عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 506

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجود نوسان های در قیمت محصولات کشاورزی حکایت از آن دارد که از یک سو نظام های مناسب قیمت گذاری و توزیع برای محصولات کشاورزی در داخل کشور وجود نداشته و از طرف دیگر ناکارایی و نارسایی ها بر بازار محصولات کشاورزی (در فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده) حاکم بوده است به طوری که در این باره بررسی های مختلف نشان می دهد که سهم ناچیزی از قیمت پرداختی مصرف کننده عاید تولید کننده شده و این نرخ نیز غالبا بالا بوده است برای افزایش تولید محصولات به طور کلی دو راهکار افزایش سطح زیر کسشت و ا ...

دمای نسبتا مناسب و برخورداری از آب حیاتبخش زاینده رود استان اصفهان رابه یکی از مناطق مهم کشاورزی کشور تبدیل نموده‌است . دراین استان به غیراززمینهای وسیعی که به کشت محصولات زراعی نظیر غلات ، حبوبات دانه‌های روغنی، گیاهان دخانی و محصولات جالیزی وجود دارد. در حدود 4 میلیون اصله از انواع درختان میوه هسته‌دار، 3 میلیون درخت گلابی، 5ˆ3 میلیون درخت سیب و نزدیک به 200 هزار اصله درخت خرما نیز وجود دارد که همه ساله در حدود 55 هزار تن انواع میوه‌جات هسته‌دار و سیب و گلابی و درحدود 500 ه ...

این بررسی از سال 1372 در استان گیلان و استانهای همجوار که مزارع توتونکاری آنها زیر نظر کادر مهندسی ترویجی دخانیات گیلان اداره می‌شود انجام می‌گیرد. و همه ساله به دیل تغییراتی که در هزینه‌های کارگری و نهاده‌های کشاورزی بوجود می‌آید. درآمد حاصل از توتونکاری نیز با توجه به افزایش قیمت توتون که در سالهای اخیر به طور منظم ادامه داشته متغیر بوده. ضمنا درآمد هکتاری سایر محصولات کشاورزی که در این بررسی به عنوان محصولات رقیب عنوان می‌شوند نیز دائما با توجه به میزان عرضه و تقاضا در نوس ...

این طرح در هدف خود بازبینی و ارزیابی بازاریابی محصولات عمده کشاورزی را داردتا براساس نتایج آن بتوان وضعیت نابسامان فعلی بازاریابی محصولات کشاورزی را بهبود بخشید. ...

به منظور مطالعه اثرات عوامل تولید مختلف در محصولات اصلی زراعی استان کرمان از طریق یک نوع پرسشنامه در شهرستانهای کرمان و جیرفت ، عملکرد محصولات اصلی و فرعی ، مقادیر مصرف شده از نهاده‌ها و ارزش آنها در تولید محصولات مختلف محاسبه و سپس توابع تولید هر یک از محصولات به طور مجزا و به تفکیک شهرستان برآورد می‌گردد. تابع تولید از نوع نیمه لگاریتمی بوده و از طریق آن کشش تولید عوامل مختلف و همچنین تابع برآورد گردیده و مورد بحث واقع می‌شود. علت انتخاب در شهرستان فوق این بوده که اولا رعای ...

این بررسی همانند سالهای گذشته با برآورد هزینه تولید یک هکتار توتونکاری و سایر محصولات عمده منطقه از قبیل پنبه، گندم و سویا و با احتساب درآمد حاصله در هکتار از هر یک از آنها و زراعت توتون مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند که نتایج حاصله در جدول زیر نشان داده شده است : جدول هزینه و درآمد هکتاری محصولات کشاورزی، به هزار ریال، نوع کشت ، هزینه - درآمد=استان مازندران - استان گلستان - پنبه، گندم، باسما، پنبه، سویا، گندم، باسما، ویرجینیا، هزینه، 1655، 1275، 775، 4522، 2255، 1697، 100 ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سیاست‌‌های حمایتی بر الگوی واردات محصولات‌کشاورزی ایران طی دوره 89 – 1360 انجام شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل ارزش واردات محصولات کشاورزی، نسبت قیمت وارداتی به داخلی کالاها، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، ارزش افزوده بخش نفت، نرخ ارز، معیار کلی حمایت از بخش‌کشاورزی و متغیر مجازی جنگ می‌باشند. کلیه متغیرها به قیمت ثابت سال 1376 مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور تشخیص پایایی متغیرها از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته استفاده شد. بر ...

هدف اصلی این مطالعه، تعیین اثر سیاستهای مداخله ای دولت بر رشد عرضه محصولات کشاورزی طی دوره زمانی 77 -1363 می باشد که برای نیل به آن، ابتدا اشکال مختلف نرخ حمایت به عنوان معیاری جهت برآورد مداخلات محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدل تعدیل جزئی نرلاو، توابع عرضه چهار محصول اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، چغندرقند و پنبه برآورد گردیده و معیار نرخ حمایت به عنوان یکی از متغیرهای توضیحی موثر بر عرضه وارد مدل شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که بطور کلی در دوره مورد مطالعه، انواع ...

ابتدا با استفاده از اطلاعات مربوط به هزینه تولید محصولات کشاورزی (طرح هزینه تولیداداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی) هزینه تولید بر اساس عوامل تولید تفکیک گردیده و سپس سهم هریک از عوامل در تشکیل هزینه و قیمت تمام شده محصول معین می‌گردند. با استفاده از میانگین وزنی تاثیرات افزایش قیمت عوامل تولید در قیمت تمام شده محصول بررسی شده قیمت تمام شده تحت تاثیر تغییر قیمت عوامل مذکور ارزیابی می‌گردند سپس تابع کاب داگلاس روی هزینه عوامل تولید برازش شده و با استفاده از مدلهای بدست آمد ...