عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 546

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه محاسبه جریانهای اتصال کوتاه تکفاز و سه فاز بر روی شین و نیز محاسبه سهم جریانهای خطوط متصل به شین خطا که برای محاسبات هماهنگی در یک شبکه و در یک سطح ولتاژ مورد نیاز می باشد، در یک بسته نرم افزاری به نام BPA موجود است. ولی این برنامه قادر به محاسبه جریان اتصال کوتاه دو فاز و سهم جریانهای مربوط به آن نیست. نظر به اینکه تعیین جریان خطای دو فاز برای هماهنگی رله های جریان زیاد در دو سطح ولتاژ با حضور ترانسفورماتورهای DYn ضروری است ]1 و2[، اقدام به توسعه و تکمیل این برنامه گر ...

محاسبه نوارهای انرژی بلور در تعیین خواص فیزیکی جامدات نقش اساسی را ایفا می‌کند. برای این محاسبات لازم است معادله شرودینگر برای مجموعه یونها و الکترونها در بلور حل شود. این امر نهایتا به حل معادلات تک ذره‌ای منجر که در آن‌ها آثار بس ذره‌ای از طریق برهمکنش تبادلی و همبستگی لحاظ می‌شوند. از آنجایی که به منظور حل خودسازگار تک ذره‌ای حاصل باید تابع موج هر ذره برحسب توابع پایه بسط داده شوند در روشهای تعیین ساختار نواری از قبیل LAPW, LCAO و LMTO از توابع پایه مختلفی استفاده می‌شود. ...
نمایه ها:
فلز | 

در این مقاله یک روش جدید برای مدل های مختلط نهفته متغیر همراه با داده های گم شده ارائه شده است. با ایجاد متغیرهای دوتایی که بیانگر حضور یا عدم حضور متغیرهای پاسخ در معادله می باشد، سعی شده است که بدون حذف داده ها از تمام داده های موجود استفاده نماید. روش رگرسیون برای محاسبه نمره های عاملی را تعمیم داده و امکان تأثیر مستقیم همبسته ها بر متغیر نهفته را میسر ساخته است. روش درستنمایی ماکزیمم و کمترین مربعات، همراه با روش های تکراری عددی برای محاسبه پارامترها، مورد استفاده قرار گر ...

بررسی روشهای محاسبه غلظت در جریانهای آشفته در لوله ها و کانالها و مقایسه آنها چون در بحث توزیع غلظت پرزمیل سرعت بسیار حائز اهمیت است می باید تحقیق وسیعی در زمینه روابط موجود برای توزیع سرعت انجام شود. در این زمینه مدل جدید مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت و بعد از تعیین دقت آن برای محاسبه توزیع غلظت بکار خواهد رفت ...

معمولا خواص ماکروسکوپی را با استفاده از خواص میکروسکوپی محاسبه می‌کنند. در اینکار روش معکوس مورد نظر است ، یعنی هدف آن است که با استفاده از اطلاعات PVT و معادله حالت LIR خواص میکروسکوپی (بطور مشخص پارامترهای پتانسیل برهم کنش ) را محاسبه نمود. با استخراج چنین نتیجه‌ای می‌توان پارامترهای ع و ک را هم برای سیالات خالص و هم برای سیالات مخلوط بدست آورد. با داشتن چنین اطلاعاتی می‌توان خواص انتقالی و تعادلی ...

محاسبه پتانسیل تبخیر و تعرق برای کلیه نقاط ایران، محاسبه آب مورد نیاز گیاهان، تقسیم‌بندی اقلیم ایران. ...

در طرح مذکور فعالیتهای زیر انجام گرفته است : -1 آمارگیران از میزان مزد و حقوق ساعات کار در هفته، تعداد روزهای تعطیل و برخی از شاخص‌های دیگر برای 15 شغل منتخب در سطح شهر تهران، -2 مطالعه مباحث نظری قدرت خرید مشاغل، بررسی روش انجام شده درطرح یونیون بانک سوئیس که در سال 1994 منتشر شده است . -3 طراحی روشی برای محاسبه قدرت خرید مشاغل 15 گانه مزبور به گونه‌ای که قابلیت قیاس با نتایج متناظر در 53 شهر بزرگ دنیا در طرح یونیون بانک سوئیس را داشته باشند. -4 محاسبه قدرت خرید مشاغل 15 گان ...

محاسبه بهره وری در واحدهای تولیدی به سادگی با استفاده از نسبت ستاده به داده قابل محاسبه می‌باشد اما در موسسات خدماتی این مهم به سادگی امکان پذیر نیست. زیرا موسسات خدماتی مثل دانشگاه با طیف متنوعی از معیارهای عملکرد مواجه می‌باشند. طرح حاضر مدلی را حهت محاسبه بهره وری در دانشگاه یزد ارائه می‌دهد که با استفاده از آن می‌توان عملکرد و بهره وری واحدهای مختلف دانشگاهی را در مقاطع زمانی مختلف برررسی و واحدهای مشابه داخل دانشگاه را با یکدیگر مقایسه نمود. از دید کلی‌تر مدل ارائه شده ق ...

محاسبه بهره‌وری در واحدهای تولیدی به سادگی با استفاده از نسبت ستاده به داده قابل محاسبه می‌باشد. اما در موسسات خدماتی این مهم به سادگی امکان‌پذیر نیست. زیرا موسسات خدماتی مثل دانشگاه با طیف متنوعی از معیارهای عملکرد مواجه‌اند. طرح حاضر مدلی را جهت محاسبه بهره‌وری در دانشگاه یزد ارائه می‌دهد که با استفاده از آن می‌توان عملکرد و بهره‌وری واحدهای مختلف دانشگاهی را در مقاطع زمانی مختلف بررسی و واحدهای مشابه داخل دانشگاه را با یکدیگر مقایسه نمود و از دید کلی‌تر، مدل ارائه شده قادر ...