عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سالهای اخیر خشکسالی و کمبود بارندگی یکی از مشکلات اساسی بسیاری از کشورهای جهان بوده است که تولید محصولات کشاورزی را محدود میسازد. یکی از راه حلهای مناسب برای مقابله با تنش خشکی، برقراری رابطه همزیستی گیاهان با قارچهای میکوریز می باشد. این قارچها با فعالیت های گسترده ای که در داخل ریشه و هم چنین خاک دارند، رشد گیاهان را تحت تأثیر قرار میدهند. بدین منظور آزمایشی به صورت گلخانه ای در یک خاک استریل با گیاه گوجهفرنگی(رقم بهتا) و با دو گونه قارچ میکوریز شامل: Glomus intraradices ...

خشکی از جمله تنش های محیطی مهم است که رشد و تولید محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد. در راستای افرایش میزان تولید در شرایط دیم، انتخاب ارقام متحمل به خشکی یکی از راهکارهای اساسی می باشد. با توجه به کاهش میزان نزولات آسمانی طی سال های اخیر و تولید عمده محصول به صورت دیم در منطقه استهبان، فارس اثر تنش خشکی روی برخی عکس العمل های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تعدادی از ارقام انجیر ( سبز، سیاه، سیاه درشت، شاه انجیر، بر ویل، بر پوزدمبالی) به صورت آزمایشی دو ساله مور ...

خشکی جزء مهم‌ترین تنش‌های محیطی غیرزنده است که روی رشد و جنبه‌های فیزیولوژیکی گیاهان اثر می‌گذارد و هرساله باعث آسیب به تولیدات کشاورزی می-شود. به دلیل بالا رفتن دمای زمین، افزایش تبخیر و تعرق و کاهش بارندگی افزایش خسارت به محصولات کشاورزی به دلیل کمبود آب قابل پیش‌بینی است. تنش محیطی ناشی از گردوخاک هم یکی از مشکلات عمده در ایران بخصوص در دهه‌ی اخیر بوده است. انگور یکی از محصولات مهم استان کردستان است که به صورت دیم رشد می-کند. بنابراین بررسی اثر متقابل گردوخاک و تنش خشکی می ...

به منظور برآورد اثر ژنتیکی و شناخت ماهیت اثرهای ژن های کنترل کننده صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در ذرت تجزیه میانگین نسل ها با استفاده از دو تلاقی جداگانه در دو فامیل در یک طرح آشیانه‌ای (به نحوی که نسل های هر تلاقی همجوار باشند) با طرح پایه بلوک با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال 1388 اجرا شد. در تلاقی اول، شش نسل شامل دو لاین K74/1 به عنوان والد اول (1P) و Mo17 به عنوان دوم (2P)، نسل هیبرید 1F (K74/1×Mo17)، نسل 2F، نسل تلاقی حاصل از ...

جهت بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد در شرایط تنش خشکی، پژوهشی در قالب دو طرح کرت های خرد شده با سه تکرار در سال زراعی 1391 در مزرعه دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا شد. طرح ها به صورت مرکب تجزیه شد. عامل های مورد مطالعه شامل تنش خشکی(100 و50 درصد ظرفیت مزرعه)، کود گاوی (30 تن در هکتار)، مرغی(10 تن در هکتار)، شیمیایی N)، P و K) به ‌ترتیب به میزان 100، 80 و80 کیلوگرم در هکتار و شاهد (عدم مصرف کود) و توده کنجد( محلی جیرفت، محلی بردسیر و محلی کهنوج) بود. ...

خشکی یکی از محدودیتهای بزرگ است که تولید گیاهان را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد.‌ یکی از راه‌های مقابله با خشکی، استفاده از پرایمینگ بذر با غلظت‌های بهینه هورمون‌های رشد گیاهی است. سالسیلیک‌اسید یک ترکیب رایج فنولی تولید‌ شده توسط گیاهان است، و همچنین یک تنظیم کننده خارجی رشد نیز می‌باشد که در تنظیم فرآیند‌های فیزیولوژیکی گیاهان شرکت می‌کند. تأثیر کاربرد خارجی سالسیلیک‌اسید روی فرآیندهای فیزیولوژیکی متفاوت است، به نحوی که باعث می‌شود که بعضی فرآیندها پیشرفت و از برخی ...

به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر رشد و تحمل به خشکی گیاه نخود رقم آزاد آزمایشی در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تکرار انجام گرفت. سطوح مختلف تنش خشکی شامل تیمار شاهد 0/01- مگاپاسکال (شاهد) و تیمارهای 0/3-، 0/6- و 0/9- مگاپاسکال (به ترتیب تیمارهای ملایم، متوسط و شدید خشکی) بود. جهت بررسی رشد تحت تنش خشکی 4 مرحله نمونه برداری در 50، 75، 100 و 150 روز بعد از کاشت انجام گرفت. در هر مرحله نمونه برداری با افزایش شدت تنش خشکی وزن خشک ...

لوبیا چیتی گیاهی حساس به تنش خشکی است، در عین حال در این گیاه از لحاظ مقاومت به خشکی تنوع ژنتیکی مشاهده می شود. به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام لوبیا چیتی کشت شده در استان زنجان،آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه زنجان انجام شد. سطوح آبیاری( شاهد و تنش خشکی) در کرت های اصلی و ارقام لوبیا چیتی ( تلاش،COS16، محلی خمین و G14088)، در کرت های فرعی قرار داده شدند. نتایج به دست آم ...