عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 764

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه 649 قطعه ماهی گوازیم دم رشته‌ای (Nemipterus Japonicus) از خلیج فارس صید شد. بعد از انجام کالبد گشایی انگل‌های جدا شده از ارگان‌های مختلف ماهی توسط لاکتوفنل شفاف سازی و با استفاده متد‌های مناسب از آن‌ها لام تهیه شد. شناسایی کرم‌ها با استفاده از کلید‌های تشخیص انجام گرفت. در کل 109 قطعه (17%) از ماهی‌‌های صید شده آلوده به انگل‌های کرمی بودند که بیشترین ارگان درگیر آن‌ها روده‌ها بود. در این مطالعه لارو یک نماتود بنام کونتراسکوم نمیپتروس و دو آکانتوسفال بنام-های سرا ...

گرگانرود از ارتفاعات 810 متری رشته کوههای البرز سرچشمه گرفته و پس از عبور از مناطق مختلف به قسمت شرقی دریای خزر می ریزد مطالعه و بررسی این رودخانه از آبان سال 1369 آغاز و در مهر ماه 1370 به پایان رسید محدوده مطالعاتی شامل 14 ایستگاه بود که از مصب تا 2000 کیلومتری امتداد داشت فیتو پلانکتو نهای این رودخانه به 6 شاخه و 75 جنس تعلق داشته که مهمترین شاخه های آن ‏‎Chrysophyta‎‏ و ‏‎Chlorophyta‎‏ یودند و همچنین از زئو پلانکتونهای منطقه شاخه های ‏‎Protozoa‎‏ و ‏‎Rotatoria ‎‏ و ‏‎Arth ...

هدف طرح مطالعه جمعیت ماهی کپور معمولی تالاب انزلی و خلیج گرگان از نظر مرفولوژیکی و بیوشیمیایی بوده است . برای این منظور تعداد 60 قطعه نمونه (در هر منطقه) جهت عملیات خونگیری و بیومتری گرفته شده‌اند. آنالیز آماری مطالعات مرفولوژی و بیوشیمیایی اختلاف معنی‌داری را در دو منطقه نشان دادند. بطوریکه در صفات مرفومتریک ، ماهیان منطقه تالاب انزلی ضریب تغییرپذیری بیشتری نسبت به ماهیان کپور خلیج گرگان داشتند. در صفات مریستیک ، ماهیان منطقه خلیج گرگان نسبت به تالاب انزلی ضریب تغییرپذیری بی ...

ماهی کپور معمولی یکی از ماهیان مهم پرورشی ایران است. با توجه به اهمیت اقتصادی ویژه و ماندگاری اندک این ماهی، یافتن راهی جهت حفظ کیفیت و افزایش مدت زمان نگه‌داری آن، ضروری می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، افزایش ماندگاری فیله‌ی ماهی کپور معمولی نگه‌داری شده در دمای یخچال با استفاده از تیمارهای اسید لاکتیک 5/1 درصد و زنیان 5/0 و 1 درصد بود. آزمون‌های میکروبی (شمارش مزوفیل و سایکروفیل)، شیمیایی (مواد ازته‌ی فرار (TVN)، مواد واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید (TBA)، pH و Expressi ...
نمایه ها:
ماهی | 

این پژوهش برای اولین بار در ایران جهت دورگه گیری از خانواده تاس ماهیان، ماهی شیپ و ازون برون انجام گیردید. طی عملیات دورگه گیری که در یک تیمار و با 5 عدد ماهی مولد انجام شد، مجموعا" 633000 تخمک استحصال گردید و 174937 لارو دورگه و 27648 لارو ازون برون بعنوان شاهد بطور همزمان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که میزان لقاح در ماهی دورگه 79 درصد و در ماهی شاهد 30 درصد بوده که درصد لقاح دورگه بمراتب بیشتر از شاهد بود، لیکن میزان تخمه‌گشایی در دورگه‌ها 6 درصدو خیلی ...

در طی یک تحقیق انجام شده در سالهای 78-1375 آلودگی به انگلهای نماتد در مازندران بررسی گردید . مجموعا 285 عدد ماهی 0197عدد ماهی از 6 ایستگاه در استان مازندران ، 88 عدد ماهی از 3 ایستگاه در استان گیلان) صید مطالعه گردید. انگلهای بدست آمده از ماهیان بررسی شده عبارتند از :‏‎Capoeta capoeta‎‏ سیاه ماهی ‏‎Rhabdochona fortunatowi‎‏نمتد ‏‎Chalcalburnus chaalcoides‎‏شاه کولی ‏‎Rhabdochone hellichi‎‏نماتد ‏‎Leuciscus cephalus‎‏ماهی سفید رودخانه ای ‏‎Rhabdochona denudata‎‏ نماتد ‏‎Caras ...

این بررسی روی ماهیان بومی و اقتصادی دریاچه سد مخزنی مهاباد صورت گرفت. در طول سال 1377 تا 1378، 144 عدد از 13 گونه ماهیان دریاچه شامل: سیاه ماهی، کپور معمولی، ماهی عروس، کپور نقره ای، مروارید ماهی ارومیه، کپور علفخوار، شاه کولی ارومیه، کپور سرگنده، سس ماهی کورا، ماهی سیم، ماهی حوض، ماهی لوچ و اسبله طی چهار مرحله نمونه برداری، صید و بصورت زنده به آزمایشگاه منتقل شدند و قسمتهای مختلف پوست، باله ها و آبششها از نظر ضایعات ظاهری و آلودگی به انگلهای سخت پوست با استفاده از میکروسکوپ ...

-1 تعیین زمان ظهور و وفور بچه خامه‌ماهی در مصب رودخانه‌ها و خوریات . -2 تعیین مکانهای تجمع بچه خامه‌ماهی. -3 شناسائی مواد غذائی موجود در محتویات معده. -4 ثبت فاکتورهای فیزیکی و شیمیائی (PH - دما - اکسیژن - شوری) ...

راه‌ماهیها یکی از سازه‌های هیدرولیکی هستند که به منظور دستیابی آبزیان به بالادست سدها، در بدنه سد احداث می‌گردد. معیارهای جهانی محیط زیست به منظور حفظ گونه‌های مختلف ماهی، وجود این سازه‌ها را اجباری کرده است . انواع مختلف راه‌ماهی تاکنون معرفی شده‌اند که شامل راه‌ماهی پله‌کانی، بازشدگی قائم، روزنه‌ای شکل، سرریزی و اخیرا راه‌ماهی دنیل می‌باشد. در ایران بیشتر از نوع پله‌کانی و اخیرا در یکی از سدها از نوع بازشدگی قائم استفاده شده است و هدف این مطالعه مقایسه آزمایشگاهی انواع راه‌ ...