عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 389

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش انجام شده یک مطالعه مقطعی بوده که به منظور بررسی و مقایسه نگرش دانشجویان مامایی در سالهای مختلف تحصیلی نسبت به حرفه مامایی در دانشکده‌های پرستاری و مامائی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران انجام شده است . در این پژوهش 182 دانشجوی مامایی از چهار سال مختلف تحصیلی (سال اول 39 نفر، سال دوم 43 نفر، سال سوم 50 نفر، سال چهارم 50 نفر) که دردانشکده‌های نامبرده پذیرفته و مشغول تحصیل بودند به صورت تصادفی طبقه‌بندی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته‌ ...
 
زمینه تحقیق: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت ارتقاء مراقبت از مادران در منزل در برنامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی مامایی، واحد درسی زایمان در منزل را مقرر داشته است . میزان زایمان در منزل در مناطق روستایی استان آذربایجان شرقی 9/22% کل زایمانها می باشد . در حالیکه از میزان زایمان در منزل در مناطق شهری استان آمار درستی در دسترس نمی باشد . لذا پژوهشگر بر آن شد که درصد ماماها، دانشجویان مامایی و مادران موافق با معایب و مزایای زایمان در منزل را تعیین نموده و به مقایسه ...
نمایه ها:
نگرش | 
مادر | 
تبریز | 

روش اجرای طرح بدین ترتیب بود که لیستی از ماماها و محل اشتغال آنها در شهر کرمان تهیه شد ، سپس پرسشنامه‌ای بین آنها توزیع و بعد به استخراج و تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها مبادرت گردید. میانگین سن جاری جامعه نمونه‌ها 31+3/2 سال و میانگین سن همراهان آنها 8ˆ2 + 35 سال بود. میانگین سابقه کار در کاردانها و کارشناسان 6 سال و دسترس ماماها 20 سال بود. میانگین سن اولین ازدواج 8ˆ1 + 6ˆ23 سال بود. میانگین سن اولین حاملگی 3ˆ3 + 6ˆ24 سال بود. میانگین تعداد اولاد آنها 1ˆ6 و میانه آن 2 نفر بود. م ...

چکیده این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی رفتار بهداشتی دانشجویان سال آخر کارشناسی پرستاری دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاههای علوم‌پزشکی شهرتهران در مورد عوامل مستعد کننده بیماریهای عروق کرونر انجام شده‌است . واحدهای مورد پژوهش 150 دانشجوی سال آخر کارشناسی پرستاری که درسه دانشکده پرستاری مامایی دانشگاههای علوم پزشکی تهران،شهید بهشتی و ایران مشغول به تحصیل بودند تشکیل دادند.،ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌ای مشتمل برچهل سوال بود که در دوقسمت تنظی ...
 
پژوهش حاضر مطالعه‌ای از نوع نیمه تجربی است که به منظور بررسی عوامل موثر بر غلظت بیلیروبین غیرمستقیم سرم روز سوم بعد از تولد نوزادان ترم در بیمارستان منتخب شهرستان اراک انجام گرفته است . تعداد نمونه در این پژوهش 85 نوزاد سالم و ترم بوده که به طریق نمونه‌گیری آسان از میان نوزادان متولد شده در بیمارستان مورد مطالعه انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، چک لیست مشتمل بر دو بخش مشخصات مادر و نوزاد بوده است . از آزمونهای آماری مجذور کای (x2) و رگرسیون در این پژوهش استفاده شده است ...

پژوهش حاضر براساس تعیین ارتباط بین میزان رضایت ماماهای شاغل اتاق‌های درد و زایمان از عوامل مختلف شغلی با مشخصات آنان در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر تهران انجام گرفت . در این پژوهش که به روش همبستگی انجام شد 500 نفر از ماماهای شاغل اتاق‌های درد و زایمان که به طور تصادفی طبقه‌ای و خوشه‌ای انتخاب شده بودند، شرکت داده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای مشتمل بر سه قسمت بود که قسمت اول مربوط به مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش وو ...
نمایه ها:

خانواده سلول بنیادین پیکر جامعه است و سلامت آن، تعالی روحی و معنوی و رشد فکری جامعه را در پی دارد. توجه به آمارهایی که اشاره به دلایل جدایی زوجین و رشد این پدیده دارد، بر ضرورت وجود صمیمیت احساسی و جنسی که منجر به رضایتمندی جنسی در آنان می‌شود تمرکز داشته و ایجاد و ارتقاء سطح آگاهی زوجین در زمینه تفاهم جنسی را مهمترین و موثرترین راهها می‌داند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد و رضایتمندی جنسی است. روش اجرا: مطا ...