عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 114

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعداد 30 نمونه خاک که از نظر خصوصیات عمومی مانند pH ، هدایت الکتریکی عصاره اشباع، کربن آلی، درصد کربنات کلسیم معادل، پتاسیم قابل جذب و مقدار رس از پراکندگی خوبی برخوردار بودند انتخاب و مقدار پتاسیم قابل جذب خاک در آنها با استفاده از محلول عصاره گیر آمونیوم استات با غلظتهای مختلف به ترتیب M1، M 5/0، M 2/0، M 1/0 در 7= pH به دو روش: الف) نیمساعت شیکر و صاف نمودن و اندازه گیری پتاسیم قابل جذب در محلول صاف شده. ب) یک شب بحال خود گذاردن و سپس صاف نمودن و اندازه گیری پتاسیم قابل جذ ...

هدف: درصد قابل توجهی از بیماران بستری در بخش‌های ویژه تنفسی، بیماران کمایی هستند. کما، وضعیت عدم هوشیاری همراه با ناتوانی در باز کردن چشم، عدم واکنش به تحریکات دردناک و عدم توانایی در بلع و صحبت کردن است. مراقبت از دهان بیماران کمایی بستری در بخش‌های ویژه اهمیت خاصی دارد. در این مطالعه دو محلول دهانشویه بیکربنات سدیم و عسل در پیشگیری از ضایعات دهانی مقایسه شدند. مواد و روش‌ها : پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است . در این مطالعه 60 بیمار در فاصله سنی 65 ـ 18 سال که به علت حوا ...

ترکیبات محلول در آب فتالوسیانین مس : در این محلول بدو طریق ترکیبات محلول در آب فتالوسیانین مس تهیه خواهد شد. در روش اول مواد اولیه سولفونه شده و سپس فتالوسیانین مس تهیه می‌گردد. در روش دوم ابتدا فتالوسیانین مس تهیه و سپس با الئوم سولونه می‌گردد. ...
نمایه ها:
محلول | 
آب | 
تهیه | 
تولید | 
مس | 

بررسی امکان جایگزینی عصاره گیری محلول آمونیوم استات 1/0 مولار بجای محلول آمونیوم استات یک مولار با هدف انتخاب روش کم هزینه تر و ساده تر بر روی 55 نمونه از خاکهای مناطق مختلف استان یزد با در نظر گرفتن تنوع در میزان ماده آلی، بافت خاک، هدایت الکتریکی عصاره اشباع (EC)، درصد کربنات کلسیم معادل (T.N.V)، CEC و پتاسیم قابل جذب انجام گرفت. آزمایشات اندازه گیری پتاسیم قابل جذب با عصاره گیر استات آمونیوم در چهار غلظت 1/0، 2/0، 5/0 و 1 مولار در 7=PH به دو روش و در دو تکرار انجام شد. در ...

کرپلیمر سدیم آکریلات وآکویل آمید از طریق پلیمر شدن رادیکال آزاد در محلول تهیه شد وزن مولکولی با استفاده از گرانروی سنج آبلود معین شد آزمونهای مختلف اندازه گیری گرانروی کاهش یافته برای تعیین مشخصات رفار کرانروی پلی اکریل آمید به طور جزئیآبکافت شده انجام شد در آزمایشها هنگامی که گرانروی کاهش یافته برحسب غلظت پلیمر رسم می شود یک اثر پلی الکترولیت مشاهده میشود گرانروی کاهشه یافته در محلول عاری از نمک د راثر رقیق سازی افزایش می یابد افزایش نمک منجر به نتایج کامل متفاوتی می شود اثر ...

در این محلول بدو طریق ترکیبات محلول در آب فتالوسیانین مس تهیه خواهد شد. در روش اول مواد اولیه سولفونه شده و سپس فتالوسیانین مس تهیه می‌گردد. در روش دوم ابتدا فتالوسیانین مس تهیه و سپس با الئوم سولفونه می‌گردد. ...

هدف از این کار تحقیقاتی تهیه هیدروژل های پلی اتیلن گلیکول متورم شده و نیز تهیه پلی اتیلن گلیکول های ستاره ای محلول در آب است . بدین منظور پلی اتیلن گلیکول های با اوزان مولکولی متفاوت با اتصالات عرضی تری ریک اسید یا تری مزویئل کلراید در حالت مذاب تهیه گردیدند . این پلیمرها خصلت های گوناگونی از خود نشان میدهند بدین ترتیب که پلی اتیلن گلیکول های با اتصالات عرضی تهیه شده از تری مزیک اسید در مجاورت کاتالیزور منگنز استات و در حالت مذاب حداکثر حلالهای آلی محلول می باشند در حالیکه پل ...
نمایه ها:
سنتز | 
محلول | 
آب | 
بسپار | 

یک روش فتومتری برای اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم جیوه بر اساس اثر بازدارندگی آن بر روی واکنش اکسیداسیون As(III) , Ce(IV) در حضور کاتالیزور یدید پیشنهاد شده است . جیوه در یک محدوده خطی 0 تا 60 ppb با انحراف استاندارد نسبی 3 درصد برای محلول 20 ppb و 6 درصد برای محلول 4ppb قابل اندازه‌گیری است . مشاهده شد که استفاده از روش‌های two-point fixed-time , intersection time باعث افزایش قابل ملاحظه‌ای در تکرارپذیری اندازه‌گیری جیوه نسبت به روش سنتی one-point fixed-time می‌گردد. اثر مزاح ...

تشکیل پیوند مالئیک انیدرید روی پلی اتیلن با دانسیته بالا ‏‎(HDPE)‎‏ در حلالهای مختلف آروماتیک در حضور آغازگرهای رادیکالی مورد بررسی قرار گرفت. در این واکنش، با تشکیل مرکز فعال روی پلیمر، مونومر با پلیمر ترکیب می شود و با آن پیوند ایجاد می کند. از دی کومیل پراکسید ‏‎(DCP)‎‏، بنزوئیل پراکسید ‏‎(BPO)‎‏ و آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل ‏‎(AIBN)‎‏ بعنوان آغازگر استفاده شد و اثر آنها بر درصد پیوند خوردگی مالئیک انیدرید روی پلی اتیلن مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین در این واکنش، مقدار مالئیک ...