عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به مطالعه‌ی تأثیر احساس محرومیت در سه بعد احساس محرومیت از خدمات شهرداری، احساس محرومیت اجتماعی و احساس محرومیت اقتصادی (مادی) در گرایش به وندالیسم در میان جوانان 15 تا 25 ساله‌ی ساکن شهر تهران می‌پردازد. مبادی نظری این پژوهش، نظریه‌ی احساس محرومیت اجتماعی «تد رابرت گر» و نظریه‌ی انصاف- کنترل «فیشر و بارون» است. به این منظور با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و بر مبنای روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای در 2 منطقه‌ی شهر تهران با 300 پاسخگو مصاحبه به عمل آمد. ...

محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و مجرم است. در قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مجازات های تعزیری بازدارنده محسوب می شود؛ از حیث ماهیت عینی جزء مجازات های سالب حق بوده و به لحاظ ارتباط میان مجازات ها، گاه به عنوان مجازات اصلی ویا تبعی و یا تکمیلی پیش بینی شده است. البته این مجازات گاه در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال می شود. به‌ نظر می‌رسد مناسبترین‌ شکل‌ اِعمال‌ آن‌، دو وجه‌ اخیر (مجازات‌ تکمیلی‌ واقدام‌ تأمینی‌) باشد. محرومیت های اجتم ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر محرومیت اجتماعی جوانان شهری و روستایی شهرستان شاهرود تهیه شده‌است. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا جوانان با محرومیت اجتماعی مواجه هستند؟ و چه عواملی بر محرومیت اجتماعی آنان تاثیر گذار است؟ جامعه آماری در این پژوهش کلیه جوانان شهری و روستایی شهرستان شاهرود می‌باشد. حجم نمونه‌ی مورد نظر با استفاده از فرمول کوکران برابر با 397 نفر برآورد شد که در این پژوهش به طور تقریب به 400 نفر افزایش پیدا کرد. تعداد زنان و مردان برابر بوده و تعداد ج ...

این رساله به بررسی چگونگی رویارویی با محرومیت عاطفی از دیدگاه قرآن پرداخته است. در ابتدا به بررسی واژه های محرومیت و عاطفه در قرآن پرداخته شده، سپس عوامل و آثار محرومیت عاطفی با توجه به آراءروان شناسان بررسی گردیده است، پس از آن به ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از محرومیت عاطفی پرداخته و در این راستا 52 آیه از قرآن کریم به عنوان راهکار ارائه گردیده، تفسیر هر کدام از آیات نیز در چندین کتب تفسیری مورد بررسی قرار گرفته، همچنین آراء روان شناسان نیز ضمیمه آن شده و بررسی تطبیقی بین ...

مسئله محرومیت در کشورهای توسعه یافته هم در محافل دانشگاهی و آکادمیک و هم در محافل سیاسی بحث شده و به شدت مورد توجه قرار گرفته است، در صورتی که در کشورهای در حال توسعه به ندرت به آن پرداخته شده و بیشتر مسئله فقر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که محرومیت یکی از مسائل مهم و مشکل آفرین در کشورها می باشد. از سوی دیگر برای دست یابی به توسعه (پایدار) به عنوان هدف غایی برنامه ریزی، گام نخست بررسی و شناخت واقعی از وضع موجود و سطح برخورداری مناطق به عنوان مقدمه حصول به توسعه ...

زنان نیمی از پیکره هر جامعه‌اند و جامعه‌ای که بخواهد نسلی بارور و پویا در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تربیت کند، طبعاً نیازمند نیروی عظیم خواهند بود و با به ‌کارگیری توانایی‌ها و خلاقیت‌های زنان در امور مختلف می‌توانیم حافظ عدالت اجتماعی باشیم. در واقع زنان دارای قابلیت‌ها و توانمندی‌های بسیار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، روانی، سیاسی می‌باشند به دلیل وجود نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها، وجود تبعیض جنسیتی، نبود خدمات و امکانات مورد نیاز، وجود سنت‌ها و فرهنگ‌های اشتباه در ج ...
نمایه ها:

توسعه،و نابرابری های منطقه ای از مباحث مورد توجه صاحب نظران و برنامه ریزان توسعه و از دغدغه های کشورهاست.ایران نیز در برنامه ها و آرمان های خویش مستمرا توسعه و توازن منطقه ای را دنبال می نماید.ولی تحقق آن نیازمند هماهنگ نمودن اهداف ملی با واقعیت های منطقه ای است که منوط با شناخت و شناسایی وضعیت کشور و مناطق بر اساس روش های علمی مناسب است. موضوع این پژوهش ارزیابی سیاست ها و برنامه های توسعه مناطق محروم(91-84)،استان کرمان(منوجان،عنبرآباد،کهنوج) می باشد.برای انجام ارزیابی این پ ...

در این پژوهش استدلال شده که شرایط جغرافیایی، نوع سکونتگاه‌های انسانی (شهر یا روستا)، میزان تراکم انسانی، میزان دوری از مرکز (تهران)، سطح توسعه انسانی و در مجموع نامتوازن بودن سطح توسعه‌یافتگی موجب بروز نابرابری‌هایی در سطح ایران شده است. این شرایط به عنوان زیرساخت‌های اصلی، موجد نابرابری و تبعیض جنسیتی بین زنان و مردان شده و جایگاه متفاوتی را برای زنان ایجاد می‌کند. هم چنین منجر به شکاف، ناهمگونی و نابرابری بین گروه‌های زنان نیز شده است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه و تحلیل را ...

بسیاری از رفتارها تحت تأثیر احساسات صورت می‌پذیرد، رفتارهای که دارای پیامدهایی اجتماعی می‌باشند، ازاین‌رو احساسات عاملی تأثیرگذار بر پدیده‌های اجتماعی هستند. اما برانگیختگی احساسات نیز تحت تأثیر عوامل اجتماعی است. درنتیجه احساسات و پدیده‌های اجتماعی دارای تأثیر متقابل می‌باشند. حسادت به‌عنوان احساسی که بدون روابط اجتماعی تجربه نمی‌شود، دارای آثار ، تبعات و آسیب‌هایی برای فرد و جامعه می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی تجربه دانشجویان دانشگاه یزد از احساس حسادت در تعاملات روزمره‌ ...