عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، کارکرد خانواده و رضایت زناشوئی افراد متاهل دارای اختلال بیش‌فعالی- نقص‌توجه(ADHD) و افراد متاهل فاقد این اختلال انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش علی-مقایسه‌ای می‌باشد و در آن 40 فرد متأهل فاقد اختلال بیش-فعالی- نقص‌توجه در گروه سالم و 40 فرد متأهل دارای اختلال بیش‌فعالی- نقص‌توجه در گروه بیمار بصورت هدفمند انتخاب شده و در این دو گروه جای گرفتند. ابزارهای اجرای این پژوهش عبارتند از: ابزار سنجش خانواده، کیفیت زندگی(WHO QoL-BREEF)، رضایت زن ...

ورزش به عنوان پدیده ای اجتماعی و فرهنگی ضمن پیوند اندام وار با مجموعه نهادها و ساختارهای اجتماعی، نقش موثری در جهت حفظ و بقای سلامت روحی و جسمی افراد جامعه دارد . هدف تحقیق این است که ضمن شناخت وضعیت میزان پیاده روی ، به بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان پیاده روی مردان متاهل و تعیین سهم هر یک از این عوامل بر میزان پیاده روی بپردازد . داده های آماری این پژوهش با روش پیمایشی و طرح نمونه گیری تصادفی از مناطق مختلف شهر مشهد با حجم نمونه 360 نفری جمع آوری گردیده است . ن ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش و عملکرد افراد متاهل استان اردبیل نسبت به روشهای نوین پیشگیری از بارداری با تاکید بر روشهای توبکتومی و وازکتومی انجام گرفت. بدین منظور پرسشنامه ای شامل 29 سوال،از 300 نفر از افراد متاهل ( 168 مرد و 1332 زن متاهل) ساکن در شهر و روستاهای استان اردبیل پرسیده شد و برای تحلیل اطلاعات از آزمون های معناداری t و F و همچنین از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان 122 نفر از پاسخگویانی که بین ازدواج و اولین باروری ...

رویکرد تحلیل شبکه چه در وجه روشی و چه در وجه نظری از جمله رویکردهایی است، که توجه نظریه پردازان زیادی را به خود جلب کرده است؛ اما در کشور ما چندان رونقی نیافته است. این پژوهش با رویکرد نظری و روشی نو، به موضوع شبکه‌ی اجتماعی همسرگزینی و تاثیر آن بر رضایت از زندگی زناشویی در بین مردان متاهل شهر مشهد می پردازد. تحقیق حاضر در سطح شبکه های خود - محور انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، مردان متاهل شهر مشهد و حجم نمونه این تحقیق 180 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ا ...

ازدواج به عنوان بنیان تشکیل خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما امروزه با بالا رفتن سن ازدواج و افزایش شمار دختران ازدواج نکرده، لزوم توجه به سلامت این قشر آسیب دیده ضروری می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای ابعاد سلامت روانی- اجتماعی دختران با تجرد قطعی و زنان متاهل اجرا شده است. روش: در این پژوهش ابعاد مختلف سلامت روان و سطوح مختلف سازگاری با روش علی- مقایسه‌ای مورد مقایسه قرار گرفت. بدین منظور تعداد 80 نفر از جامعه دختران با تجرد قطعی و زنان متاهل 40- 35 ساله ...

این پژوهش با هدف مقایسه سبکهای دلبستگی در مردان متاهل با روابط فرازناشویی وفاقد روابط فرازناشویی برای بهبود وضع خانواده و افراد آن صورت گرفته است . روش پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بوده ، جامعه آماری شامل کلیه مردان متاهل شهر شیراز می باشد . نمونه پژوهش 80 نفر ( 40 نفر مردان دارای روابط فرازناشویی و 40 نفر مردان فاقد روابط فرازناشویی شهر شیراز انتخاب شده اند ) بودند و به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه و پرسشنامه مقیاس دلبست ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه‌ی تمایزیافتگی خود، صمیمیت و خودافشایی با رضایت زناشویی در بین کارمندان متاهل دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز صورت گرفته است. حجم کل کارمندان متاهل در سال 1390 بالغ بر 700 نفر بود که 244 نفر (120مرد و 124 زن) از آن‌ها به روش نمونه-گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش برای بررسی متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه-ی تمایزیافتگی خود، پرسشنامه‌ی صمیمیت زناشویی، پرسشنامه‌ی خودافشایی زناشویی و مقیاس رضایت زناشو ...

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین طرحواره های جنسی با رضایت جنسی و سازگاری زناشویی در بین فرهنگیان متاهل شهر فلاورجان بوده است . طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه فرهنگیان متاهل شهر فلاورجان بود. نمونه آماری شامل 50 نفر مرد و 50 نفر زن بوده و به روش تصادفی انتخاب شده اند. ابزار پژوهش عبارت بود از مقیاس طرح واره های جنسی، پرسشنامه رضایت جنسی و پرسشنامه سازگاری زناشویی. داده ها با نرم افزار SPSS محاسبه و سپس تحلیل ضریب همبستگی پیرسون ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آمورش مهارت حل اختلاف به شیوه گاتمن بر افزایش رضایت زناشویی انجام گرفته است. گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل زنان متاهل مراجعه کننده به خانه سلامت شهرداری منطقه 5 تهران بودند که از طریق فراخوان دعوت شده بودندو پس از انجام تست رضایتی زناشویی انریچ،24 نفر از زنانی که نمره پایین تری نسبت به بقیه داشتند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 12 نفری آزمایشی و گواه قرارگرفتند،که پس از ریزش 10 نفر در هر گروه باقی ماند. سپس این دو گروه در ...