عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 62

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اقدام برای تغییر برخی از جنبه های حیات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جامعه که از آن به "اصلاح" تعبیر می شود ، از قرن نوزدهم در ایران آغاز شد. پ‍ژوهش حاضر به بررسی روند اصلاحات از دوره قاجار تا پایان وزارت علی امینی (1341-1340) می‌پردازد. در این بررسی تلاش‌های اصلاح‌طلبانی چون عباس میرزا در جنبه‌های نظامی و پس از او امیرکبیر در بخش‌های آموزشی، حکومت‌داری، سیاست خارجی و میرزا حسین خان سپهسالار نشان داده می‌شود. بعد از مشروطیت و ناامیدی از بهبود اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ا ...

منوچهر آزمون یکی از چهره‌های فعال سیاسی در زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی بود. در این پژوهش به مجموعه اقدامات او توجه شده است. هدف از این تلاش آن بوده که چگونگی ورود او به دنیای سیاست شناسایی شود. روش‌های او برای دست یابی به اهدافش و ایده آل‌های او برای برخورداری روشن شود. برای این منظور علیرغم آنکه کتاب‌های انگشت شماری به نگارش زندگی سیاسی او اختصاص داشته است،‌ به اسناد و گزارشات ساواک، اسناد و یادداشت‌های متفرقه و خاطرات افرادی که او را از نزدیک می‌شناختند یا ملاقات هایی با او ...

در دوره رضا شاه پهلوی اقدامات زیادی برای رشد فرهنگی در جهت نوسازی کشور انجام شد. بعد از او پسرش محمدرضاشاه سیاست‌های فرهنگی پدر را ادامه داد و نتیجه آن بروز آثار و نتایجی در شهرهای ایران از جمله شیراز بود. اقدامات فرهنگی محمدرضا شاه پهلوی در اوضاع اقتصادی، اجتماعی شیراز تأثیرگذار گردید. نمونه‌ای از این اقدامات فرهنگی شامل جشن هنر شیراز و جشن دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی بود. این جشن‌ها علی رغم سودمندی‌هایی که در زمینه تعامل فرهنگ‌ها داشت، به دلیل نامناسب بودن بسیاری از برنا ...

از زمان اکتشاف صنعتی نفت در ایران تا به اکنون این ماده همواره حضوری تاثیرگذار در عرصه سیاسی ایران داشته است. تاثیرگذاری نفت در ساختار سیاسی- اجتماعی ایران معاصر تا حدی است که مطالعه تاریخ سیاسی ایران در یک قرن اخیر بدون در نظر گرفتن این ماده سحرانگیز ناقص و مبهم خواهد بود. اکتشاف نفت در ایران توسط کشوری غربی صورت گرفت و پس از آن همواره کشورهای قدرتمند و غربی چشم طمع به این ماده ارزشمند داشته‌اند؛ به گونه‌ای که از تمام راه‌های ممکن اعم از تطمیع دولت‌مردان، سرکوب، کودتا، جنگ و ...

قیام عشایر فارس در سالهای (1343- 1341ه ش) که از آن به غائله فارس یاد می شود یکی از حوادث مهمی است که در دوران سلطنت محمدرضا شاه رخ داده است که به گواه برخی از آگاهان رژیم، حکومت پهلوی دوم را متزلزل کرد. این قیام که مرکز وکانون اصلی مبارزه آن دو منطقه کوهمره سرخی و بویراحمد بوده است؛ بدنبال طرح اصلاحات ارضی شاه وچندین عامل دیگر پدیدآمده است؛ عواملی چون خلع سلاح عشایر، بی اعتنایی سران رژیم پهلوی نسبت به دو خان بزرگ بویراحمد- ضرغامپور و طاهری- در تهران، اقدامات خداکرم خان فرزند ...

این رساله از منظر نهادگرایی جدید به سقوط رژیم پهلوی پرداخته است بر این اساس نهاد سلطنت ویژگی هایی داشته است که به همراه ویژگی های شخصیتی محمد رضا شاه به سقوط رژیم کمک کرده است. این رساله ابتدا تاریخ سلطنت در ایران و ویژگی های تاریخی ان را شرح داده سپس به بازسازی ناقص ان در دوره مشروطه اشاره شده است و سپس به بررسی ویژگی های شخصیتی محمد رضاشاه پرداخته شده است. نهایتا تعامل این دو در سقوط رژیم پهلوی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های رساله محمدرضا شاه که شخصیتی ضعیف و ...

تحقیق حاضر درصدد تحلیلِ سیر تغییر نگرش محمدرضا شاه پهلوی به حکومتگری، طبقات و جریانهای پرنفوذ اجتماعی در دوره‌ی پس از کودتای 28 مرداد تا پایان سال 1355، با توسل به تحلیل محتوای سخنرانیها، پیامها و مصاحبه های شاه در دوره‌ی مذکور می باشد. طبق یافته های این تحقیق، در دور‌ه‌ی پس از کودتای 28 مرداد، با انقلاب سفید، چرخشی آشکار در نگرش شاه به حکومتگری، گروهها و طبقات اجتماعی پرنفوذ، دین، قانون اساسی، مشروطیت، دموکراسی، غرب و نظام جهانی به وجود آمد، بر این اساس دوران پس از کودتا را ...

حکومت پهلوی با در پیش‌ گرفتن سیاست‌هایی متفاوت از حکومت‌های پیشین تغییرات عمده‌ای را در تمام ارکان کشور از جمله نهاد وقف ایجاد کرد. سیاست‌هایی مانند سکولار بودن و مدرنیزه‌کردن کشور در دور‌ه‌ی رضا شاه و اصلاحات ارضی در دوره‌ی محمد‌رضا شاه در وضع اوقاف تأثیر مستقیم نهاد. بررسی وضعیت اوقاف اصفهان بر اساس سیاست‌های اتخاذ شده دغدغه‌ی اصلی این پژوهش است. سیاست سکولار (جدایی دین از سیاست) حکومت پهلوی که با روی کار آمدن رضا شاه آغاز شد در مواردی مانند منع روضه خوانی و عزاداری و سخت‌ ...

ارتشبد فریدون جم از جمله نظامیان متشخص و تحصیلکرده‌ای بود که تعهد و دلسوزی و آگاهی‌اش در میان دیگر همقطارانش زبانزد بود. وی که برخوردار از تحصیلاتی عالی در زمینه امور نظامی در فرانسه بود اگرچه به صورت نا خواسته به ارتش ایران پیوست اما توانست مدارج ترقی را به سرعت بپیماید و در نهایت به ریاست ستاد ارتش ایران برسد. اطلاعات و آگاهی‌های موجود درباره عملکرد وی نه تنها درباره آن دوره از فعالیتش در ارتش بلکه در تمام دوران خدمت او در ارتش شاهنشاهی بسیار کم و نابسنده است و تنها محدود ب ...