عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 248

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سالهای اخیر، طی افزایش جهانی فرآیند تولید بیودیزل، مقدار فراوانی گلیسرول تحت عنوان محصول جانبی، تولید می شود. به عنوان یک ایده جدید و مناسب، از این گلیسرول می توان ماده شیمیایی با ارزشی نظیر متانول تولید کرد که در تولید مجدد بیودیزل استفاده می شود. در این پایان نامه یک روش جدید برای تولید متانول از گلیسرول ارائه شده است. در میان روشهای مختلف، گازی کردن گلیسرول در حضور آب فوق بحرانی جهت تولید گاز سنتز روش نوینی می باشد که می توان با بهینه سازی شرایط فرآیند، به بهترین ترکیب ...

در کار حاضر، در ابتدا راکتور متانول با استفاده از دو نوع غشا، پالاديم- نقره و آب دوست زئولیت ZSM-5، شبيه سازي شده است. غشای اول تنها قابلیت نفوذپذیری نسبت به هیدروژن را دارد و با این کار هیدروژن بطور پیوسته از گاز سنتز خوراک به راکتور منتقل می شود. غشای دوم جهت برداشت آب و متانول از راکتور در نظر گرفته شده است که منجر به افزايش توليد متانول مي گردد كه اين نتيجه را مدلسازي هم تاييد مي كند. اما بحث جداسازي مطرح مي شود كه هزينه زيادي را در بر مي گيرد. در نتیجه، براي برطرف كردن ا ...

تاکنون، اقدامات مختلفی در جهت بهینه سازی روشهای مختلف پاکسازی، جداسازی، تغلیظ اولیه و تعیین مقادیر جزئی داروها و باقی مانده آفت کشها در مواد خوراکی و آشامیدنی بیولوژیک انجام شده است. هدف این پایان نامه بهینه سازی روشهای اصلاح شدهء میکرواستخراج مایع- مایع پخشی جفت شده با دستگاه های کروماتوگرافی با اسفاده از روش شناسی پاسخ سطحی است که با انجام کارهای متعدد محقق شد. در پژوهش اول میکرواستخراج مایع- مایع پخشی جفت شده با دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا- آشکارساز نوری برای ...

متانول به عنوان یکی از مواد اکسیژنه بالابرنده عدد اکتان بنزین موتور و جایگزین ماده افزودنی تترا اتیل سرب در دنیا مطرح است .مخلوط متانول و بنزین دارای ویژگیهائی است که می تواند کاربرد آن به عنوان سوخت خودروها را با اشکال مواجه سازد.برای مثال،افزودن متانول به بنزین باعث مشکلاتی نظیر; بالارفتن فشار بخار مخلوط و عدم ثبات فازی آن در دماهای پائین می شود.در مقاله حاضر،آزمایشهای صورت گرفته در این زمینه،بر روی یک نمونه بنزین پایه بدون سرب محصول پالایشگاههای داخلی شرح داده شده است .اضا ...

گاز طبیعی حاوی متان بطور فراوان درکشور یافت میشود.ازاین منبع‌ارزانقیمت انرژی میتوان بعنوان منبع کربن و انرژی جهت تولید پروتئین تک یاخته با کاربرد روش‌های تخمیر استفاده کرد.مسائل علمی بسیار،مربوط به اکسیداسیون گازطبیعی و بالاخص متان حاوی آن و مشتقات متان یعنی متانول توسط میکرواورگانیسمهای مربوط هنوز حل نشده است .بعنوان مثال سمی بودن زنجیرهای کوتاه متان و متانول برای اورگانیسمهای اکسیدکننده این ترکیبات و همچنین دشواری کشت این نوع میکرواورگانیسمها بطورخالص بسیار مشکل‌است واحتمال ...

اهداف این پژوهش تعیین میزان متانول ادرار درافراد در معرض تماس با متیل متاکریلات و تعیین رابطه سطح متانول ادرار و اکسپوژر با متیل متاکریلات به تفکیک سابقه کاری و مقایسه سطح متانول ادرار و اکسپوژر با متیل متاکریلات در گروه های شاهد گروه مورد مطالعه بود. با توجه به افزایش معنی دار میانگین غلظت متانول در ادرار پس از پایان ادرار در لابراتوار دندانسازی استفاده از روش های محافظتی نظیر وجود تهویه مناسب استفاده از ماسک و دستکش و یا تیوپ های جاذب بخار متیل متاکریلات نمی تواند در افز ...

در این تحقیق راکتوری که بر مبنای تعادل آب است با بستر نقره بررسی می شود. جهت بررسی فاکتورهای موثر بر تولید فرمالدئید از اکسیداسیون متانول نیاز به شبیه سازی فرایند است. بنابراین معادلات بقای جرم و انرژی برای اجزاء در یک بستر استوانه ای از کاتالیست نقره نوشته شده، به طور همزمان حل می شوند. برای این منظور بستر کاتالیستی به المانهایی مثلثی در دو بعد عمق و شعاع تقسیم بندی می شود. در هر المان معادلات همزمان جرم و انرژی حل می شوند. بر اساس نمودارهای حاصل میزان بهینه 1 برای نسبت آب ب ...

جهت تعیین اثر درمانی ویتامین B12 و اسید فولیک در رتینوپاتی ناشی از مسمویت با متانول، با استفاده از تغییرات الکتروفیزیولوژیک شبکیه (ERG) قبل و بعد از مسمومیت این تحقیق برا یاولین بار انجام می‌شود ودر مراجعه به Medline مورد مشابهی مشاهده نشد.مقایسه ERG قبل و بعد از مسمومیت مشخص کرد که دامنه موج Oscillatory potential و b در گروه یک کاهش دیدی داشته که به ترتیب میانگین کاهش در گروه یک (10 خرگوش) 56/48 درصد (موج b) و 63/29 درصد (O.P) بوده است . این کاهش در گروههای بعدی کمتر و به تر ...

در این کار پژوهشی، با توجه به اهمیت متانول به عنوان سوخت مطلوب با فعالیت بالا در پیلهای سوختی، اکسیداسیون الکتروکاتالیتیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل اول با استناد به اطلاعات موجود در منابع علمی، به اهمیت پیلهای سوختی و ساختار آنها اشاره شده، آنگاه با توجه به اینکه اکسیداسیون متانول در سطوح الکترود های برهنه در پتانسیلهای بسیار مثبت اتفاق می افتد، و اکسیداسیون آن در پتانسیلهای کم مثبت در پیلهای سوختی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است، از الکترود های اصلاح شده و کارب ...