عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 112

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درشهرتبریز به دلایل محدودیت گسترش ازبعدفیزیکی وجغرافیائی ، هزینه هنگفت ارائه خدمات ناشی ازتوسعه شهردرعرض ازبعد اقتصادی ، کا ...

محدودیت حرکتی دردناک مفصل شانه عارضه شایع و تاحدودی ناشناخته مفصل گلنوهومرال است که از خصوصیات آن درد و محدودیت حرکتی در تمام جهات می باشد. به منظور تعیین فراوانی این بیماری بدنبال گچ گیری بلند اندام فوقانی و ارتباط آن با سن، جنس و میزان سواد این مطالعه بر روی گروههای مختلف سنی بیماران انجام گرفت. این پژوهش ازنوع مطالعات توصیفی تحلیلی می باشد که بصورت آینده نگر بر روی 388 نفر از بیماران مراجعه کننده به بخش ارتوپدی بیمارستان شهید مباشر کاشانی همدان در طی سال 1380 انجام گرفت. ...
نمایه ها:
شانه | 
بدن | 
همدان | 
1380 | 

امامت جانشینی رسول خداست برای احیای تعالیم الهی مسئولیتی واحدازکه درمقطع زمانی دویست وپنجاه ساله به یازده معصوم علیه السلام سپرده شد که هرکدام ازایشان باتوجه به مقتضیات زمانی خود آن راعهده دارباشند گرچه عملکردهای ایشان همانند نبودامادراین مهم اهتمام ورزیدند و امانت خداوند راامین بودند دراین پژوهش برآن شدیم تا فرازهایی ازامامت شش ساله امام حسن عسکری ع که علیرغم محبوبیت مردمی درکنار افزایش گستره مقبولیت اسالم مجبور به سکوت دربرابر مسئولیت رهبری سیاسی امت شدند رابنگاریم وازایفای ...

امروزه صنایع خدماتی بخش عمده‌ای از بازارها در بسیاری از کشورهای جهان به خود اختصاص داده‌اند. موفقیت این بخش را می‌توان در توجه به کیفیت خدمات و بهبود آن جستجو کرد. چون‌که کیفیت خدمات در تمامی‌ صنایع خدماتی به‌عنوان یک موضوع اساسی برای رقابت‌پذیری در بازار موردتوجه قرارگرفته است. یکی از این صنایع خدماتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور می‌‌باشند. دانشگاه‌ها، به‌منزله‌ی کانون اصلی انجام فعالیت‌های علمی و تولید دانش در جامعه شناخته می‌شوند و نقش مهمی در راستای کمک به رشد علمی ...

برای بررسی تاثیر محدودیت غذایی بر ترکیب لاشه و همبستگی برخی فراسنجه های فیزیولوژیک خون با تغییرات ترکیب لاشه در بزغاله های بومی که دچار محدودیت غذایی شده و سپس رشد جبرانی دارند، 48بزغاله نر 8-7 ماه از استان بوشهر (شهرستان دشتستان) تصادفی انتخاب شدند. ...
نمایه ها:
لاشه | 
خون | 
ریاضی | 
ترکیب | 

انجام کالبد گشایی بر روی مرگ‌های مشکوک، علاوه بر اینکه دقیق ترین روش برای تعیین علت مرگ محسوب می‌گردد، به علت تشخیص دقیق علت مرگ می‌تواند در تصمیم گیری و اجرای عدالت به قضات کمک کند.اما با این وجود همواره دلایلی وجود داشته که افراد با امر کالبدگشایی مخالفت کرده‌اند که این دلایل می‌تواند عوامل مختلف فرهنگی، اخلاقی واجتماعی باشد که در این پژوهش سعی شده با شناسايي موانع و محدوديت هاي فرهنگي، اخلاقي و اجتماعی، که می‌‌توانند از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل مخالفت با کالبدگشایی با ...

به منظور مقایسه عملکرد دو هیبرید تجاری جوجه گوشتی در پاسخ به محدودیت غذایی تعداد 504 قطعه جوجه یکروزه متعلق به دو هیبرید تجاری راس و آرین انتخاب شدند. سپس این پرندگان تحت 24 تیمار آزمایشی قرار گرفتند. که هر تیمار شامل 3 تکرار با 7 قطعه جوجه بود. تیمارهای متفاوت محدودیت غذایی وزن نهایی بدن را در جوجه های گوشتی آرین تغییر ندادند. در حالی که در هیبرید تجاری راس وزن نهایی بدن تیمار 30 درصد محدودیت، بطور معنی داری کنتر از تیمار صفر درصد محدودیت بود. ضریب تبدیل غذایی نیز در کل دوره ...
نمایه ها:
تغذیه | 

این طرح با شرکت 40 ژنوتیپ شامل مواد آزمایش B و یکنواخت سراسری مناطق سرد در دو شرایط محدودیت آب و نرمال انجام گردید. در طی دوران رشد، مواد مورد بررسی از نظر خصوصیات ظاهری و زراعی مانند تعداد سنبلچه‌های بارور و عقیم، تعداد روز تا رسیدگی، دوام سطح برگ و غیره مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص‌های مقاومت به خشکی شامل MP, TOL, SII, STI, MP, G برای مواد مورد نظر براساس پتانسیل عملکرد و دو شرایط نرمال و محدودیت آب تعیین شدند. برپایه نتایج اول این آزمایش ، ژنوتیپهای شماره 1، 4، 7 در آزما ...

انتخاب مقدار مرزی در الگوریتم ها و روش های بهینه سازی در تکنولوژی گروهی مسئله ای است که برای انتخاب این عدد مطرح می گردد و نکته مهم در این انتخاب آن است که مقدار مرزی را چگونه انتخاب کنیم که تعداد سل های تشکیل شده از دسته بندی قطعات و ماشین ها عدد معلوم ‏‎ ‏‎p‎‏ باشد . در کارهای تحقیقی که قبل از انجام طرح تحقیقاتی انجام شده بود، هیچ روش علمی برای یافتن و انتخاب مقدار مرزی برای پاسخگویی و در نظر گرفتن محدودیت تعداد نبیل ها وجود نداشت . در این طرح تحقیقاتی با تعریف یک تابع منا ...