عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سلامت اکوسیستم ماهیگیری ماهیان تجاری نزدیک به کف و کف زی با استفاده از مدل اکوپس( نسخه 6.4.3)، از مهر 1393 تا شهریور 1394 در آبهای هرمزگان مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر 0/49، 0/48 و 0/23 شاخص همه‌چیز‌خواری برای سه گونه سوکلا، هامورمعمولی و سرخو معمولی و برای دو گونه هامور دم خاکستری و شانک گوفر این شاخص0/05تخمین زده شد، بنابراین به نظر می رسد سه گونه سوکلا، هامور معمولی و سرخو معمولی در استرس های منبعث از محدودیت های منابع غذائی بهتر خود را بتوانند با شرایط محیطی وفق داده، ...