عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پس از دستیابی به سویه‌های موثر همزیست با گیاه سویا در شرایط آزمایشگاهی و تهیه چهار نوع کود ریزوبیومی مناسب برای کشت سویا که به آنها عناوین IR-A، IR-B، IR-C و IR-D داده شد لازم بود تاثیر این فرآورده‌های میکروبی بر رشد و عملکرد گیاه سویا در شرایط مزرعه‌ای نیز مورد بررسی قرار گیرد، لذا در طی یک آزمون مزرعه‌ای که در سال زراعی 1376 در چند ایستگاه تحقیقاتی با اقلیم‌های متفاوت به انجام رسید، تاثیر مایه تلقیح‌های ساخت موسسه بر عملکرد گیاه سویا و در مقایسه با انواع مشابه ارسالی از کشو ...

سویا نیز گیاهی است که در صورت حضور جمعیت مناسبی از باکتری‌های همزیست خود که دارای توانائی تثبیت ازت مولکولی باشند، قادر به تامین قسمت عمده‌ای از نیاز ازتی خود می‌باشد. بنابراین کارآیی مایه تلقیح‌های بکار گرفته شده در کشت این گیاه اهمیت درخور توجهی یافته و تاثیر بسزائی در مقدار ازتی خواهند داشت که گیاه قادر است بدین صورت جذب نماید. اولین قدم در تهیه مایه تلقیح با کارآیی مناسب ، دستیابی به سویه‌های موثر و همزیست با گیاه سویا می‌باشد. بدین منظور از غده‌های ریشه‌ای این گیاه در 55 ...

به دلیل توان اسیدزایی گوگرد در نتیجه اکسایش بیولوژیک آن و با توجه به محدودیت کمی و کیفی تیوباسیلوس‌های اکسید کننده گوگرد در خاکهای آهکی و قلیایی، امکان استفاده از مایه تلقیح گونه‌های تیوباسیلوس بومی خاکهای ایران، در جهت تسریع اکسایش گوگرد و افزایش قابلیت جذب فسفر، مورد بررسی قرار گرفت . آزمون گلخانه‌ای کشت ذرت ، بر اساس طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با منظور کردن چهار نوع تیمار باکتری (گونه‌های اتوتروف اجباری، انواع اتوتروف اختیاری، مخلوط این دو نوع و شاهد تلقیح نشده) دو ...

باکتری های اسید لاکتیک معمولا ارگانیسم های ایمن و بی خطرند که عمدتا در محصولات تخمیری به عنوان مایه تلقیح به ویژه برای تولید اسید لاکتیک بکارگرفته می شوند. این باکتری ها همچنین بخشی از فلور میکروبی غذا هستند که با تولید پروتئاز ولیپاز، طعم مطلوبی به آن می بخشند. یکی از ویژگی های این باکتری ها به عنوان مایه تلقیح در غذاهای تخمیری ، توانایی آنها در دلمه کردن شیر اتوکلاو شده می باشد. بنابراین در این مطالعه، باکتری های گرم مثبت، بدون اسپور ،کاتالاز و اکسیداز منفی که از برگ های تخ ...

به کارگیری کودهای شیمیائی در بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش بازده محصولات کشاورزی بسیار ضروری است، اما کود شیمیائی تنها منبع تامین‌کننده نیاز بخش کشاورزی به عناصر مغذی نیست و بخشی از این از طریق ذخایر طبیعی موجود خاک، مواد آلی، حیوانی و گیاهی برگردانیده شده به خاک و تثبیت ازت اتمسفری تامین میشود. برنج در بین غلات پس از گندم، در سطح بسیار وسیعی از زمینهای زراعتی برخی از کشورهای مختلف جهان کشت می‌گردد. سطح زیر کشت برنج در دنیا کمتر از گندم بوده، لکن مقدار تولید آن تقریبا برابر گند ...

کشور ایران جزء ده کشور اول تولیدکننده گوجهفرنگی در جهان است و با توجه به سهم این محصول در تولیدات داخلی و صادرات به خارج از کشور، توجه به این محصول و بالا بردن بازده آن تأثیر به سزایی را در اقتصاد کشور ایفا میکند. ازتوباکتر یک باکتری آزادزی تثبیتکننده نیتروژن مولکولی است که به عنوان یکی از ریزوباکترهای محرک رشد گیاه محسوب میشود. هدف از این تحقیق بررسی فاکتورهای رشد گیاه شامل: وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی ووزن میوهدر حضور تیمار باکتری و مقایسه آن با تیمار شاهد و تیمار کود ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تولید | 
سویا | 

در مطالعه حاضر، به منظور بهینه‌سازی فرمولاسیون ماست پروبیوتیک غنی‌شده با فیتواسترول‌ها، اثر غلظت‌های مختلف فیتواسترول، چربی و میزان تلقیح باکتری‌های پروبیوتیک بر زنده‌مانی باکتری‌های لاکتوباسیلوس، اسیدوفیلوس LA-5 و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB-12 در طی دوره نگهداری ماست قالبی بررسی شد. همچنین سیترسیس، ظرفیت نگهداری آب، اسیدیته و ویسکوزیته اندازه‌گیری شد آنالیز داده‌های آماری نشان داد تمامی مدلهای پیش‌بینی شده (باستثنای اسیدیته) به ترتیب دارای ضرایب تبیین و تبیین اصلاح شده بیشتر ا ...

در این تحقیق، اثر حجم و عمر مایهتلقیح و تثبیت باکتری Alcaligenes faecalis (ATCC8750) بر زمان کامل تجزیهزیستی فنل و سینتیک رشد باکتری در کشت لرزان بررسیشدهاست. نتایج نشاندهنده توانایی چشمگیر باکتری A. faecalis از نظر زمان تجزیه کامل و غلظت بازدارندگی فنل نسبت به میکروارگانیسمهای دیگر میباشد. با انتخاب حجم و عمر مناسب مایهتلقیح ، زمان لازم برای تجزیه ۴۰۰ میلیگرم بر لیتر فنل به ترتیب ۱۰ و ۳۰ درصد کاهش مییابد. تثبیت باکتری نی ز باعث کاهش ۵ تا ۳ ...