عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1170

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این گزارش بیش از 13 مطالعه در برش زمانی سالهای قبل از انقلاب اسلامی 1363-67، 1367-72 و 1372-75 مورد واکاری قرار گرفته و هدف از آن بررسی سابقه محرومیت‌زدایی در کشور و استان، شناسایی مناطق محروم و نهایتا تعیین شاخص‌های بهینه‌ای جهت مطالعه مناطق مختلف کشور از نظر برخورداری و یا محرومیت بوده است . ...

پژوهش حاضر به مطالعه‌ی تأثیر احساس محرومیت در سه بعد احساس محرومیت از خدمات شهرداری، احساس محرومیت اجتماعی و احساس محرومیت اقتصادی (مادی) در گرایش به وندالیسم در میان جوانان 15 تا 25 ساله‌ی ساکن شهر تهران می‌پردازد. مبادی نظری این پژوهش، نظریه‌ی احساس محرومیت اجتماعی «تد رابرت گر» و نظریه‌ی انصاف- کنترل «فیشر و بارون» است. به این منظور با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و بر مبنای روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای در 2 منطقه‌ی شهر تهران با 300 پاسخگو مصاحبه به عمل آمد. ...

تاثیر محرومیت حسی و موسیقی بر میزان درک فشار وخلق وخو مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بیست وچهار دانشجوی مرد تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران به مدت 12 دقیقه روی دوچرخه ارگومتر با شدت کار سبک ، متوسط وسنگین رکاب زدند. در پایان هر مرحله میزان درک فشار ، خلق وخو وضربان قلب انان اندازه گیری شد. هر آزمودنی به ترتیب در یک حالت کنترل ، محرومیت حسی و شنیدن موسیقی شرکت کرد. تفاوتهای معنی داری در میزان درک فشار و ضربان قلب بین حالتها ( کنترل ، محرومیت حسی، موسیقی ) در شدتهای مختلف ک ...
نمایه ها:
حس | 
تمرین | 

تعریف محرومیت ، راههای محرومیت زدایی و عوامل ایجاد محرومیت عناوین این گزارش بوده که در تعریف محرومیت کمبود امکانات افزایش درآمد و اشتغال و کمبود امکانات زیربنایی برای رفاه مادی مردم جامعه تاکید شده است و راههای رفع محرومیت غیرگسترش زمینه ها اشتغال ، افزایش و گسترش صنایع روستایی و دستی ، اعتلای فرهنگ جامعه روستایی و آشنا ساختن آنان با اخرین تغیر و تحولات علمی و اجتماعی و سیاسی کشور و جهان از طریق در دسترس قرار دادن امکاناتی مثل کتاب ، روزنامه و برنامه های آموزشی و تبلیغی و راد ...

پایان‌نامه حاضر در صدد است تا به بررسی و تبیین میزان محرومیت نسبی جوانان منطقه 3 و 15 بپردازد. برای تحقق این امر در بخش مبانی نظری ضمن پرداختن به دیدگاههای متنوع در مورد محرومیت نسبی به طور عام بر دیدگاه محرومیت نسبی تد رابرت گار به طور خاص تاکید گردید و نظریه‌های گروههای مرجع در دو حوزه جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی و نظریه سرمایه بوردیو مورد استفاده قرار گرفت و تلاش شد تا چارچوب مفهومی مناسبی تدوین و در پرتو آن فرضیاتی مطرح گردند. فرضیات به بررسی رابطه سرمایه فرهنگی، اقت ...

از سم زدایی بر پایه کلونیدین به عنوان پروتکل اصلی درمان بیش از دودهه استفاده شده است. با این وجود سم زدایی با کلونیدین محدودیت هایی چون عدم تاثیر بر علایم روانی دارد. مطالعات متعدد کارایی عصاره گل ساعتی رادر کنترل اضطراب نشان داده است. در مطالعات مستمر ما در زمینه دارو های سنتی که دارای اثرات روانی هستند، مصرف گیاه گل ساعتی اثر ضد اضطراب نشان می دهد که می توان به عنوان یک عامل کمکی در سم زدایی اپیوییدها با کلونیدین ارزیابی شود. نتایج این مقاله حاصل از یک مطالعه دو سو بی خبر ت ...

دین از مهمترین مفاهیم تاریخ بشری است که در تمام جوامع و در همه مراحل تاریخی زندگی بشری نقش مهم و موثری ایفا نموده است. دین در سطوح فردی و اجتماعی جامعه ما نفوذ زیادی دارد و از این رو یکی از منابع مشروعیت هنجارها و ارزشها به شمار رفته و اخلاقیات افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو بررسی وضعیت دینداری اعضای جامعه، اهمیت خاصی پیدا می کند. بر مبنای نظریات مختلف در حوزه جامعه شناسی دین، محرومیت و ابعاد آن یکی از عوامل اساسی موثر بر دینداری است که موضوع بحث و توجه صاحب ...

دین از مهمترین مفاهیم تاریخ بشری است که در تمام جوامع و در همه مراحل تاریخی زندگی بشری نقش مهم و موثری ایفا نموده است. دین در سطوح فردی و اجتماعی جامعه ما نفوذ زیادی دارد و از این رو بررسی وضعیت دینداری جامعه، اهمیت خاصی پیدا می کند. براساس نظریات مختلف در حوزه جامعه شناسی دین، محرومیت و ابعاد آن یکی از عوامل اساسی موثر بر دینداری است که موضوع بحث و توجه صاحب نظران کلاسیک و متاخر -مانند مارکس،‌ وبر،، مالینوفسکی، گیرتز، اینگلهارت، استارک و بین بریج- بوده است. در پژوهش حاضر به ...

فضاهای روستایی پویا هستند، و تحولات بنیادی در فضای روستایی در حال وقوع است. در این زمینه در حال تغییر، تعریف روستا یا روستایی بودن بسیار دشوار است؛ دوگانگی سنتی شهری/ روستایی به‌عنوان پایه‌ای کم‌ارزش برای سیاست‌گذاری روستایی تبدیل‌شده است، به‌طوری‌که مکان‌های روستایی، ناهمگون‌تر، متفاوت از یکدیگر در شیوه‌های جدید تبدیل‌شده‌اند درحالی‌که تفاوت‌های سنتی خود از مناطق شهری ناپدیدشده‌اند؛ و دیگرتعاریف سنتی ازروستا نمی‌تواند ماهیت پویا و تحولات آن را نشان دهد. از سوی دیگر روستا و ر ...