عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله در ابتدا به بررسی جرئیات مفاهیم مربوط به شایستگی و شایستگی مدیریت پروژه پرداخته و سپس ویژگی های مدل های شایستگی مورد بررسی قرار میگیرند. سپس مدل شش مرحله ای متدلوژثی کسب شایستگی و پیاده سازی عناصر شایستگی سازمان ارائه میشود . برای نمایش پیداه سازی عملی این مدل به طور خلاصه گزارشی از مقایسه بین استاندارد های موجود شایستگی ارائه شده و سپس بر اساس خصوصیات سازمان مورد بررسی استاندارد های مناسب سازمان انتخاب شده اند. ...