عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسي و سنتز كاتاليست متالوسن جهت توليد ترپليمر EPDM ...
نمایه ها:
EPDM | 
epdm | 

ساخت کاتاليست متالوسن جهت پليمريزاسيون اتيلن ...

کاتالیست بیس ( سیکلوپنتاد ی انی ل) زیرکونیم د یکلرید (Cp2ZrCl2) از نوع کاتالیستهای هموژن متالوسن درآزمایشگاه ساخته شد . پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از این کاتالیست و متیل آلومینوکسان (MAO) تحت شرایط متفاوت انجام گرفت . فعالیتی در حدود 5759g PE/mmol.Zr.h در نسبت مولی Al/Zr= 770: 1 و در فشا ر ۲بار از مونومر بدست آم د. محصول با افزایش نسبت مولی Al/Zr افزایش یافت. افزودن هیدروژن تا میزان 120mH2/litsolvent ۱۲۰ باعث افزایش محصول دهی کاتالیست ولی بیش ازآن باعث کاهش بازدهی کاتالیست ...

کاتالیست (Ind)2ZrCl2 (اول) و کاتالیست (2-PhInd)2ZrCl2 (دوم) با روشهای مستقیم و غیر مستقیم سنتز گردید. از جمله مزایای سنتز کاتالیست با روش غیرمستقیم شرایط آسان ساخت و خالص سازی آسان کاتالیست نهایی می‌باشد. کو پلیمریزاسیون اتیلن-پروپیلن و تر پلیمریزاسیون اتیلن-پروپیلن- دی ان در شرایط مختلف انجام گردید. کاتالیست اول و دوم بترتیب بالاترین فعالیت کوپلیمریزاسیون را در حدود 6000 و kg EPR. mol Zr-1. h-1 4000 نشان دادند. بیشترین فعالیت ترپلیمریزاسیون کاتالیست اول در حدود kg EPDM. ...

ساخت کاتاليست پل‌دار متالوسني مورد استفاده در فرآيند اسفريپول ...
نمایه ها: