عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سوسک ریشه پسته Capnodis Carinisa Hauseridob یکی ازعوامل مهم خشک شدن ونابودی درختان پسته درکلیه مناطقی که این نبات پرارزش کشت میشودشیوع داشته وخسارت این آفات همراه بابیماریهای گموزیاپوسیدگی طوقه درختان پسته دراغلب نقاط چشمگیرمیباشدوبویژه درباغات نواحی مختلف رفسنجان وسیرجان ازاهمیت خاصی برخورداراست ودرپسته کاریهای سایرنقاط نیزبایستی وضعیت دقیقا موردبررسی قراربگیرد.علاوه برحشره مذکورسوسک Bogatgher Capnodis Iranica وگونه های دیگرنظیر C,Anlhracina,C.Patumslriata وسایرگونه هاوزیرگو ...

باتوجه به کمبودها ونارسائیهائی که ازنظر کاربردوازلحاظ عوارض ویژه جانبی قارچکشها که درکنترل قارچهائی خاکزی وجود دارد استفاده ازروشهای مبارزه غیرشیمیایی تنهاراه موفقی وقابل اعتمادی است که مورد توجه پژوهندگان بیماریهای گیاهی قرارگرفته است هرچند که تحقیقات دراین رابطه بسیارجوان وپویاست ولی روند پیشرفت بررسیها ومطالعات مربوط چشمگیربوده وامید میرود درمیان مدت بتوان شاهدخدمات ارزنده ای دراین راهگذار بود. ...

سوسک ریشه پسته یا Capnodis cariosa hauseria ob یکی ازعوامل مهم خشک شدن و نابودی درختان پسته درکلیه مناطقی که این نبات برارزش کشت میشود شیوع داشته و خسارت این آفت همراه بابیماری کموزیاپوسیدگی طوقه درختان پسته دراغلب نقاط چشمگیر میباشد وبویژه درباغات نواحی مختلف رفسنجان وسیرجان ازاهمیت خاصی برخورداراست ودرپسته کاریهای سایرنقاط نیزبایستی وضعیت آن دقیقا موردبررسی قرار بگیرد.علاوه برحشره مذکورسوسک Bogatghev capnodis cariosa iranica وگونه های دیگر نظیرC.carbonaria,C.anthracina,C.pa ...

دراجرای این طرح زیست شناسی آفت درهریک ازمراحل زندگی (تخم لارو- شفیره - حشره کامل )ونیز روشهای مختلف مبارزه غیر شیمیایی وزراعی ازقبیل تاثیر تناوب - شخم بعداز برداشت ونیز تاثیر بارندگی برافزایش یاکاهش جمعیت آفت ، ونیز مبارزه بیولوژیکی (جمع‌آوری پارازیتهاو برداتورهای احتمالی ) مورد بررسی و مطالعه قرارخواهد گرفت . ...

باتوجه به کمبودهاونارسائیهائی که ازنظرنحوه کاربردوازلحاظ عوارض سوجانبی قارچ کش ها که درکنترل قارچ‌های خاکزی وجوددارد،استفاده ازروشهای مبارزه غیرشیمیائی تنهاراه موفق وقابل‌اعتمادی است که موردتوجه پژوهندگان بیماریهای گیاهی قرارگرفته است .هرچندکه تحقیقات دراین رابطه بسیار تازه است ولی روندپیشرفت بررسیهاومطالعات مربوطه چشمگیربوده وامیدمی روددرمیان مدت بتوان شاهدخدمات ارزنده ای دراین رهگذربود. مطالعه هیستوپاتولوژی ونحوه فعالیت این قارچ‌هااولین گام است که نشانگرنحوه فعالیت و تاییدک ...

سوسک سیاه خرماDryctes Clegans Prell یکی ازآفات مهم مناطق خرماخیزکشوراست درمناطق خرماجیرفت وبم خسارت هنگفتی به محصول خرماواردمیاورد.نظربه اینکه مبارزه بااین آفت در حال حاضرازطریق شیمیائی انجام میگیردکه بامسائل ومشکلاتی همراه میباشدلذابرای پیدا کردن راه بهتری درمبارزه علیه آفت مذکوردرنظراست ازطریق بیولوژی بوسیله موش هردک Funumbalus Pennati که ازلاروهای این آفت تغذیه میکنداستفاده شود. ...

جهت دستیابی به امکان مبارزه غیرشیمیائی باآفت مینوزلکه گردبرگ سیب وکاهش دفعات مصرف سموم قوی باطیف وسیع درباغات سیب که اخیرامصرف آنهادرروی مینوز لکه گردباعث بروز آشفتگیهای شدیددروضعیت بندپایان گردیده است .بررسی بیولوژی آفت ، شناخت دشمنان طبیعی آن وتعیین بهترین موقع سمپاشی نهایت ضرورت رادارد که بااجرای روشهای مختلف نمونه برداری مراحل مختلف زندگی آفت درشرایط طبیعی ولابراتواری معین خواهدشد. ...

دراجرای این طرح زیست شناسی آفت درهریکازمراحل زندگی (تخم لارو،شفیره ،حشره کامل)ونیز روشهای مختلف مبارزه غیرشیمیائی وزراعی ازقبیل تاثیرتناوب شخم بعدازبرداشت ونیز بارندگی برافزایش یاکاهش جمعیت آفت ونیزمبارزه بیولوژیکی (جمع‌آوری پارازیتهاو پرداتورهای احتمالی )موردبررسی ومطالعه قرارخواهدگرفت . ...

برای انجام طرح مزبورازطرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار استفاده گردیده وبرای انجام طرح مزبور ابتدااشعه افکن پشت تراکتوری ساخته شده جهت سوزاندن ازکلش گندم نیزاستفاده گردید وازقطعات سوزانده شده وشاهد در 6 مرحله نمونه برداری انجام گردیدو تعدادلارو و سرخرطومی درهرنمونه شمارش گردید وطبق نتایج سال‌اول تعدادلاروها وحشرات کامل درمزارع شاهدحتی تا 15 برابرمزارع تیمارشده بوددراین بررسی ودل خشک دوتیمار نیزمقایسه می شود. ...