عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

متن و پیوستگی متنی حاکم بر آن موضوع بحث زبان شناسانی است که به بررسی و تحلیل متن می پردازند. تحلیل گران متن با تحقیق در ماهیت و چیستی متن و نحوه شکل گیری آن به تجزیه و تحلیل ساختاری متن می پردازند. از نگاه یک تحلیل گر متن، قوام یک متن به پیوستگی و انسجام آن است و این پیوستگی که با عنوان یک پیوستگی متنی شناخته میشود شامل روابط معنایی است که در آن هر قطعه از نوشتار میتواند به عنوان یک متن انجام وظیفه کند. این روابط معنایی در هر متنی از جمله متن قرآنی برقرار است. هر یک از سوره ه ...