عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نانوذرات به علت خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی, بسیار متفاوت از همتاهای توده‌ی خود عمل می‌کنند و در حوزه‌ی مواد مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. این تفاوت به دلیل تعداد قابل توجه اتم‌های سطحی که در مقایسه با نمونه‌های توده، خواص الکترونی و ساختاری متفاوت دارند، می‌باشد فناوری جدید ساخت نانو‌ذرات متنوع است و شامل گستره‌ی وسیعی از روش‌های حالت بخار، مایع و جامد می‌باشد. روش‌های موجود سنتز نانو‌ذرات در فاز بخار شامل رسوب فیزیکی و شیمیایی بخار و اسپری آئروسل می‌باشد. سنتز نانوذرات ...

ارتباط کشش سطحی ، جرم حجمی، ویسکوزیته و اکتیویته محلول های آبی پلی وینیل پیرولیدن (PVP) در آب و اتانول در غلظت 0/1، 0/2، 0/3و 0/45 در محدوده دمایی 293/15-328/15 کلوین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای محلول های فوق کشش سطحی محلول به صورت معادله درجه اول با درصد وزنی در دمای ثابت و همچنین جرم حجمی محلول به صورت معادله درجه دوم با درصد وزنی در دمای ثابت و به صورت معادله درجه دوم با دما بر حسب کلوین در غلظت پلیمر ثابت و همچنین ویسکوزیته محلول به صورت معادله درجه سوم با درصد وز ...

پلیمرها دسته‌ای از مواد هستند که نقش بسیار مهمی در زندگی بشر دارند. این ترکیبات به صورت خالص و محلول در حلال‌های گوناگون کاربردهای فراوانی دارند. بنابراین آشنایی با ویژگی‌های ترمودینامیکی آن‌ها حائز اهمیت بسیاری است. دست‌یابی به این خصوصیات برای پلیمرها و محلول‌های پلیمری هم به طریق اندازه‌گیری تجربی و هم به وسیله معادلات حالت انجام می‌شود.در این پایان نامه از معادله حالت زنجیری کره سخت اختلال یافته برای محاسبه دانسیته پلی اتیلن گلیکول، پلی پروپیلن گلیکول و برخی محلول‌های آ ...

ترمودینامیک سیستم‌های پلیمری نقش اساسی در صنایع پلیمری ایفا می‌کند و غالبأ یک عامل کلیدی در تولید، پردازش و توسعه‌ی مواد پلیمری به‌ویژه در طراحی پلیمرهای پیشرفته به شمار می‌رود. به همین دلیل، مدل‌سازی تعادل فازی سیستم‌های پلیمری برای محصولات و فرآیندهای صنعتی گوناگون مهم است. دانش رفتار فازی محلول‌های پلیمر-حلال برای طراحی منطقی فرآیندهایی از قبیل بازیافت و جداسازی بخارات آلی با استفاده از غشاهای پلیمری، تولید رنگ‌ها و پوشش‌ها، إشباع‌سازی پلیمرها، کپسول‌گذاری مواد دارویی در پ ...

دیده پخش یک ذره براونی در حضور موانع یا ماکرومولکول‌های محلول در حلال در طبیعت مصادیق فراوانی دارد. حضور موانع یا ماکرومولکول‌هایی که دینامیک بسیار کندی نسبت به ذره براونی مورد نظر دارد، باعث می‌شود بخش‌هایی از فضا، از دسترس ذره خارج شود. در این حالت گفته می‌شود، دینامیک ذره از مدل گشت تصادفی محدود شده پیروی می‌کند. گشت تصادفی محدود شده، در دهه‌های گذشته بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از سوال‌های مطرح در این مسئله، نحوه وابستگی ضریب پخش ذره براونی به چگالی موانع اس ...

در پروژه حاضر از پلیمر پلی‌اکریلونیتریل به‌منظور تهیه غشاء الیاف توخالی و از دو نوع منعقدکننده‌ی داخلی اتانول و آب مقطر/حلال با ترکیب درصد‌های مختلف به‌عنوان ضد حلال و از دی متیل سولفوکساید به‌عنوان حلال استفاده شد. برهمکنش سامانه سه جزئی حلال-ضد حلال-پلیمر با اندازه‌گیری تجربی نقاط ابری شدن، ژلی شدن و ترسیم دیاگرام فازی بررسی شد. همچنین تأثیر ترکیب دو نوع ضد حلال اتانول و آب/ حلال دی متیل سولفوکساید بر روی ریزساختار غشاء الیاف توخالی مورد مطالعه قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ ا ...

تعادل مایع- بخار محلول‌های مختلف پلیمری مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت حلا‌ل‌های آب دوبار تقطیر، استونیتریل، متانول، اتانول و 2- پروپانول در محلول‌هایی از پلی اتیلن گلیکول (PEG) با جرم-های مولکولی 200،400 و 6000 g.mol-1 ، پلی اتیلن گلیکول مونو متیل اتر (PEGMME) با جرم مولکولی 350 g.mol-1 ، پلی اتیلن گلیکول دی متیل اتر (PEGDME) با جرم‌های مولکولی 250، 500 و2000 g.mol-1 ، پلی پروپیلن گلیکول (PPG) با جرم مولکولی 400g.mol-1 در دماهای 298/15، 303/15، 308/15 و 318/15 کلوین، با ...

مهمترین اثر شناخته شده امواج التراسوند بر پلیمرها، دگراداسیون پلیمر توسط این امواج است. فرایند دگراداسیون در نتیجه اثر امواج التراسوند بر روی حلال و مربوط به فرایند حفره‌سازی است. تشکیل، رشد و انهدام حبابها باعث حرکت سریع مولکولهای حلال موجود در اطراف حبابهای در حال انهدام می‌شود و این حرکت سریع باعث ایجاد گرادیان سرعتی بزرگی می‌شود. این گرادیان سرعت باعث ایجاد یک کشیدگی در محلول می‌شود. این کشیدگی ایجاد شده بر زنجیر پلیمر نیرو وارد می‌کند و باعث شکسته شدن زنجیر پلیمر می‌شود. ...

الکتروریسی روشی می‌باشد که می‌تواند نانوالیاف منفرد و ممتد را با میزان تولید بالا تهیه نماید. دراین روش می‌توان مستقیماً از محلول پلیمری، نانوالیاف پلیمری تهیه کرد. الکتروریسی ریسیدن نانوالیاف پلیمری تا قطر چند ده نانومتر به روشی است که تکیه برنیروهای الکترواستاتیکی دارد. حال از میان شکل‌های مختلف نانوالیاف‌های تولید شده، نانوالیاف ساخته شده به شکل لوله از جمله نانوالیاف توخالی در مقایسه با نانوالیاف معمولی به‌دلیل میزان سطح ( تقریباً دو برابر) بیش‌تر، ویژگی‌ها و کاربردهای بس ...