عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 194

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش تأثیرمستقیم متغیرهای ساختار مالکیت (ترکیب مالکیت و تمرکز مالکیت) و حاکمیت شرکتی (استقلال هیئت مدیره و اتکای بر بدهی) بر عملکرد سازمان (نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب قیمت به درآمد هر سهم) و همچنین تأثیراین متغیرها بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن متغیر میانجی کارآفرینی سازمانی، مورد بررسی قرار گرفت . جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1389 می باشند. در نهایت با توجه به اطلاعات در دسترس شرکتها و همچنین تمایل شرک ...

تحقيق حاضر براي فراهم آوردن شواهدي در مورد ارتباط تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی (به عنوان 2سازوکار اساسی راهبری شرکتی) با کیفیت سود، صورت پذیرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با معیارهاي اصلی سنجش کیفیت سود(مشتمل بر6معیار) در شرکت‌هاي پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سود می‌تواند موجبات تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران را فراهم کند تا در نهایت با افزایش آگاهی عمومی تخصیص بهینه منابع صورت گیرد.ساختارها ...

یکی از مسائل مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان، مقدار و نحوه تاثیرگذاری نوع مالکیت بر عملکرد بنگاه اقتصادی است که در اکثر کشورهای جهان از دهه 1980 در بحث خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح ساختار مالکیت با هدف بهبود عملکرد صورت می‌گیرد. در این بین، صنعت بانکداری ویژگی های خاصی دارد که اهمیت ویژه ای برای آن در اقتصاد پدید آورده و آن را از سایر صنایع متمایز می کند. بانک ها از نقش بنیادی در اقتصاد ملی برخوردارند و صنعت کلیدی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی هستند، ب ...

مالکیت را از جنبه‌های مختلف تاریخی، اجتماعی و سیاسی می‌توان مورد مطالعه قرار داد، اما از لحاظ حقوقی، مالکیت کامل‌ترین نوع حق عینی است. مالکیت حقی است که به موجب آن مال به طور مطلق و منحصراً تحت اختیار شخص خاص قرار می‌گیرد و مالک می‌تواند در مال خود هر نوع تصرفی را بنماید. بنابراین حق مالکیت دارای ویژگی اطلاق، انحصار و دوام است به این معنا که مالک جز در موارد استثناء نسبت به ما یملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد. ولی گاهی اوقات مالکیت، به طرق مختلف محدود می‌شود و افراد د ...

ارزش و اهمیت و جایگاه میراث فرهنگی و لزوم توجه به گنجینه های ارزشمند باستانی حفظ و حمایت هر چه بیشتر این آثار را می طلبد. یکی از مباحث مهم چالش برانگیز در این خصوص بحث مالکیت و حدود آن است که لزوم تحقیق و تفحص در این زمینه را می طلبد.ودر این پایان نامه مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است . آثار تاریخی فرهنگی یا به دولت تعلق دارد و یا به صورت اموال عمومی تحت سرپرستی دولت است و یا دارای مالکیت خصوصی است .در حوزه ی مالکیت خصوصی دیدگاه های معارضی وجود دارد. قانون حفظ آثار ملی، مالک ...
نمایه ها:
حق | 
میراث | 

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استثنای شرکت‌های واسطه‌گری مالی است. نمونه آماری پژوهش شامل 416 شرکت طی سال‌های 1385 تا 1388 می‌باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه-های آماری مطرح شده رگرسیون چند متغیره می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد رابطه معنی دار و مثبت بین "مالکیت نهادی"، "نسبت اعضای غیرموظف" و"دوگانگی مدیر عامل" با هر دو معیار سنجش عملکرد شرکت ( بازده دارایی ها و بازده ح ...

سرمايه گذاري فرايندي دو بعدي شامل ريسك و بازده است. اين دو عامل دو روي يك سكه هستند و اگر كسي بخواهد تصميماتي در اين خصوص اتخاذ نمايد بايد هر دو روي سكه را مورد ارزيابي قرار دهد. بنابراين اگر اطلاعي در مورد ريسك سهام نداشته باشيم نمي توانيم در مورد عملكرد آن بحث كنيم. بدون در نظر گرفتن ريسك، نمي توان فقط از طريق بازده به بررسي راه حل هاي مختلف سرمايه گذاري پرداخت. به جز عامل بازده سهام ، عامل ديگري وجود دارد که می تواند بر ریسک سرمایه گذاری اثر داشته باشد علاوه بر عامل بازده ...

همواره هدف مديريت اين است كه شركت را در نظر سرمايه گذاران و اعتباردهندگان، با ثبات و پويا نشان دهد. كسب جايگاهي مناسب در ميان رقبا و بازار سرمايه باعث مي شود سرمايه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شركت نظر مساعدتري داشته باشند و شركت از صرف هزينه هاي بيشتر در رقابت با ساير شركت هاي مشابه بي نياز شود و با هزينه ي كمتر اعتبار و وام دريافت كند. هدف كلي و اصلي تحقيق حاضر بررسي رابطه بين بدهی و پراكندگي مالکیت با مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می ...

فعاليت هاي مديران توسط تعدادي عوامل كه در برگيرنده و تاثيرگذار بر حاكميت شركتي هستند، محدود مي شود. اين عوامل مواردي از قبيل هيات مديره (كه حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مديران را دارند) قراردادهاي تامين مالي، قوانين و مقررات، قراردادهاي كارگري، بازار براي كنترل شركت و حتي محيط رقابتي را در بر مي گيرد. به طور كلي عوامل فوق را مي توان در دو قالب مكانيسم هاي كنترل داخلي (همانند هيات مديره) و مكانيسم هاي كنترل بيروني (همانند كنترل بازار) در نظر گرفت. دسته اي از اين مكانيسم ...