عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین پژوهش به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان ستادی مجتمع دانشگاهی ولیعصر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی پرداخته شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه و روش پژوهش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کارکنان ستادی مجتمع دانشگاهی ولیعصر(دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و روانشناسی و علوم اجتماعی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به تعداد 97 نفر می باشد. در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری صورت نگرفته و کل جامعه آماری مورد بررس ...

این پژوهش تحت عنوان بررسی و مقایسه عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) از دیدگاه اعضاء هئیت علمی می باشد. هدف اصلی این پژوهش آن است که با دریافت نظرات اعضای هئیت علمی دررابطه باعملکردمدیران برای رفع نارسائی های موجود در گروه های آموزشی پیشنهادهایی ارائه دهد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش کلیه اعضای هیئت علمی بدون احتساب اساتید نیمه وقت و مدعو و رئیس دانشگاه حدود 179 نفر بوده اند و طبق جدول کرجسی ومورگان تعداد 124 نفر به عنوان نمون ...

پژوهش حاضر به منظور بررسي آشفتگی‌های ذهنی دختران دانشجو و مولفه های عمده آنها، همچنين بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر این موارد با متغیرهای؛ انتظارات محقق نشده، استفاده از ابزارهای تکنولوژیک و رسانه‌ای ، عوامل فیزیولوژیک، محیط اجتماعی، تبعیض در حقوق و قوانین زنان و چالش ارزش‌های سنتی و مدرن با استفاده از نظريات جوليت ميچل، دوبوار، پارسونز و كلوارد در چارچوب نظري پژوهش صورت گرفته است. روش اين پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي است و با تكنيك پرسشنامه كه داراي اعتبار صوري و ...