عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سالهای اخیر تلاشهای زیادی جهت بررسی خصوصیات عالم نکروز تومور (TNF) به عمل آمده است . اگر چه در اولایل امیدهای زیادی در استفاده از این سیتوکین برای نابودی سلولهای سرطانی و مبارزه با میکروبهای مختلف وجود داشت ، ولی وجود پدیده شوک سپتیک و دیگر عوارض مخرب این سیتوکین بر علیه سلولهای سالم از اهمیت این مولکول کاسته است . این مقاهل اثرات مختلف بیولوژیکی عامل مخرب تومور را در فعل و انفعالات سلولها مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس به بررسی تولید این سیتوکین توسط ماکروفاژها پس از برخورد ...

سنوسیت و ماکروفاژها مانند لمنوسیتها ماکرهای اختصاصی Expres می‌کنند که وجه تمایز آنها واقع می‌شود این مارکرها بعضا" باند شدن ملکولها را A یا Complement در سطح این سلولها تسهیل نموده و همچنین در واکنشها Cell adhission نیز دارای نقش می‌باشند. در این پروژه از فعالیت Adhession منوسیتها و ماکروفاژها استفاده نموده و به خالص نمودن آنها از خون محیطی و یا از Tonsil یا Spleen استفاده خواهد شد تکنیک fospon با استفاده از ...

عمل خونسازی درمغزاستخوان براساس ؟ نزدیک (اندرکنش سلولهای خونساز ویک بسته پیچیده انجام میگیرد،این وضعیت رادرمحیط کشت میتوان ایجادنمود.درکشت مایع(دراز مدت ) سلولهای مغز استخوان ،ابتدا یک بسته درکف ظرف تشکیل شده وسپس عمل خونسازی برروی این بستر آغاز میشود.این بستر،شامل چندین سلول‌است که ماکروفاژهایکی ازآنها می باشد.دراین طرح نقش ماکروفاژها رابعنوان یک بستر درسیستم کشت مایع سلولهای مغزاستخوان مطالعه میشود. ...

سلولهای استرومائی مغز استخوان محیط میکروسکوپی مناسبی برای تزاید و تمایز سلولهای خونساز پدید می‌آورند. این عناصر در شرایط آزمایشگاهی نیز قادر به حفظ تزاید و تمایز سلولهای بنیادی هستند. ماکروفاژها یکی از عناصر تشکیل دهنده این محیط میکروسکوپیک است . مطالعات کشت دراز مدت مغز استخوان حاکی از ارتباط سلولهای میلوئیدی و اریتروئیدی با ماکروفاژها است . از طرف دیگر در برخی از بیماریها نظیر فیبروزریه، شواهدی دال براینکه محصولات ماکروفاژی موجب تعدیلاتی در روند تزاید فیبروبلاستها گردیده، ا ...
نمایه ها:
کشت | 
پزشکی | 

منوسیتها و ماکروفاژها مانند لنفوسیتها مارکرهای اختصاصی Express می‌کنند که وجه تمایز آنها واقع می‌شود این مارکرها بعضا" باند شدن ملکولهای Ab و یا Complement و در سطح این سلولها تسهیل نموده و همچنین در واکنشهای Cell adherion نیز دارای نقش می‌باشند. در این پروژه از خاصیت adherence منوسیتها و ماکروفاژها استفاده نموده و به خالص نمودن آنها از خون محیطی و یا از rpleen , Tonril استفاده خواهد شد. تکنیک furion با استفاده از PEG 1450 , (Ag.8653) Moure myeloma cell line انجام خواهد شد. ...

تمایز توسط تغییر فعالیت تنظیمی سلول مشخص گردیده و توسط تغییرات پیوسته در ساختار کروماتین همراهی می‌شود. از جمله عواملی که درایجاد نظم و ترتیب منطقه‌ای کروماتین سهیم می‌باشند، هیستون‌ها و پروتئین‌های کروموزومی غیرهیستونی هستند. در بررسی انجام گرفته، نشان داده شده است که ترکیب هیستون‌ها و پروتئین‌های کروموزومی غیرهیستونی در سلولهای تمایز یافته در مقایسه با سلولهای تمایز نیافته متفاوت می‌باشد. ماکروفاژها بعنوان سلولهای تمایز یافته توسط لاواژ ریه از حیوان Rat تهیه شدند. مطالعات س ...
 
لکوسیت‌های ارتشاح یافته به داخل تومور یکی از مهمترین پارامترها جهت ارزیابی سیستم ایمنی در دفاع بر علیه سلولهای توموری هستند.همچنین مشخص شده است که ماکروفاژها نقش مهمی در پاسخ‌های ضدتوموری بر عهده‌دارند.دراین مطالعه ماکروفاژهای همراه تومور در 17 بیمار مبتلا به سرطان پستان با روش فلوسایتومتری بررسی شد.طبق گزارش پاتولوژی نوع تومور در 13 بیمار کارسینوم داکتال مهاجم (Invasive Ductal Carcinoma)، در دوبیمار کارسینوم لوبلار مهاجم، در یک بیمار سینوم داکتال در جا و دریک بیمار کارسینوم ...