عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 36

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تأثیر سطوح نیتروژن، تنش کمبود آب در مراحل مختلف رشد و محلولپاشی اوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج، یک آزمایش گلدانی در سال زراعی 1386 در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت اجرا گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 50 تیمار در سه تکرار با مجموع 150 گلدان انجام شد. تیمارها شامل پنج سطح نیتروژن از منبع کود اوره (0، 10، 20، 30 و 40 میلی‌گرم نیتروژن در کیلوگرم خاک)، پنج سطح تنش کمبود آب (بدون تنش، تنش در مرحله پنجه‌زنی، تنش در مرحله به‌ ...

در این طرح اثر محلولپاشی سولفات آهن (24 درصد) با غلظت های یک و دو در هزار، کلات آهن (6 درصد) با غلظتهای 5/1 و 3 در هزار و 4 کود مرکب با ترکیبهای مختلف در دو آزمایش جداگانه بررسی گردید . محلولپاشی ها از اوائل اردیبهشت ماه 80 شروع شد بطوریکه فاصله محلولپاشی ها در آزمایش آهن 15 روز و 30 روز و در آزمایش کودهای مرکب 30 روز بود . نتایج حاصله نشان می دهد که غلظت آهن در برگ در تمامی تیمارها نسبت به شاهد افزایش یافته و تفاوت معنی داری بین دو تیمار محلول پاشی از این نظر وجود ندارد . د ...
نمایه ها:
برگ | 

این تحقیق بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با فاکتور کودی در 10 سطح و فاکتور رقم شامل دو سطح (سای اکرا و بختگان)، مجموعاً 20 تیمار در سه تکرار در سال دوم به اجرا در آمد. نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای کاربردی اثر معنی داری بر عملکرد و اجزاء آن داشتند. بهترین تأثیر محلولپاشی مربوط به تیمارهای محلولپاشی توأم سولفات منیزیم و ازت بود و تأثیر معنی دار و فاکتور محلولپاشی با فاکتور رقم با بیشترین میانگین عملکرد به میزان 5500 کیلوگرم در هکتار، بصورت محلولپاشی 5/0 ...

در شرایط دیم عرب و شمالغرب کشور، مصرف کودهای ازت بصورت سرک برای غلات دیم بعلت کمبود بارندگی و تنشهای خشکی مخصوصا" در اواخر دوره رشد چندان مفید واقع نمی‌شود. لذا یافتن روشهای مناسب دیگری که بتواند نیاز ازته گندم دیم را در این دوره از رشد گیاه تامین کند. در همین رابطه یکی از روشهای موثر استفاده از محلولپاشی اوره می‌باشد. جهت تعیین مناسبترین زمان محلولپاشی اوره در گندم دیم این تحقیق در چهار استان آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی، کردستان و کرمانشاه، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی ...

با توجه به اینکه این آزمایش در دو فاز (محلولپاشی آفت کش + کودهای ریزمغذی و علف کش + کودهای ریزمغذی) اجرا گردیده لذا نتایج کلی آزمایش به صورت ذیل خلاصه می گردد: فاز اول آزمایش (محلولپاشی علف کش + کودهای ریزمغذی): نتایج تجزیه و تحلیل آماری اجزاء عملکرد نشان داد که بین تیمارهای آزمایش اختلاف معنی داری وجود ندارد و این نتیجه به نظر می رسد با توجه به خسارت ناشی از سرمای نابهنگام بهاره در محل اجرا بر برخی از پلاتهای آزمایش بی ارتباط نباشد. فاز دوم آزمایش (محلولپاشی آفت کش + کودهای ...

تیمارهای کودی و همچنین علف کش بصورت محلولپاشی توام در کرتهای آزمایشی اعمال گردید. مزرعه در شروع مرحله خوشه دهی می باشد. هیچگونه علایم سوختگی برگ مشاهده نشده است. مرحله دوم محلولپاشی کودهای ریزمغذی در دست اقدام می باشد. ...

نتیجه : نتایج نشان می دهد که اثر محلولپاشی روی در سطح 5 درصد در افزایش عملکرد معنی دار بوده به طوری که میزان تشکیل میوه حدود 5 درصد می باشد . سطوح مختلف اوره و بر تاثیری نشان نداده است . تجزیه اجزاء نبات نشان داد که تنها بین نمونه های برگ و میوه دردو هفته پس از محلولپاشی تفاوت معنی دار وجود دارد و میزان عناصر در برگ و میوه درسایر مراحل تفاومت معنی دار نشان نداد . ...
نمایه ها:
روی | 
فلز | 
بادام | 
برگ | 

نتایج حاصل از اجرای طرح: میانگین عملکرد محلولپاشی با سولفات آلومینیم عملکرد دانه 7005 کیلوگرم در هکتار میزان پروتئین 82/10 درصد، میانگین عملکرد محلولپاشی با اوره، 7832 کیلوگرم در هکتار، میزان پروتئین 16/12 درصد، میانگین عملکرد قطعه شاهد 6153 کیلوگرم در هکتار، میزان پروتئین 47/10 درصد ...

به منظور مطالعه اثر محلولپاشی باکتریهای محرک رشد گیاه و متابولیتهای آنها بر عملکرد کمی و کیفی برنج رقم هاشمی، آزمایشی در گلخانه دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار در سال 1389 به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی در این تحقیق شامل سویه های مختلف باکتری محرک رشد و متابولیت های حاصل از آنها بود که عبارت بودند از: بدون محلولپاشی و بدون کود (تیمار شاهد)، بدون محلولپاشی و با مصرف کود، محلولپاشی با Pseudomonas fluorescens strain 136، محلولپاشی ...