عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 306

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قیمت محصولات کشاورزی در سالهای مختلف رفتار متفاوت را از خود نشان می دهد گاهی قیمت یک محصول تا چند برابر افزایش می یابد و شدیدا قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش می دهد و گاهی نزول قیمت باعث می شود که درآمد کشاورز حتی جوابگوی هزینه برداشت. هم نباشد چنین شرایطی که بدلیل مقادیر نامناسب عرضه کشش ناپذیر فرآورده های کشاورزی در هر سه پدید می آید در یک حالت سبب تورم شده و در حالت دیگر حذف تولیدکنندگان ضعیف تر را به همراه دارد. از آنجا که قیمت خرده فروشی نتیجه نهایی کلیه فعل و ان ...

عمده نتایج حاصل عبارتند از : 1 - بین متغیرهای سن ، سواد ، تعداد اعضای خانوار ، میزان استفاده از رسانه های انبوهی ، میزان اطلاعات و آگاهی کشاورزان در مورد اهمیت بیمه و تیپ شخصیتی برونگرایی - درونگرایی با نوگرایی کشاورزان رابطه معنی داری حاصل نشده است . 2 - بین متغیرهای سابقه کشاورزی ، میزان زمین زیرکشت ، وسعت کل اراضی کشاورزی ، میزان ارتباط با کارشناسان و مروجین و صفات شخصیتی ( ریسک پذیری ، دوراندیشی ، اعتبار افراد نزد دیگران ، اجتماعی بودن ، توانایی تحمل شکستها و تاثیر پذیری ...

شوری منابع آب و خاک یکی از مهمترین مسایلی است که علاوه بر کاهش محصولات کشاورزی بتدریج سطح زیر کشت را کاهش می دهد. یکی از روش های موثر برای کاهش اثرات سوء شوری اعمال آبشویی و مدیریت آبشویی می باشد. در این مطالعه اثرات کیفیت و کمیت آب آبیاری شامل سه تیمار شوری آب آبیاری 4، 9، 12 دسی زیمنس بر متر و چهار میزان آبشویی صفر 17، 29 و 37 درصد بر عملکرد گندم و برخی پارامترهای شیمیایی خاک و زه آب در خاکی با بافت لوم سی سیلتی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش گلخانه دانشگاه صنعتی اصفهان به صو ...

چکیده ندارد.

کارایی و الگوهای بهینه تولیدات کشاورزی استان خراسان با جمع آوری اطلاعات مربوط به 1274 روستا که از مناطق خشک و نیمه خشک استان و به روش تصادفی انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. روستاهای انتخاب شده بر اساس متوسط سطح زمینهای زیرکشت، به چهار گروه (کمتر از 5 هکتار، 5-10 هکتار، 10-15 هکتار و بیشتر از 15 هکتار) تقسیم بندی شدند. کارایی های فنی و تخصیصی هر یک از واحدهای تولیدی از راه برآورد تابع تولید مرزی و کارایی اقتصادی نیز از حاصلضرب کارایی فنی و تخصیصی محاسبه شد. الگوهای به ...

با توجه به نتایج آزمایش به نظر می رسد که برای افزایش محصول پیاز نیاز به کاربرد 400 کیلوگرم نیتروژن نمی باشد ولی مصرف عناصر کم مصرف تاثیری جدی در افزایش کمیت و کیفیت محصول دارد. ...

آزمایشات فیزیکی و شیمیائی خاک و آماده‌سازی بستر و کشت محصول انجام گرفته و پارامترهای تعداد بوته سبز، تعیین سطح سبز تیمارها با استفاده از پروفیل متر، تابلوکوبی تیمارها دادن کود سرک ، مبارزه شیمیائی و مکانیکی با علفهای هرز انجام گرفته است . ...

به لحاظ اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی، بازاریابی برنج در استان گیلان و پیوستگی بازار این محصول مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق جهت بررسی بازاریابی از طریق تحقیق پیمایشی و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. نمونه های مورد نیاز، به روش نمونه گیری تصادفی و سیستماتیک انتخاب گردیدند. بر این اساس، 110 پرسشنامه تولید کننده، 22 پرسشنامه عمده فروش، 40 پرسشنامه خرده فروش و 11 پرسشنامه تبدیل کننده تکمیل شد. کلیه اطلاعات پرسشنامه مربوط به فصل زراعی 78 - 1377 بوده است. جهت ب ...

این تحقیق جهت بررسی اثر تغذیه برگی در مرحله دانه بندی سویا بر کمیت و کیفیت محصول و قدرت جوانه زنی بذر در محیط شور انجام شد. این تحقیق شامل یک آزمایش مزرعه ای و یک آزمایش اتاقک رشد بود. آزمایش مزرعه ای در دانشکده کشاورزی داراب و آزمایش دوم در اتاقک رشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. طرح آماری آزمایش اول فاکتوریل سه فاکتوره (3*3*2) در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار صورت گرفت. فاکتور اول رقم دارای دو سطح (سحر و ویلیامز) فاکتور دوم کلسیم در سه سطح (0،3 و 6 لیتر ...