عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 184

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محلول پاشی اوره به میزان 37/5 کیلوگرم در هکتار با غلظت 5 دردص در مراحل خوشه‌دهی، گرده‌افشانی، شیری، خوشه‌دهی + گرده افشانی، خوشه دهی + شیری، گرده‌افشانی+ شیری و یک تیمار شاهد بدون محلول پاشی در دو رقم گندم نوید و بزوستایا در یک طرح فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در منطقه مشهد مورد بررسی قرار گرفت . محلول پاشی اوره موجب افزایش عملکرد اقتصادی گردید و محلول‌پاشی در مرحله خوشه‌دهی + گرده افشانی با 7132 کیلوگرم در هکتار بالترین عملکرد را دارا بود. در تیمارهایی که ...

به منظور بررسي تاثير عناصر ريزمغذي بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه و روغن كرچك آزمايشي در سال زراعي 1389 در مزرعه تحقيقات جهاد كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان غربي به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. در این آزمایش فاکتورهای مورد بررسی عبارت بودند از: نوع كود، در سه سطح (1m محلول پاشی با کود ریز مغذی کامل، 2mمحلول پاشی با عصاره جلبک دریایی (مارمارین)، 0m بدون محلول پاشی)، مرحله فنولوژيك انجام محلول‌پاشي در سه سطح ( 1p محلول پاشی در مرحله ...

به منظور بررسی تاثیر زمان‌های مختلف محلول پاشی اوره بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت دانه‌ای، محلول پاشی اوره به میزان 20 kg/ha نیتروژن خالص با غلظت 2/5 درصد در چهار زمان مختلف شامل دو هفته قبل از گرده‌افشانی، دو هفته بعد از گرده‌افشانی، چهار هفته بعد از گرده‌افشانی و دو و چهارهفته بعد از گرده افشانی و یک تیمار شاهد بدون محلول پاشی اوره با استفاده از آزمایش اسپلیت‌پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به ازای هر تیمار در محل مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ...

به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی سولفات‌ روی و سالیسیلیک ‌اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد گلرنگ رقم صفه تحت تنش خشکی، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه زراعت دانشگاه یاسوج، در سال 1391 انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل تنش خشکی در سه سطح 10 (شاهد)، 30 و60% تخلیه رطوبتی خاک، محلول‌پاشی در 5 تیمار، شامل یک سطح شاهد، سالیسیلیک ‌اسید در 3 سطح (5/0، 1 و 5/1 میلی‌مولار) و سولفات‌ روی (3 گرم در لیتر) بود. ...

در این تحقق اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی در دو فصل بهار و پائیز سال1377 بر روی بادام رقم شاهرودی شماره(12)در باغ تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کرج مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش بصورت فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد و در آن سه سطح اسید بوریک(2000و 1000و0 میلی گرم در لیتر)و سه سطح سولفات روی(5000و 3000و 0میلی گرم در لیتر)مورد استفاده قرار گرفت. محلول پاشی بهاره در مرحله قبل از باز شدن جوانه های گلPopcornو محلول پاشی پاییزه در اوا ...

نتایج نشان می‌دهند که محلول پاشی اوره در هیچ یک از مراحل شد تاثیر معنی‌داری بر روی عملکرد دانه نداشت ، هر چند مصرف کود اوره در مرحله گرده افشانی موجب افزایش 545 کیلوگرم در هکتار در عملکرد دانه در مقایسه با تیمار شاهد شد. تاثیر محلول پاشی اوره بر روی اجزای عملکرد غیرمعنی‌دار بوده به عبارتی محلول پاشی اوره در تمامی مراحل تاثیر معنی‌داری بر روی تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه نداشت . ...

به منظور بررسی اثرات محلول پاشی سولفات روی بر کارایی مصرف آب در ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 704 تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی در سال 1390 به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با21 تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد.فاکتور‌های آزمایش شامل آبیاری در سه سطح به میزان 60، 80 و 100 درصد نیاز آبی محاسبه شده به عنوان کرت‌های اصلی و کرت‌های فرعی شامل تقسیط محلول پاشی سولفات روی در زمان‌های 10 و 14 برگی با مقدار ثابت 6 گرم در لیتر در ...

به منظور بررسی پاسخ گیاه بزرک به محلول‌پاشی کلرید کلسیم تحت شرایط تنش کم‌آبیاری، آزمایشی مزرعه‌ای به صورت اسپلیت‌پلات و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل آبیاری در سه سطح 8 روز (عدم تنش)، 12 روز (تنش ملایم) و 16 روز (تنش شدید) به عنوان فاکتور اصلی و محلول‌پاشی کلرید کلسیم در پنج سطح (صفر، 6 و 12 میلی‌مولار در زمان گلدهی، 6 و 12 میلی‌مولار در زمان پر شدن دانه) به عنوان ...
نمایه ها:
بزرک | 
کلسیم | 

این آزمایش در سال 1391 در مزرعه ای در روستای شهریور در 12 کیلومتری اردبیل به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید فاکتورهای مورد بررسی شامل باکتری های محرک رشد در چهار سطح (شاهد یا بدون تلقیح با باکتری، تلقیح بذر با باکتری های سودوموناس استرین 9، ازتوپاکتر کروکوم استرین 5 و آزوسپیریلوم لیپوقروم استرین of) و عامل دوم شامل محلول پاشی کود نیتروژن در چها سطح (شاهد یا عدم مصرف کود (عدم محلول پاشی) و محلول پاشی در مرحله پنجه زنی، ساقه روی، گرده افشانی یا خ ...