عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت بررسی وضعیت استفاده از روشهای آماری در مجلات تایید شده توسط کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور با روش نمونه گیری تصادفی، نود مقاله مداخله ای یا مشاهده ای تحلیلی که در سال 1377 چاپ شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. برای هر مقاله نوع تحقیق بیان شده، نوع تحقیق براساس مطالعه روش کار، انواع آزمون آماری ذکر شده در قسمت روش کار، انواع آزمون بکار رفته در بخش نتایج، وجود آمارشناس در لیست نویسندگان یا در بخش تشکرات و برخی از سایر ویژگیهای مهم در ارتباط با روشهای آماری، ثبت شد. به علاو ...
نمایه ها:
کیفیت | 
ایران | 
1377 | 
 
در این پژوهش 544 مقاله منتشر شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی تبریز و شیراز در مجله های داخل کشور (فارسی و لاتین) بین سالهای 1374 -1378 مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابسنجی انجام شده است و اهداف اصلی آن شناسایی عمده ترین منابع استفاده شده، تعیین نیم عمر عملی نشریات ادواری، تهیه فهرست رتبه بندی شده مجلات، میزان همکاری علمی بین پژوهشگران علوم پزشکی و شناسایی بخشها و گروههای فعال دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز و شیراز است. یافته های پژوهش ...

در تحقیق حاضر از روش تاریخی - کتابخانه‌ای استفاده شده و اسناد و مدارک مربوط یعنی مجلات علمی و مجلات طبی تخصصی مورد مطالعه قرار گرفته است محدودهء زمانی کار از تاسیس دارالفنون تا تاسیس دانشگاه تهران تعیین شده است . بطور کلی سعی بر آن بوده است که اطلاعات پزشکی از طریق جمع‌آوری، ارزشیابی و بررسی شود و نتیجهء آن بصورتی عینی ارائه گردد. ...

سیفلیس یک بیماری آمیزشی با تظاهرات بالینی گوناگون و اغلب مبهم است . سیفلیس اولیه به طور معمول به صورت یک شانکر منفرد و بدون درد بروز می کند ، در حالی که سیفلیس ثانوی ممکن است طیف وسیعی از علایم به ویژه تب ، لنفادنوپاتی ، بثور وکوندما لاتوم در ناحیه تناسلی یا پرینه داشته باشد. در سیفلیس نهفته ، تمامی تظاهرات بالینی فروکش می کنند و عفونت تنها در آزمایش سرولوژی آشکار است . سیفلیس نهایی یا مرحله سوم ممکن است سالها پس از عفونت به صورت بیماری گومی ، بیماری قلبی - عروقی یا در گیری د ...

چکیده ندارد.