عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 36

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حق مجرم در تعیین نوع کیفر و نحوه اجرای آن عبارت است از امتیازی که مقام قضایی براساس قانون با احراز شرایط خاص قانونی به بزه کار اعطا می نماید و براساس آن تعیین سرنوشت دعوای کیفری را به او واگذار می نماید.این حق در حقوق اسلام و ایران دارای جایگاه ویژه ای بوده و در اعلامیه های الزام آور و ارشادگر حقوق بشر و قواعد سازمان ملل به آن اشاره شده است.حق مجرم در تعیین نوع کیفر که رابطه تنگاتنگی با حفظ کرامت انسانی ، اجرای عدالت و پیشگیری از جرم دارد دارای آثار و کارکردهای مثبتی برای دست ...

هدف از این تحقیق تحلیل کمی- کیفی نیازهای روانی ، فشارهای محیطی و همچنین بررسی اثربخشی مداخله گروهی مدیریت خشم بر صفت-حالت خشم و بهزیستی روان شناختی زنان مجرم در ندامتگاه ری بود. نمونه این پژوهش 40 نفر از مددجویان زندانی ندامتگاه ری بود که به صورت نمونه گیری غیر تصادفی و در دو گروه آزمایش(20 نفر) و گواه(20 نفر) گمارده شدند. پرسشنامه صفت-حالت خشم اشپیلبرگر و بهزیستی روان شناختی ریف به عنوان ابزار در این پژوهش انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی و از پیش آزمون- پس آزمون با ...

به منظور بررسی اثر بخشی آموزش گروهی هوش هیجانی (حل مسئله و کنترل خشم) بر سلامت روانِ 30 نفر از زندانیان مجرم مَرد محکوم به حبس زیر ده سال زندان عادل آباد شیراز در سال 90-89 که در پیش آزمون سلامت روان (GHQ) بالاترین نمره را داشتند، بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند و به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه آزمایش برنامه های آموزشی را در 11 جلسه ی90 دقیقه ای دریافت کردند. برای بررسی و تحلیل داده ها از آمار توصیفی جهت دسته بندی اطلاعات و محاسبه میا ...

در فقه امامیه شهادت به‌تنهائی به عنوان دلیل اثبات جرم محسوب شده است. اما در حقوق جزای عرفی ایران، شهادت در امور کیفری موضوعیت نداشته، بلکه طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص جرم متهم می‌باشد. در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، شرایط و ارکان شهادت متفاوت است. در مورد عدالت، از نظر برخی از فقها، حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی بوده، اما در قانون جدید مجازات اسلامی برای احراز عدالت کفایت نمی‌کند. از آن جایی که شهادت کذب در بحث رجوع از شهادت و در حالتی که شهود اعتراف به تعمد در شهاد ...
نمایه ها:
ایران | 
قتل | 
مجرم | 

در این پایان نامه سعی بر این است که فردی کردن اقدامات غیر کیفری در برابر مجرمین با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی در کنار روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی جامعه به دو صورت پیشگیری و سرکوب از خود در برابر بزهکاری واکنش نشان می دهد. مجازات رویکرد سنتی است که در واقع، واکنش به جرم است و یک اقدام کیفری محسوب می شود ولی باید توجه داشت اقدامات غیرکیفری نیز، در این زمینه مؤثر است. چرا که اقدامات غیرکیفری به وقوع جرم و یا اهمیت آن چندان توجه نداشته و در تعیین آن، بیشتر ...

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه‌‌ی سیستم‌های مغزی - رفتاری (سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ و گریز)و مکانیزم‌های دفاعی در افراد مجرم زندانی (قتل عمد و‌‌ یا ضرب و جرح) و گروه بهنجار است. این پژوهش از نوع پس رویدادی (علی - مقایسه ای) است. تعداد افراد نمونه120 نفر(شامل 30مرد مجرم، 30 زن مجرم و 30 مرد و 30 زن بهنجار) است که به شیوه‌‌ی نمونه گیری در دسترساز زندانیان شهرستان همدان و افراد بهنجار انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌‌ی سیستم‌های مغزی - ر ...

یکی از اساسی ترین مقوله های حیات بشری مسئله ی زنان است. زنان تربیت یافته ، فرهیخته و آگاه ، سلامت جامعه را تأمین می نمایند. و بالعکس چنانچه زنان، از داشتن یک زندگی صحیح محروم بمانند و امنیت آنان به مخاطره افتد، بی شک افراد جامعه نیز از نتایج این امر بی نصیب نخواهند بود. بزهکاری زنان که رابطه ی مستقیمی با بزه دیدگی آنان دارد، یکی از آفاتی است که به علل زیستی-روانی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر زندگی آنان، به وجود می آید.عدم احقاق حقوق مالی و غیر مالی زنان نقش تعیین کننده ای در بز ...

محکوم کردن مجرم بدون در نظر گرفتن شخصیت او منطقی نیست و مقام قضایی علاوه بر جرم ارتکابی به عوامل موثر در ارتکاب بزه از جمله عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی توجه کرده و باید به عللی که از یک انسان عادی فردی بزهکار ساخته پی ببرد و به همه آن عوامل معرفت کامل حاصل کند در غیر اینصورت تصمیمی که اتخاذ خواهد کرد نه تنها بر مبنای عدالت نخواهد بود بلکه عین ظلم است. تاریخچه پرونده شخصیت را باید در خلال دیدگاه‌های مکاتب حقوق کیفری به مقوله‌های جرم، مجرم و مجازات مطالعه کرد با این همه تشک ...

ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، باز پروانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است. این امر، دیر زمانی است که ذهن متصدیان نظام‌های عدالت کیفری به ویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است. لذا از اینرو، طرح اندیشه‌های جایگزین زندان و مکانیسم‌های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی، به عنوان الگویی کارساز و فایده‌مند جهت برون‌رفت از این معضل مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جن ...