی سلامت خانواده و بعضی از عوامل اجتماعی موثر بر آن انجام گرفته است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مبانی نظری موجود، خانواده سالم با شش مولفه مفهوم سازی شده است، شامل: صمیمیت و همدلی، استقلال اعضای خانواده، رضایتمندی، تامین نیازاعضای خانواده، انسجام خانواد و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی- اسلامی در خانواده. با تعریف عملیاتی این مولفه ها، وضعیت سلامت خانواده مورد ...

رشد روزافزون بزهکاری در قشر کودک و نوجوان بیم و نگرانی‌های زیادی را موجب شده است، متخصصین امر برای رویارویی با این معضل به راه‌های گوناگونی توسل جسته‌اند؛ در این راستا یکی از گزینه‌های پیش‌رو که بسیار بر آن تاکید شده پیشگیری زودرس است. این مدل از پیشگیری، به صورت تخصصی در پی آن است تا با شناسایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری، از رهگذر به کاربستن اقدامات حمایتی از بزهکار شدن ایشان ممانعت به عمل آورد. هدف این پژوهش، بررسی پیشگیری زودرس به عنوان یکی از شاخه‌های اجتماعی پ ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش محیط‌های اجتماعی خود تعیین گرانه خانه، مدرسه و دوستان بر جهت گیری هدفی دانش آموزان است. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه معتبر اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران(1998)، پرسشنامه اهداف پیشرفت 3×2 الیوت (2011)، و پرسشنامه سه نیاز بنیادین خود تعیین گری میل یاوسکایا و همکاران (2009) ، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، الگوی معادلات ساختاری و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که تمام مولفه های محیط‌های خود ...

این مطالعه با هدف ارزش‌یابی کتاب علوم اجتماعی سال اول راهنمایی از لحاظ رعایت ویژگی‌ها و معیارهای مطلوب کتاب درسی از نظر معلمان شهر کرمان به انجام رسید. جامعه‌ی آماری این پژوهش، معلمان علوم اجتماعی سال اول راهنمایی شهر کرمان شامل 120 نفر بودند و نمونه‌ی آماری به صورت سرشماری، برابر با جامعه‌ی آماری در نظر گرفته شد که نهایتا 105 نفر از معلمان پرسشنامه را تکمیل کردند. این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی محقق‌‌ساخته بود که بر اساس م ...

هدف از این پژوهش، تبیین میزان شادکامی از طریق حمایت اجتماعی و حرمت خود در سالمندان مقیم مراکزشبانه روزی در مقایسه با سالمندان مقیم در خانه می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. دراین مطالعه، از 120 نفر آزمودنی، 60 نفر سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر شیراز و 60 نفر سالمند مقیم خانه از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه های جمعیت شناختی، حمایت اجتماعی واکس و همکاران، شادکامی آکسفورد و حرمت خود روزنبرگ مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور استیودن ...

این پژوهش با عنوان «بررسی کیفیت محیط زندگی با تأکید بر رضایتمندی شهروندان» بر آن است تا به واسطه شناسایی مؤلفه های کیفیت محیط زندگی مؤثر بر میزان رضایتمندی شهروندان به ارزیابی سطح رضایتمندی ساکنین از وضعیت کیفی محیط سکونت شان (نمونه موردی: محله سعادت آباد) بپردازد. برای تحقق این هدف «تئوری رضایت شهروندان» و «رویکرد سنجش میزان رضایتمندی سکونتی» به عنوان رویکرد نظری پژوهش برگزیده شدند. سپس با تشریح روش شناسی بررسی کیفیت محیط زندگی روش های آماری مانند آزمون همبستگی،ضریب همبستگی ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر علاقه دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان بانه برای ادامه تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کلیه (720نفر =N) دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان که در سال تحصیلی‌91-90 در سه رشته تجربی، ریاضی، علوم انسانی در دبیرستانهای دولتی شهرستان بانه مشغول به تحصیل بودند. از این میان 340نفر شامل 162دختر و 178 پسر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبتی به طور تصادفی انتخاب شدند. داده‌ه ...

هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر درون مدرسه‌ای در پرورش روحیه پژوهشگری دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر مشهد می‌باشد و روش اجرای آن تلفیقی از پیمایشی و علّی ـ مقایسه‌ای است. در این پژوهش از دو ابزار محقق ساخته تحت عنوان "پرسشنامه سنجش روحیه پژوهشگری" و "سیاهه عوامل درون مدرسه‌ای موثر بر روحیه پژوهشگری" استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه مذکور، توسط افراد متخصص تعیین و اعتبار آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 0/91 برآورد گردید. روایی سیاهه نیز به تأیید متخصصان علوم تربیتی و رو ...