عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر، تعیین و مقایسه میزان جامعیت و مانعیت بازیابی اطلاعات ذخیره شده به شیوه پیش همارا و پس همارا و شناسایی مشکلات مربوط به بازیابی اطلاعات براساس این دو نوع ذخیره سازی در نرم افزارهای کتابخانه ای فارسی است. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای است و ابزار گردآوری اطلاعات، چک لیست محقق ساخته بود. جامعه آماری این پژوهش، سه نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش، پیام مشرق، و نوسا هستند که براساس نمونه گیری دردسترس، نرم افزارهای افق (در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفه ...

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین میزان جامعیت و مانعیت دو موتورکاوش بینگ و گوگل در بازیابی تصاویراست. مقصود این است که موتورکاوشی مشخص شود که بیش‌ترین جامعیت و مانعیت را در بازیابی تصاویر دارد. روش پژوهش: پـژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی است و به لحاظ هدف و گردآوری داده‌ها از روش‌های پژوهش شبه آزمایشی استفاده کرده است. جامعه این پژوهش تصاویر ذخیره‌ شده موجود در پایگاه‌های تصویر دو موتور کاوش بینگ و گوگل‌ هستند. داده های پژوهش از طریق جستجوی تصویر به تصویر در موتورهای کاوش ...

چکیده ندارد.