عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کتابخانه‌های دانشگاهی برای حمایت از برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی باید سیاست مشخص سنجیده و هماهنگی را برای مجموعه‌سازی خود در نظر بگیرند. روشهای موجود برای مجموعه‌سازی هر کدام مسائل و مشکلات خاص خود را دارند. با توجه به مسائل روشهای موجود کتابخانه‌ها می‌توانند روش مناسب‌تری را با استفاده از "رای و نظر استفاده‌کننده" اتخاذ کنند. استفاده‌کننده واقعی یک کتابخانه دانشگاهی عمدتا مرکب از اعضای هیات علمی و دانشجویان است . نیازهای آموزشی آنها به بهترین نحو در برنامه‌ها درسی که در کاتا ...

خط مشی مجموعه سازی، به عنوان مجموعه رهنمودهائی برای گزینش منظم، فراهم آوری و مدیریت موادی که کتابداران برای مراجعان خود فراهم می آورند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این سیاست که برای تصمیم گیری در مورد گزینش و نگهداری مواد مربوط به موضوعات مشخص و برای ژرفا بخشیدن و ایجاد تعادل در گستره مجموعه، رهنمود ارائه می دهد به چند روش تعریف شده است (osburn، 1977). کارپنتر (Carpenter) در سال 1984 اظهار داشت که بدون وجود خط مشی مجموعه سازی، کتابخانه تنها درگیر فراهم آوری، ارسال پول و اف ...

چهار نظریه متفاوت درباره مجموعه سازی با نامهای نظریه های متقدم، مجموعه سازی به مثابه برنامه ریزی، مجموعه سازی به مثابه تفسیر و مجموعه سازی به مفهوم هرج و مرج سازمان یافته در این نوشته مورد توصیف و نقد قرار گرفته اند. نشان داده شده است که نظریه در مجموعه سازی، اندیشه و الگویی است که از سرچشمه های مختلف و در چارچوبهای متفاوت از لحاظ مبانی فلسفه و برای منظورهای متفاوت شکل گرفته اند و مقایسه همه آنها با یکدیگر دشوار است. ...

پژوهش چهار فرضیه را مورد بررسی قرار داده است. در سالهای 1998 – 2001 میلادی در مجموعه سازی ادواری های لاتین رشته های علوم انسانی/ اجتماعی به لحاظ کمیّت و کیفیّت با رشته های علوم، مهندسی و کشاورزی یکسان عمل نشده است. در همین سالها در مجموعه سازی ادواریهای لاتین در درون رشته ها به لحاظ کمیّت و کیفیّت یکسان عمل نشده است. ادواریهای لاتین چاپی و ادواریهای الکترونیکی تمام متن دسترس پذیر در دانشگاه فردوسی مشهد از همپوشانی یکسانی با مجلّه های اصلی هر رشته برخوردار نیستند. بین میزان هم ...

به منظور تعیین وضعیت مجموعه و مجموعه سازی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان در مقایسه با استاندارد، پژوهش حاضر انجام شده است. در طی یک مطالعه توصیفی 27 کتابخانه مرکزی و دانشکده ای مورد بررسی قرار گرفتند. روش گر‌دآوری اطلاعات در این مطالعه مصاحبه و پرسشنامه بوده و داده ها پس از گردآوری با استفاده از آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ...

مروری تاریخی بر محتوای خط مشی ها، گزارشها و دستورالعملهای مجموعه سازی در کتابخانه های دانشگاه شهید چمران، فردوسی، تهران، شیراز، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان. محتوای این خط مشی ها و گزارشات در برخی از کتابخانه ها به گونه ای آرمانی و در برخی با توجه به واقعیات ایران تهیه شده اند و هر یک از آنها برای شرایط بعد از انقلاب اسلامی از نارسائیها و کاستی های قابل توجه برخوردارند. ...

هدف اصلی این پژوهش بر سی عوامل موثر بر بهبود مجموعه سازی منابع الکترونیکی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان می باشد، که چگونگی مجموعه سازی را بر اساس شش مولفه استوارت لی که مشتمل بر تدوین خط مشی مجموعه سازی منابع الکترونیکی ، تخصیص بودجه و نگهداری سابقه ای از بودجه، آگاهی یافتن از وجود منابع اطلاعاتی، ارزیابی انتشارات، اولویت بندی انتشارات و اشتراک انتشارات مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق تویلی -پیمایشی وابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعه مورد پ ...

تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده به ارزیابی مجموعه کتابخانه عمومی پارک‌شهر تهران می‌پردازد که اهم یافته‌ها عبارتند از: بیشترین درصد کتابهای موجود در کتابخانه در موضوع ادبیات 18/2 درصد و کمترین آن مربوط به موضوع زبان 2/8 درصد است ، با توجه به جمعیت منطقه پارک‌شهر و طبق استاندارد ایفلا، کتابخانه 336/238 جلد کمبود کتاب مواجه است ، بیشترین میزان مراجه مربوط به موضوع زبان با 5 درصد می‌باشد، 38/8 درصد از استفاده‌کنندگان موافق این نکته بودند که کتابخانه نیازهای اطل ...

این پژوهش به ارزیابی مجموعه کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان و میزان رضایت کاربران آن پرداخته است. پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفته است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری تصادفی است که تعداد 310 پرسشنامه در بین دانشجویان رشته‌های مختلف در مقاطع تحصیلی مختلف توزیع شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده تعداد دفعات مراجعه به کتابخانه در پسران بیشتر از دختران، مقطع کارشناسی ارشد بیشتر از سا ...
نمایه ها: